نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش سه‌گانه ایران با استفاده از مدل SPP بوده است. جامعه آماری شامل 22 نفر از روسای هیئت‌های استانی، دبیران، نواب رییس، اعضای هیئت رییس و رئیس کنونی و گذشته فدراسیون بود، که به لحاظ محدودیت تعداد نفرات، نمونه برابر با جامعه آماری و به‌صورت تمام شمار انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها، از بررسی اسناد، مدارک، مصاحبه و مطالعه ادبیات پیشینه با ابزارهایی چون: پرسشنامه‌های نظرسنجی و PEST SCAN (آلفا=86/0) و تحلیل SWOT و روش‌هایی چون دلفی، برگزاری جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی استفاده شد که نهایتاً 11 قوت،10 ضعف،8 فرصت و 13 تهدید تائید و بر اساس آزمون فریدمن، رتبه‌بندی شدند. در همین راستا، طبق مدل SPP تدوین مأموریت، چشم‌انداز، حوزه‌های کلیدی عملکرد، اهداف و راهبردهای مناسب فدراسیون ورزش سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور دستیابی به وضعیت مطلوب صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

اچ، ایگورانسف و ادواردجی، مک دانل (1383). استقرار مدیریت استراتژیک، ترجمه، عباس زندیه، چاپ سوم تهران، سمت صص: 16-12.
انجمن ملی ورزش­‏های دانشگاهی آمریکا (2008). برنامه راهبردی انجمن ملی ورزش­‏های دانشگاهی آمریکا، www.usiusf.org
جوادی پور محمد، سمیع نیا مونا (1392)."تبین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران"، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی شماره 5: 28-15.
جهان بینی، عباس (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نورتهران.
حسینی گلالة، حمیدی مهرزاد، تجاری فرشاد (1391). "تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی"، مدیریت ورزشی، شماره 15: 33-15.
حمیدی زاده، محمدرضا (1382) ."برنامه ریزی استراتژیک"، چاپ دوم، سمت. صفحه 30.
حمیدی مهرزاد، الهی علیرضا، اکبری یزدی حسین (1387). مطالعه تطبیقی ساختار ستادی ورزش دانشجویی کشور با کشورهای منتخب و ارائه الگو، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
رمضانی محمود، اندام رضا، آقایی علی اکبر (1393). "در طراحی برنامه راهبردی اداره تربیت‌بدنی دانشگاه شاهرود"، نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره 7 : 40-15.
سیف پناهی شعبانی جبار، گودرزی محمود، حمیدی مهرزاد، خطیبی امین (1390)."طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان"، نشریه مدیریت ورزشی شماره 8 :73-57.
شعبانی بهار غلامرضا، پارسا جو علی (1391)."تحلیل راهبردی درونی و بیرونی اداره کل تربیت بدنی استان همدان"، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13: 296-281.
فدراسیون ورزش بین دانشگاهی کانادا (2009). برنامه راهبردی ورزش بین دانشگاهی کانادا، www.cis-sic.ca
فدراسیون ورزش دانشگاهی استرالیا (2007). برنامه راهبردی ورزش دانشگاهی استرالیا، www.unigames.com.au
عبدوی فاطمه، گودرزی محمود، فراهانی ابوالفضل، اسدی حسن (1390)."طراحی و تدوین مدل راهبردی در سازمان (ICT) در سازمان تربیت بدنی"، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 9: 65-45.
علیدوست قهفرخی ابراهیم، قهرمانی امید، یکتا یار مظفر (1393). "طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کرمانشاه "، نشریه مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، شماره 1: 150-39.
غفرانی محسن، گودرزی محمود، سجادی نصرا... ، جلالی فراهانی مجید، مقرنسی مهدی (1388)."طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان "، نشریه حرکت، شماره 39: 131-107.
گودرزی مهدی (1392). "تبیین وضعیت موجود اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT"، نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 2: 74-61.
ندری حمزه (1388). طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شمال – آمل.
نصیرزاده، عبدالمهدی (1387). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نورتهران.
Chappell Robert. (2004). “Sport development in Botswana”. The sport Journal. Vol. 7. No. 2.
Islingtonncouncil, (2002).”Sport & Leisure” Strategic.www.islington.gov.uk
Karager, Delmar W. (1991). Strategic Planning and Management: the key to corporate success, Marcel Derkker, Inc. New York
Kriemadis, Athansios(1997). Strategic Planning in Higher Education Athletic Departments, International Journal of Educational Management – vol 11 –No 6.
Mach ado. M, Taylor.J. (2004). “The status of strategic planning in Portuguese higher education institutions”. Higher education policy. Vol. 7. No. 2.
Malaysia national Olympic committee. (2007). www.olympic.org/malaysia