نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

برنامه‌های ورزشی تلویزیون قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در جامعه دارند بنابراین باید اخلاق‌مداری در اولویت این‌گونه برنامه‌ها باشد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه‌ای در برنامه‌های ورزشی تلویزیون انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان برنامه‌های ورزشی تلویزیون بودند که با توجه به گسترده بودن تعداد جامعه آماری در سطح کشور و بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد سلطانی و همکاران (1401) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش توصیفی و استنباطی در محیط نرم‌افزار SPSS23 و smartpls3.1.1 استفاده شد. در بخش توصیفی به توصیف اطلاعات جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری به برازش مدل و همچنین بررسی مسیرهای مدل پرداخته شد. تمامی تجزیه و تحلیل‌ها در سطح معنی‌داری 05/0 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی بر اخلاق رسانه‌ای کارکنان برنامه‌های ورزشی تلویزیون تاثیر معنی‌داری دارند. بر اساس نتایج تحقیق مدیران و مسئولان مربوطه جهت بالا بردن اخلاق رسانه‌ای در برنامه‌های ورزشی تلویزیون باید به تمامی جنبه‌های فردی، سازمانی و اجتماعی توجه کرده و از پیشبرد سیاست‌های تک‌محوری پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات