دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1393 
2. تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران

صفحه 25-34

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی


7. بررسی عوامل موثر بر تملق کارکنان و ارتباط آن با پیشرفت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

صفحه 79-90

سلیم عباسی؛ محسن صمیمی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آرمان احمدی؛ زهرا حاتمی ناغانی


9. پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایلام

صفحه 103-112

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی؛ فتاح مهدوی