نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی

3 دانشجو

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان انجام شده است. این تحقیق براساس هدف تحقیق، کاربردی است.روش تحقیق پزوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مقطعی است. جامعه آماری آن شامل کلیه بازیکنان والیبالیست مرد شرکت کننده در بازی های لیگ استان هرمزگان که تعداد آنها برابر با 96 نفر می باشد و نمونه نیز به صورت کل شمار و به روش تصادفی برابر با همان 96 نفر می باشد، اما از 96 پرسشنامه توزیع شده 91 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های رهبری مربیان(LSS) چلادورای و صالح (1980) و خودکارآمدی شرر استفاده شد و در نهایت آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری مربیان و خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد سبک رهبری(آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت)و خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. اما بین سبک رهبری آمرانه مربیان و خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها