نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مرکز کوهدشت، کوهدشت، ایران

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 مدرس دانشگاه. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه نهاوند. همدان.

4 دانشجوی دکترای دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تحلیلی بر مهمترین چالشها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استانهای غرب کشور می باشد. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل: کلیه متخصصان فوتبال، روسای هیئت های فوتبال، مربیان و ورزشکاران تیمهای حرفه‌ای فوتبال در پنج استان غرب کشور (لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام) به تعداد 230 نفر می باشد.نمونه تحقیق، بر اساس جدول مورگان تعداد 145 نفر و به صورت تصادفی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و با تعداد 40 سوال بود. روایی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل 0/78 و پایایی درونی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 89/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی(کلموگراف اسمیرنوف، کروسکال والیس و آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: به طور کلی دوازده چالش اساسی در مسیر توسعه فوتبال این مناطق وجود دارد که: عدم برنامه ریزی بلند مدت و نابسامانی نظام باشگاه داری حرفه ای، ضعف مدیریتی و ضعف بازاریابی؛ از مهمترین این چالش ها به شمار می روند. با توجه به موانع شناسایی شده در مطالعة حاضر، پیشنهاد می شود مسئولان و سیاستگذاران کلان ورزش، مسئولان فوتبال کشور و سازمان های مربوطه در سطح این استانها با اتخاذ راهکارهای اجرایی و مطابق با برنامه ای زمانبندی شده، در راه توسعة فوتبال در استان های غرب کشور و متناسب با آن پیشرفت فوتبال کشور گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

المیری، مجتبی، نادریان جهرمی، مسعود، سلطان حسینی، محمد، نصر اصفهانی، علیرضا (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگا­ ها»، نشریة مدیریت ورزشی، (3): 73- 61.
الهی، علیرضا، سجادی، سید نصرالله، خبیری، محمد، ابریشمی، حمید (1389). «موانع توسعة صنعت باشگاه داری حرفه ای فوتبال ایران»، پژوهش در علوم ورزشی، (28): 68-53.
خلیلی، رضا (1386). طراحی ساختار نظام باشگاههای ورزشی. طرح پژوهشی. مرکز ملی توسعة مدیریت ورزش سازمان تربیت بدنی.
سجادی، نصراله، خبیری، محمد، الهی، علیرضا، ابریشمی، حمید (1388). «موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، (1): 189- 173.
سجادی، نصراله (1388). مدیریت سازمان های ورزشی، تهران، انتشارات سمت.
صادقی، حسین، اصغرپور، حسین، گلچینفر، نازلی (1388). «تخمین تابع تقاضای تماشای لیگ برتر فوتبال ایران»، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، (3): 41-27.
عسگریان، فریبا، آزادان، مهدی (1391). «موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای ایران»، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، (4): 69-59.
عنبری، موسی (1386). «بررسی عوامل گروهی و خرده فرهنگ موثر به خشونت گرایی تماشاگران فوتبال»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (9): 17-1.
فیروزی، منصور، رضوی، محمدحسین، فرزان، فرزام (1391). «بررسی چالش ها و مشکلات رشته های مدال آور دو و میدانی، قایقرانی و شنای ایران»، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. (15): 66-37.
قره خانی، حسن، احسانی، محمد، کوزهچیان، هاشم، خبیری، محمد، فولادی حیدرلو، سودابه، نوبخت، فرزاد (1390). «بررسی مهم ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران»، پژوهش در علوم ورزشی، (9): 136-125.
نادری نسب، مهدی، احسانی، محمد، خبیری، محمد، امیری، مجتبی، قره خوانی، حسن (1390). «بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور»، نشریه مدیریت ورزشی، (9): 29-5.
Barros, C.P. (2006). The financial crisis in Portuguese football. Journal of Sports Economics, 7 (1): 96-104.
Capital football strategic plan, (2007). Document. Www. Capital football. Com
Dobson, S., Goddard, J. (2001). The Economics of Football. Landon. Cambridge University Press. First Published.
Ferkins, Le. David, Sh. (2010(. Developing Board Strategic Capability in Sport Organizations: The National-Regional Governing Relationship. Sport Management Review; 13: 235- 254.
Freimuth, Uwe (2010). Vietnamese track and field athletes are heroes. Interviews to Vietnam track and field federation.
Gholami Torkesaluye, S. Nagafi, A. Fatemi, A. Rastgari, M. (2013). Identifying factors affecting the presence of football fans in stadiums. Research in Sport Management, Volume 2(1): 21-24.
McCree, R. (2009). Sport Policy and the New Public Management in the Caribbean. Public Management Review, 11(4): 461–476.
Morrow, S. (2004). The financial crisis in Scottish football. Scottish Affaires: 47, 48-57.
Paul, Singh (2008). Facilities, Equipment and Supplies: “Bringing Multi-Disciplinary Sports Facilities to the Rural Areas Will Unleash a Massive Pool of Potential Sports Stars”. M. A.
Sanchez, M G. (2007). "Efficiency and effectiveness of Spanish fooball teams: a three stage DEA approach". Springer Verlag 15.
Soutall. R.M, M. Nagel, S. Deborah, J. Le Grande (2005). Build it and they will come? The Women's United Soccer Associatioon: A collision of exchange theory and strategic philantrophy.
Woo Kim, Jin (2010). The worth of sport event sponsorship: an event study, Journal of Management and Marketing Research. 5: 14 -1.
Zhang, J.J, Pease, D.G, Hui, S.C, & Michaud, T.J (1995). Variables affecting spectator decision to attend NBA games. Sport Marketing Quarterly, 4(4), 29-39.