نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی بودند که در چهار مرحله دلفی تعداد آنها کاهش یافت.. در این تحقیق از نمونه گیری استفاده نشد و تمام افراد جامعه به طور کل شمار در نحقیق مورد توجه قرار گرفتند.
یافته های تحقیق منجر به ارائه تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بر اساس مدل شاین به این قرار گردید: فرهنگ ورزش یعنی مجموعه باورها و مفروضات انسانی مورد انتظار جامعه در ورزش و رفتار بر اساس ارزش ها و هنجارهای مطلوب جامعه شامل رفتار محترمانه با رعایت اخلاق و تکریم فرهنگ سایر ملل و اقوام و ایجاد عادت به ورزش از طریق مدیریت منابع برای خلق شرایط و امکانات ورزش کردن و نمایش نمودهای ملموس زیبایی شناختی و هنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش در جامعه.
یافته فوق با چارچوب مدلها و نظریات فرهنگی معروف جهان از ابعاد مختلف همخوانی دارد و علاوه بر آن بر ارزشهای اسلامی-ایرانی نیز توجه داشته و همچنین عامل مدیریت نیز به عنوان رکن مهمی در تعریف لحاظ شده است.

کلیدواژه‌ها