نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران

10.30473/fmss.2023.67668.2517

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داد-بنیاد)، و جامعه آماری پژوهش شامل: صاحب‌نظران، خبرگان، کارشناسان و اساتید در زمینه موضوع این تحقیق بودند. به منظور نمونه‌گیری تحقیق، از روش نمونه‌گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 16 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش(مصاحبه)، توسط اساتید متخصص، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد؛ که مطابق این روش مقدار آن برابر با 89/0 بود. جهت تحلیل داده‌ها، از روش نظریه داده-بنیاد استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عوامل مهم برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران شامل: عوامل علی (بهبود مهارت و خلاقیت، اخلاق و رفتار حرفه‌ای و چشم انداز مناسب)؛ عوامل زمینه‌ای (فرهنگ و جو حاکم در فدراسیون و ارتباطات موثر)؛ شرایط مداخله گر (قوانین و مقررات حاکم و سیستم مدیریت منابع انسانی)؛ راهبردها (سیستم مدیریتی مناسب و حفظ منابع انسانی) و در نهایت پیامدها (بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی فدراسیون و بهبود وضعیت شخصی) بود. این مقوله‌ها شامل: 27 مفهوم و 121 عامل یا کد باز بودند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نتیجه می‌گیریم که با تاکید بر این یافته‌ها و مفاهیم شناسایی شده، باید سیاست‌گذاری‌های کلان و اقدامات موثری جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی کارکنان صورت پذیرد و همچنین مدیران با حمایت مالی و اقتصادی از آن‌ها، شرایط را برای بروز نبوغ و خلاقیت‌های فردی به وجود آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Arrigo, D., Mogle, J.A., & Smyth, J.M. Relations between social comparisons and physical activity among women in midlife with elevated risk for cardiovascular disease: An ecological momentary assessment study. Journal of Behavioral Medicine. 2021; 44(5), 579–590.
 2. Holt, N., Neely, K., Slater, L., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., MacDonald, D., Strachan, L., Tamminen, K. A grounded theory of positive youth development through sport based on results from a qualitative meta-study, International Review of Sport and Exercise Psychology. 2017; 10(1): 1-49.
 3. González-Serrano, M. H., Añó Sanz, V., & González-García, R. J. Sustainable Sport Entrepreneurship and Innovation: A Bibliometric Analysis of This Emerging Field of Research. Sustainability. 2020; 12(12), 1-26.
 4. Mohamadi Askarabadi, M., eydi, H., Abbasi, H. Thematic Analysis of Factors Affecting the Development of Iran's Sport Economy. Sport Management and Development, 2020; 9(4): 20-35. [Persian].
 5. Shamounian, E., Mohamadian, F., Nobakht Ramazani, Z. A Survey on the Productivity of Sports Federations in Professional Dimension. Sport Management Studies, 2019; 11(55): 143-162. [Persian].
 6. Jamshidi Kohsari H. Designing a leadership competency development model in Tehran Municipality, 12th Human Resources Development Conference, Tehran, 2016, 1-12. [Persian].
 7. Sobhanifard, Y., Akhavan Kharraziyan, M., Mohammadzamani, M., Ansari, A. Explaining the home appliance brand strategies by Iranian customer view. Journal of Strategic Management Studies, 2012; 3(10): 97-112. [Persian].
 8. Delgado-Baluster, E., & Munuera-Alemàn, J.L. Does brand trust matter to brand equity?. Journal of Product & Brand Management. 2017; 14(3), 187–196.
 9. haghighi kafash, M., hamidi beinabaj, M., karimi alavijeh, M. R., khalil nezhad, S. Presenting a Strategic Branding Model. Journal of Strategic Management Studies, 2020; 11(43): 21-43. [Persian].
 10. Sajjadi, S. N., Goodarzi, M., Fasihmardanloo, N. Identify and prioritize the factors affecting of quality and management on branding sports event in Iran. Sport Management Journal, 2020; 12(1): 1-17. [Persian].
 11. A Sungwook, Son and; Antonio, Williams; Jin. Tool Branding Personal a as Media Social. Pment Athlete of Journal." Behaviors and Perceptions’ Athletes-Student of Study Experience. 2020;  5.4-18
 12. Shafiee, M, Gheidi, S, & Khorrami. M., S. Proposing a new framework for personal brand positioning. European Research on Management and Business Economics, (2020). 26(1):45-54. [Persian].
 13. Ogutu, R. P. & Ougo, R. T. The Relationship Between Personal Branding and Career Success: A Case of Employees at Geothermal Development Company in Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2018; 12(8): 282-306.
 14. Temporal, P. Branding in the public sector. Translated by Hossein Norouzi and Farshid Khamoei.Tehran: 2016; Foujan Publishing.
 15. Farid fathi, A., Rezaei, Z., Haghighat, M., & Bahmanzadeh, M. (2018). The role of moderating a legal environment on the impact of strategic intelligence on the capacity of organizational change in sports organizations. Organizational Behavior Management in Sport Studies5(3), 117-125. doi: 10.30473/fmss.2018.5127

 16. Luca, F. A., Ioan, C. A., & Sasu, C. The importance of the professional personal brand. The doctors’ personal brand. Procedia economics and finance. 2015; 20(12): 350-357.
 17. Vosloban, R. I. Employee’s personal branding as a competitive advantage – a managerial approach. The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT). 2019; 2, 147-159.
 18. Ashworth, G. J., & Kavaratzis, M. The Roles of Branding in Public Administration and Place Management: Possibilities and Pitfalls. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. 2018; 425- 439. Palgrave Macmillan, London.
 19. Saeidi, E., Majidi Ghahroodi, N., Farhangi, A. Entrepreneurs' Personal Branding Model in Virtual Space (Instagram). Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 2021; 11(1): 159-191. [Persian].
 20. Nazimi M, Azimzadeh S M, Talebpour M. Designing a model of factors on the field effective on the development of the personal brand of Iranian professional athletes with the approach of foundational data theory, The second national brand conference in sports, 2020, 1-12. [Persian].
 21. Małgorzata, S. , Joanna, D. Impact of Personal Branding on the Development of Professional Careers of Managers, European Research Studies Journal Volume XX. 2022; Issue 1, pp. 133-147.
 22. Potgieter, A., & Doubell, M. The influence of employer branding and employees’ personal branding on corporate branding and corporate reputation. African Journal of Business and Economic Research, 2020; 15(2), 109-135.
 23. Karaduman,ilkay. “The effect of social media on personal branding efforts of top level executives”, social and behaviaral sciences. 2019; 99: 465-473.
 24. Mollaei, R., Siadat, S. A., Hoveida, R., Rizaneh, J. Designing a Model of Personal Branding for Employees With an Emphasis on Organizational Training: The Case of the Administrative Staff of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran*. Iranian Journal of Management Studies, 2021; 14(4): 699-720. [Persian].
 25. Naghavi M, Hosseyni S E, Ramzani Nezhad R, keshkar S. Developing a Personal Brand Shaping Model for Iran Professional Athletes. 3 2020; 8 (29) :149-165. [Persian].
 26. hassanpoor, A., Vakili, Y., Norouzi, H., khamoie, F. Identify the dimensions and components of employee personal branding by mixed method (Case study: Iran Insurance Industry). Management Research in Iran, 2021; 24(3): 91-116. [Persian].
 27. Nolan, L. The impact of executive personal branding on non-profit perception and communications. Public Relations Review. 2015; 41(2), 288-292.
 28. Figurska, I. Personal Branding as an Element of Employees’ Professional Development. Human Resources Management & Ergonomics, Pomeranian University, Faculty of Social Sciences. 2019; 3(13): 33-47.
 29. Azizi, M., Bahadorifar, S., Ekhlasi, A. A personal branding model for business coaches based on the grounded theory. Quarterly Journal of Brand Management, 2017; 4(3): 11-28. [Persian].
 30. Gorbatov, S. Khapova, S. N., & Lysova, E. I. Get Noticed to Get Ahead: The Impact of Personal Branding on Career Success. Frontiers in Psychology. 2020; 10(2662):1-13.
 31. Zhou, F., Mou, J., Su, Q., Jim Wu, Y.Ch. "How does consumers’ Perception of Sports Stars’ Personal Brand Promote Consumers’ brand love? A mediation model of global brand equity". Journal of Retailing and Consumer Services. 2020; 54, pp: 1- 10.
 32. mortazayee L, dosuti M, rzavi S M H, tabesh S. Qualitative Analysis of Factors Affecting the Development of Personal Brand of Iranian Sport Coaches: A Grounded Theory Approach . 3 2021; 8 (31) :73-88 [Persian].
 33. Kucharska, W. Personal branding—A new competency in the era of the network economy. Corporate brand performance implications. In Corporate social responsibility in the manufacturing and services sectors. 2019; (pp. 19-34). Springer, Berlin, Heidelber.