مدیریت ورزشی
طراحی الگوی معماری نیروهای داوطلب در ورزش با رویکرد دوسوتوانی

زهرا کریمی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ عباس رضایی پندری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 11-29

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68828.2545

چکیده
  داوطلبان منابع ارزشمندی برای سازمان‌های ورزشی می‌باشند و بدون آنان بسیاری از سازمان‌های ورزشی نمی‌توانند دوام بیاورند. بنابراین نیازمند یک برنامه مدیریتی اصولی و صحیح می باشند. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل معماری نیروهای داوطلب در ورزش با رویکرد دوسوتوانی بود. روش پژوهش حاضر فرا ترکیب بود که 312 مقاله در فرایند جست و جو یافت شد و در ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق

محمد عبیس کرنفل المعموری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ علی عطیه دخیل؛ رسول نظری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.69558.2562

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق، انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق اکتشافی و از حیث جهت‌گیری یک تحقیق بنیادین است که از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد پارادایمی (سیستماتیک) اشتراوس و کوربین استفاده کرده است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از 15 مصاحیه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
طراحی الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی فردی ورزشکاران حرفه ای ایران

محمدحسین بی بی کبادی؛ نجف آقایی؛ محمد نیکروان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 43-60

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.66974.2503

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی فردی ورزشکاران حرفه‌ای ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی گراندد تئوری بوده است که با رویکرد اشتراس و کوربین به شناسایی پدیده و گردآوری داده‌های از طریق مصاحبه اقدام گردید. شرکت کنندگان در پژوهش، صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی و مدیریت ورزشی، مربیان و ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
کاربست نوآوری در ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی

آزاده سلطانی زاده؛ زینت نیک آیین؛ زهرا حاجی انزهایی؛ جاسم منوچهری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 79-90

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67718.2519

چکیده
  نوآوری می‌تواند در تبیین رویکردهای راهبردی و عملکردی در سازمان‌ها و از جمله فدراسیون‌های ورزشی نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربست نوآوری در ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی بود. این پژوهش از نوع نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان را کارکنان و مدیران 13 فدراسیون منتخب ورزشی بودند، که ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
شناسایی شرایط علّی مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران

راحله قمصری خواص؛ علی محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 91-101

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.69053.2548

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی شرایط علی تاثیر گذار بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران به انجام رسید. این پژوهش به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل مربیان، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان بانوان ایران و برخی اعضای ارشد فدراسیون والیبال و آفراد آگاه در این حوزه بود. نمونه (15n=) ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
ارائه مدل تاثیر مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی

زهرا اصغری؛ محسن صادقی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.69659.2565

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیر مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ فلسفه تفسیرگرایانه، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد استقرایی، از لحاظ انتخاب پژوهش کمی و از لحاظ بازه زمانی مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان دارای مدرک رسمی مربی‌گری فوتبال ...  بیشتر