نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بانه، دانشگاه ازاد اسلامی ، بانه، ایران

10.30473/fmss.2023.69207.2551

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویه های مدیریتی و برنامه ریزی بلند مدت بر ارتباطات اثربخش فدراسیون فوتبال ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، پژوهش از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی بود، و از نظر ماهیت توصیفی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه دیپلماسی ورزشی و روابط بین الملل؛ اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی در کشور و مسئولان روابط بین الملل فدراسیون فوتبال بود که به روش ملاکی انتخاب شدند؛ و در بخش کمی بر اساس جدول مورگان 140 نفر از روسای و هیات رئیسه فوتبال استان ها و کارشناسان مسئول فدراسیون فوتبال به عنوان نمونه آماری به روش در دسترس انتخاب گردیدند. تحلیل یافته های بخش کیفی بر اساس تحلیل تم با نرم افزار مکس کیودا 10 و بخش کمی بر اساس مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار لیزرل تحلیل انجام گرفت. یافته های بخش کیفی نشان داد رویه های مدیریتی و برنامه ریزی بلند مدت به عنوان مهمترین عوامل موثر بر ارتباطات بین سازمانی اثر بخش در ورزش در فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون آسیا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات