نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران،

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

یکی از موارد مغفول مانده در سازمان‌های ورزشی توجه به بازنشستگی و داشتن الگوی مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی با کمترین آسیب به سازمان می باشد. بنابراین تحقیق پیش رو با هدف کلی تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) است که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات اکتشافی و از لحاظ نتیجه جزء تحقیقات بنیادی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان مرتبط با موضوع بوده و نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان ورزشی، مربیان ورزشی بود ه به صورت تصادفی ساده نمونه‌گیری شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش مصاحبه (بخش کیفی) و پرسشنامه (بخش کمی) بود. مصاحبه به روش نیمه ساختار یافته انجام شد و از نتایج مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شده و بعد از تایید روایی و پایایی توزیع گردید. به منظور تحلیل مسیر مدل بازنشستگی نیروی انسانی در ورزش از تحلیل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. اصلاح ساختار و کاهش نیروهای مازاد بر شاخص‌های شفاف و منطقی بر برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش و جذب و بازنشستگی نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد (01/0=p)، همچنین شایسته سالاری و جانشین پروری بر شاخص‌های شفاف و منطقی بر برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش و جذب و بازنشستگی نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. می توان گفت که بدون داشتن برنامه مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی و تامین نیروهای جایگزین، در بلند مدت سازمان از سرمایه های ارزشمند خالی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Andrijiw, A. M. (2020). Identity regulation in the North American field of men’s professional ice hockey: An examination of organizational control and preparation for athletic career retirement. Sport Management Review, 23(5), 898-912.
 2. Asonibare, J. B., & Oniye, A. O. (2008). Retirement and retirement counseling: Issues and challenges. African Journal of Education and Development Studies, 5 (2), 1-6.
 3. Blinde, E. M., & Greendorfer, S. L. (2015). A reconceptualization of the process of leaving the role of competitive athlete. International Review for the Sociology of Sport, 20(1-2), 87-94.
 4. Brown, J. C., Kerkhoffs, G., Lambert, M. I., & Gouttebarge, V. (2017). Forced retirement from professional rugby union is associated with symptoms of distress. International journal of sports medicine, 38(08), 582-587.
 5. Coakley, J. J. (2013). Leaving competitive sport: Retirement or rebirth?. Quest, 35(1), 1-11.
 6. Demetriou, A., Jago, A., Gill, P. R., Mesagno, C., & Ali, L. (2020). Forced retirement transition: A narrative case study of an elite Australian Rules football player. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 18(3), 321-335.
 7. Dos Santos, A. L. P., Nogueira, M., & Böhme, M. (2016). Elite athletes’ perception of retirement support systems. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 3(1), 192-199.
 8. Esmailzadeh, Ali Akbar, Valikhani, Masha Allah, Baghshahi. Fatima. (2013). Investigating the factors affecting early retirement requests of social security organization employees, international management conference.
 9. Farid fathi, A., Rezaei, Z., Haghighat, M., & Bahmanzadeh, M. (2018). The role of moderating a legal environment on the impact of strategic intelligence on the capacity of organizational change in sports organizations. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 5(3), 117-125. doi: 10.30473/fmss.2018.5127
 10. Giannone, Z. A., Haney, C. J., Kealy, D., & Ogrodniczuk, J. S. (2017). Athletic identity and psychiatric symptoms following retirement from varsity sports. International journal of social psychiatry, 63(7), 598-601.
 11. Greer, C. R. (2021). Strategic human resource management. Pearson Custom Publishing.
 12. Javaidan, Lida, Ali Esmaili, Abdullah, Shujaei Ali Asghar. (2017). Compilation of the model of teacher's characteristics and competencies based on high-quality documents of education, research in educational systems, special issue, Bahar.
 13. Khalil Nejad, Shahram, Amiri, Amir. (2015). The role of knowledge management in the development of human resources. Human resources training and development quarterly. 3 (9): 67-88.
 14. Khanifar, Hossein, Ebrahimi, Salahuddin, Saifi, Ali, Fayazi, Bibi Marjan. (2019). Designing a competency model for educational managers to be used in the evaluation and development center. School Management, 8(2), 118-139. doi: https://doi.org/10.34785/J010.2020.796Ajayi, M. A. (2007). Perceived retirement phobia as a function of age, educational and marital status of professional soccer players. Journal of Finance and Economics, 10(9), 57-64.
 15. Koukouris, K. (2005). Premature athletic disengagement of elite Greek gymnasts. European journal for sport and society, 2(1), 35-56.
 16. Mutran, E. J., Reitzes, D. C. & Fernandez, M. E. (2019). “Factors that Influence Attitudes toward Retirement”, Research on Aging, Vol. 19, No. 4, Pp. 251-273.
 17. Pak, K., Kooij, D., De Lange, A. H., Meyers, M. C., & van Veldhoven, M. (2020). Unravelling the process between career shock and career (un) sustainability: exploring the role of perceived human resource management. Career Development International.
 18. Quratulain, S. (2020). Trust Violation and Recovery Dynamics in the Context of Differential Supervisor-Subordinate Relationships: A Study of Public Service Employees. Public Integrity, 22(2), 111-133.
 19. Warriner, K., & Lavallee, D. (2008). The retirement experiences of elite female gymnasts: Self identity and the physical self. Journal of applied sport psychology, 20(3), 301-317.