نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30473/fmss.2023.67314.2510

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مسئولین باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران و دانشجویان رشته تربیت بدنی بودند. برای تعیین حجم نمونه در مرحله کمی از نرم‌افزار SPSS Sample Power استفاده شد. با استفاده از این روش حجم نمونه برابر با 370 نفر برآورد گردید، که 370 پرسشنامه در بین جامعه آماری پخش و جمع آوری گردید برای گردآوری داه ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. سؤالات این بخش براساس الگوی برآمده از مرحله کیفی پژوهش بدست آمد. نوع امتیاز‌دهی به این پرسشنامه براساس طیف 5 ارزشی لیکرت بود. روایی پرسشنامه طراحی شده مورد تایید 10 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی قرار گرفت. همچنین پرسشنامه از 5 مولفه اصلی عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامده تشکیل شده بود. همچنین جهت اعتباریابی الگوی مطلوب مدل مورد نظر از مدل‌سازی معادلات ساختاری رویکرد تحلیل عاملی تأییدی استفاده می‌شود. به این منظور از نرم‌افزار AMOS بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده بیانگر تایید گویه‌ها و عوامل در آزمون های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بودبه این معنی بارهای عاملی گویه ها و عوامل بالاتر از 4/0 بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ahmadbeigi, Shahriar and Khajenejad, Parisa (2012). Sports and social capital, Association for Development and Promotion of Basic Sciences and Arts.[persian]
 2. Akbarian Renizi, Saeed Reza; Reza Ali, Mansour; Char-Rahi, Zabih A... (2016). Analysis of urban social capital situation (case study: Estehban city, Fars province). Human Settlements Planning Studies, 12, No. 2 (Serial 39), 375-389. [persian]
 3. Andishmand, Vida. (2018). Identifying the components of social capital in universities in order to provide a model for its promotion. Educational Leadership and Management Quarterly, third period, number 2 (8 consecutive), 9-34. [persian]
 4. Kylie, Verity J. Cleland, Anna F. Timperio, Jo Salmon, Billie Giles- Corti, David A. Crawford. (2010). Love thy neighbour? Associations of social capital and crime with physical activity amongst women, Social Science & Medicine, Volume 71, Issue 4, August 2010, Pages 807-814.
 5. Behesht Ahmadi, Behesht; Bahram Yousefi, Bahram; Eidi, Hossein. (2017). Good governance in sports: the role of social capital in its promotion. Research in educational sports, 6(14), 301-326. [persian]
 6. Choudhury J. (2011) “HR Configuration, Social Capital and Organization Performance, Theoretical Synthesis and Empirical Analysis”, J. of. Commerce, 3(3), pp 1-9.
 7. Coalter F (2007) Sports clubs, social capita and social regeneration: Ill-defined interventions with difficult to follow outcomes? Sport in Society 10(4): 537–559
 8. Diyani, Mohammad Hossein and Mahmoudi, Hassan (2012). Comparative analysis of capital status. Social in academic libraries. Library and Information Quarterly. Volume 14, Number 4 (Serial 56), 213-244. [persian]
 9. Farahani, A; Keshavarz, L; Marvi Esfahani, N (2019); Analysis of factors affecting the behavior of sports managers to face and manage crises in Iran's championship sports; Magazine: Organizational Behavior Management Studies in Sports » Summer 2019 - Number 26
 10. Farahani, A; Mohammadi Raouf, M; Shajie, (2019); A comparative study of the state of sports governance in Iran and selected countries; Journal: Applied Researches in Sports Management » Summer 2019 - Number 33
 11. Farahani, A; Mohammadi Raouf, M; Shajie, (2019); A comparative study of the state of sports governance in Iran and selected countries; Journal: Applied Researches in Sports Management » Summer 2019 - Number 33
 12. Farahani, A; Qolizadeh, S; Henry, H; Farahani, M; (2021); Analyzing the content of the sports press with an approach to public sports; Magazine: Sports Management » Spring 1400 - Number 52
 13. Ghorbani, Mehdi; Awadpour, Leila; Khorasani, Mohammad Amin. (2014). Analysis and assessment of social capital of development micro-networks in line with local sustainable development, case study: RFLDL international project, Sarayan city. Rural Research, 6 (3), 545-566. [persian]
 14. Hasanabadi, Dawood; Haj Alizadeh, Ahmed; Heydarvand, Massoud. (2016). Evaluation of the social capital of the network of stakeholders in the direction of local sustainable development. Pasture and Watershed (Natural Resources of Iran), 70 (1), 71-86. [persian]
 15. Heidary A, Amiri M, Ehsani M, Asadi Kenari B. (2012). Social Capital: A Multidimensional Binding Link in theSport Communities. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2(2), 115-122
 16. Jones, H. Moore, S (2012) Network social capital, social participation and physical inactivity in an urban adult population, social science and medicine, Vol 74, 1362- 1367.
 17. Karsten Elmose-Østerlund & Jan-Willem van der Roest (2017) Understandingsocial capital in sports clubs: participation, duration and social trust, European Journal for Sport andSociety, 14:4, 366-386.
 18. Kreuger, L., & Neuman, W. L. (2006). Social work research methods: qualitative and quantitative approaches: with Research Navigator. Pearson/Allyn and Bacon.
 19. Lee Poh Chin, B. Se (Hons.) Nov. (2006). “Explorations social capital and physical activity participation among adults on christmas island, school of human movement and exercise science and school of social and cultural studies”. The University of Western Australia
 20. Lewandowski , Joseph. (2018). Sport, Trust, and Social Capital. in Comparative Sociology 17( 3-4),1569-1322
 21. Lindstrom, M. (2011). Social capital, desire to increase physical activity and leisure-time physical activity: A population-based study. Public Health, 125: 442 – 447
 22. Loy J (2001) Sociology of sport and the new global order: Bridging perspectives and crossing boundaries. In: 1st World Congress of Sociology of Sport Proceedings, pp. 1–36.
 23. McChesney R.(2013). Media Made Sport: A History of Sports Coverage in the U.S.www.ux1.eiu.edu/~jjgisondi/MediaMade,PP132-190.
 24. Mojabi,rs, Shojaei,v &Moosavi,sj(2013) The Role of Team Identification in CreatingUniversities' Social Capital, Journal of Novel Applied Sciences, J Nov . Appl Sci., 2 (12): 690-697
 25. Mousavi, Seyed Jafar, Islami Marznaklateh, Mohammad Mahdi and Khoshfar, Gholamreza (2013). Investigating the relationship between social trust and women's sports participation in the urban society of Iran (Gorgan city case study), Space Geographic Survey, fourth volume, number 11, pp: 41-62. [persian]
 26. Nur Alivand, Ali; Maleki, Amir; Parsamehr, Mehraban; Ghasemi, Hamid. (2015). Investigating the role of social capital in explaining sports participation (case study: women of Ilam province). Socio-Cultural Development Studies, 5 (3), 127-149. [persian]
 27. Parsamehr, Mehraban; Niknejad, Mohammadreza; Rasoulinejad, Saidpoya. (2016). Explaining the role of social capital in the development of youth sports participation (case study: Yazd city). Sports Management Studies (Research in Sports Sciences), 9 (42), 17-38. [persian]
 28. Perks, Thomas (2007). Does sport foster social capital? The contribution of sport to a life style of community participation, sociology of sport journal, Vol 24, 378-401.
 29. Rahmani Firouzjah, Ali; Sharahpour, Mahmoud; Rezaei Pasha, Siddiqa. (1390). Measuring the differentiation of youth social capital based on sports participation (case study: sportsmen and non-sportsmen of Mazandaran University). Sociology of Youth Studies, 2 (2), 37-62. [persian]
 30. Seipple, O (2016) Sport and Social capital, Acta Sociological, Vol 49, No 2, 169- 183.
 31. Sharahpour, Mahmoud; Hosseini Rad, Ali. (1387). Investigating the relationship between social capital and sports participation. Harak Magazine, No. 37, 131. [persian]
 32. Skinner, J., Edwards, A., & Corbett, B. (2014). Research methods for sport management. Routledge
 33. Sllis, J. F., Prochasca, J. J., & Taylor, W. C.(2000). A review of correlates of physical activity of children and adolescents.Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(9),963-75
 34. Social capital and social wellbeing (2002). Discussion paper, produced by the Australian bureau of statistics”. Commonwealth of Australia
 35. Tidey ,Ann(2010). Social Capital Production: Sport Event Volunteer Perceptions and Impacts. A thesis submitted to Auckland University of Technology In partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Business (MBus)
 36. Tonts, Matthew. (2015). ‘Competitive sport and social capital in rural Australia’. Journal of rural studies 21, PP: 137-149
 37. Uslaner E (1999) Democracy and social capital. In: Warren M (ed.) Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press, 121–150.
 38. Ute Sch ̈uttoff, Pawlowski T, Downward P, Lechner M. (2017). Sports Participation and Social CapitalFormation during Adolescence. SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, 99( 2), 684- 698
 39. Weil,F., Lee, M.R., & Shihadeh,E.S. (2011). The burdens of social capital: How socially-involved people dealt with stress after Hurricane Katrina, Social Science Research, 1-10.
 40. Zarei Matin - Hassan, Mohammadian, Behztad - Madrasi, Saeed (2015). Social capital management. Mehran Publications. [persian]