مدیریت رفتار سازمانی
واکاوی تاثیر مولفه های مدل شبکه ای مدیریت دانش مدیران فدراسیون کشتی بر آموزش اثربخش ورزشکاران

پیمانه عسگری؛ محمد محسن صدر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68059.2524

چکیده
  با توجه به مطالعات جدید و گسترده دانشی در حوزه ورزش و اهمیت مدیریتِ دانشِ این دستاوردها در خط مشی گذاری های مدیران ورزشی جهت آموزش بهینه و اثربخش ورزشکاران به منظور رسیدن به عملکرد بالاتر و جلوگیری از صدمات ورزشکاران، این مقاله با استفاده از روش معادلات ساختاری، تاثیر مولفه های مدیریت دانش در مدیران فدراسیون کشتی را بر آموزش اثربخش ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی

سمیه حبیب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.62200.2375

چکیده
  تسلط بر فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ابعاد مختلف یک سازمان ها اثر گذار است از همین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی می باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر زمان مقطعی و از ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
نقش میانجی خلق ارزش مشترک و درگیر کردن کارکنان بر رابطه بین رهبری خدمتگزار و ارائه خدمات نوآورانه در باشگاه های ورزشی

حسین علی حسین؛ محسن بهنام؛ سیدمحمد کاشف

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68233.2526

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خلق ارزش مشترک و درگیر کردن کارکنان بر رابطه بین رهبری خدمتگزار و ارائه خدمات نوآورانه در باشگاه های ورزشی بود . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان باشگاه‌های ورزشی کشور عراق بودند که با استفاده از روش تصادفی_طبقه‌ای تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
مطالعه عوامل موثر بر بداخلاقی بازیکنان فوتبال با استفاده از رویکرد داده بنیاد

مهرداد محرم زاده؛ حامد خیرالهی میدانی؛ فاطمه بهروز دمیرچی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 55-63

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67135.2508

چکیده
  هدف: ورزش امروزه از مقوله‌های مهم در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و افراد زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده است. فوتبال یکی از محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی و البته یکی از پر برخوردترین رشته‌ها لحاظ می‌شود که خصوصا اخلاق و رفتار بازیکنان را نشانه گرفته است. اولین گام برای سامان بخشیدن به این مسئله پیداکردن عوامل موثر بر بداخلاقی در بازیکنان ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
اثر رفتار سیاسی مدیران بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش واسطه‌ای اخلاق کاری

علی عباس حسین نژاد؛ مجید سلیمانی؛ سیروس احمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.69226.2555

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثر رفتار سیاسی مدیران بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش واسطه ای اخلاق کاری می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند که تعداد آن ها در شش ماهه نخست سال 1397، معادل 915 نفر می‌باشند. ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
تحلیل نقش تعدیل کنندگی فضیلت سازمانی در تبیین رابطه بین توانمندسازی و سرمایه اجتماعی معلمان تربیت‌بدنی

سجاد مومنی؛ رضوان یزدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 79-92

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67411.2512

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل نقش تعدیل‌کنندگی فضیلت سازمانی در تبیین رابطه بین توانمندسازی و سرمایه اجتماعی معلمان تربیت‌بدنی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرح های همبستگی بود که به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی معلمان تربیت‌بدنی استان همدان بود که تعداد 287 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان ...  بیشتر