مدیریت رفتار سازمانی
تدوین چهارچوب مفهومی سرمایه فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

احمدرضا ظهرابی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ حسین عبدالملکی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 11-29

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67801.2521

چکیده
  هدف این تحقیق تدوین چهارچوب مفهومی سرمایه فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش از روش تحقیق آمیخته کمی ـ کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشگاه و مدیران اجرایی وزارت ورزش و جوانان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه‌ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی

فاطمه رضاپور؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن؛ عباس نقی زاده باقی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 31-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67532.2514

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی‌های رهبران اثربخش سازمان‌های ورزشی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و بر اساس شیوه پدیدارشناسی بود. جامعة آماری پژوهش اساتید هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور، دارای سابقه رهبری و مدیریت در سازمان‌های ورزشی بودند. روایی و پایایی پژوهش از طریق شاخص‌های اعتبار، انتقال‌پذیری، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری تأیید ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
طراحی مدل رفتاری پذیرش و استفاده از اپ‌های تناسب اندام در کاربران ایرانی

شهرزاد غالیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی؛ رسول نوری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 45-56

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65390.2475

چکیده
  گسترش روزافزون گوشی‌های هوشمند، شمار کاربران ورزشی استفاده کننده از این نوع گوشی‌ها را برای انجام فعالیت‌های ورزشی افزایش داده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل رفتاری پذیرش و استفاده از اپ‌های تناسب اندام در کاربران ایرانی و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. داده‌های بخش کیفی از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
ارتباط ویژگی های شخصیتی با بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی)

شهرام نظری؛ عرفان گل محمدی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 57-70

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.63249.2411

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر بی-تفاوتی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی) بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی معلمان تربیت بدنی مناطق 19 گانه شهر تهران بود (1600 نفر). با توجه به محدود بودن جامعه تحقیق، براساس فرمول کوکران تعداد 351 نفر از معلمان به‌ صورت تصادفی_خوشه‌ای به ‌عنوان نمونه ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
طراحی مدل رفتار مصرف کننده در فضای بازاریابی دیجیتال کسب و کارهای ورزشی

طیبه ولی پور طیبی؛ یعقوب بدری آذرین؛ ,وجیهه جوانی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 71-83

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.69007.2550

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار مصرف کننده در فضای بازاریابی دیجیتال کسب و کارهای ورزشی بود که به شیوه مطالعات کیفی و از روش اشتراوس و کوربین انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه مدیریت ورزشی بودند که به روش هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند و حجم نمونه با در نظر گرفتن فرض اشباع نظری انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر