نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 قاسم رحیمی سرشبادرانی،استادیار مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی،واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاداسلامی،اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد بابِل، بابِل، عراق

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.30473/fmss.2024.69558.2562

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق، انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق اکتشافی و از حیث جهت‌گیری یک تحقیق بنیادین است که از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد پارادایمی (سیستماتیک) اشتراوس و کوربین استفاده کرده است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از 15 مصاحیه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان مدیریت ورزشی در دانشگاه‌هاو محققان درزمینۀ توانمندسازی شغلی سازمان‌های ورزشی استفاده شد. مشارکت کنندگان در پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی پدید آمدند. نتایج نشان داد تعداد 26 کدمحوری ذیل 12 کدگزینشی در قالب ابعاد پنجگانه مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (ارتباطات، تبلیغات، سیستم اداری، آموزش، تفویض اختیار، استراتژی سازمانی، اقتصادی و ایجاد کسب‌وکار ورزشی)، عوامل زمینه‌ای (توانمندسازی کارکنان، توانمندسازی مدیران، سیاست‌های راهبردی، تقویت زیرساخت‌ها و رسانه)، عوامل مداخله‌گر (خلاقیت، شناسایی نیازها، جامعه‌پذیری، ارتباطات و تبلیغات)، راهبردها (تقویت برند سازمانی، حمایت مالی، ارزش آفرینی و تقویت فرهنگی) و پیامدها (بازاریابی، هواداران سازمانی، مدیریت سازمانی، مدیریت دانش، هوش سازمانی، بهبود اجتماعی و بهبود زیرساخت‌)، الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق را تشکیل دادند. استفاده از این الگو درسازمان‌های ورزشی می‌تواند به توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران ورزشی و روانشناختی آنها منجر شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود؛ آموزش مدیریت در برابر تغییر مبتنی بر نوسانات محیط خارجی، شناخت و به‌کارگیری اصول مدیریت منابع انسانی و فراگرفتن مهارت‌های چندگانه مدیریتی قبل از رسیدن به مقام مدیریت برای مدیران درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات