تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 11-22

چکیده
  ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی ...  بیشتر

نقش میانجی تفکر استرات‍‍ژیک در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

ساکو بختیاری؛ شیرین زردشتیان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 23-34

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، نقش میانجی تفکر استراتژیک در رابطه سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان کردستان می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، کارشناسان ادارات ورزش و جوانان ، روسا و نواب رئیس هیات های ورزش کردستان بود (250 نفر). جامعه به روش تمام شمار به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. از پرسش ...  بیشتر

مقایسه‌ی نگرش‌های فرهنگی بین ورزشکاران کشور ایران و ترکیه

پرویز شکوری؛ یعقوب بدری آذرین

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 35-44

چکیده
  هدف این تحقیق، مقایسه نگرش‌های فرهنگی بین ورزشکاران ایران و ترکیه، می‌باشد. این تحقیق در سال‌های 92-1391 در بین ورزشکاران شهرستان تبریز از ایران و ورزشکاران شهر آنکارا از ترکیه، که پوشش بین المللی به خود گرفته، در نظر گرفته شده است. نمونه‌ی آماری این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است، و ابزار اندازه گیری درک مدیریت ...  بیشتر

عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 45-55

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش‌های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان وزارت ورزش و جوانان می‌باشد؛ که مطابق با گزارشات این وزارتخانه تعداد 900 نفر می‌باشد. که بر اساس جدول مورگان 269 نفر، به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

رضا نظری؛ محمدرضا اسمعیلی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 57-66

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران هستند. روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان برابر با 250 نفر می‌‌‌‌‌‌‌باشد. ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون های ورزشی

لقمان کشاورز

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 67-77

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون‌های ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیون‌های ورزشی بود (650=N) که بر مبنای جدول مورگان 242 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 32 سؤالی استفاده ...  بیشتر

تحلیل نقش رضایتمندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی در باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان

سید احمد نژاد سجادی؛ محمدحسین قربانی؛ سید جلیل میر یوسفی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 79-88

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقش رضایت‌مندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی بانوان ورزشکار باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان بوده است. روش تحقیق، از نوع همبستگی بود. که به شیوه میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی بانوان استان کرمان بود (2000 نفر) و حجم نمونه طبق جدول مورگان، 322 برآورد شد ...  بیشتر

ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در کارشناسان دانشکده های علوم ورزشی

سیده فریده هادوی؛ شهرام نظری؛ وحید ساعت چیان؛ بهادر عزیزی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 89-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در کارکنان دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد دای ژن (2005)، استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از یک مطالعه مقدماتی (با 30 نفر) و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0= α) ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمال‌کاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی شهر همدان)

زهرا کریمی؛ رضا اندام

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 99-110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهما‌ل‌کاری در بین کارکنان هیأت‌های ورزشی شهر همدان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای تصادفی از کارکنان به حجم 162 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های تعلل‌ورزی تاکمن (1991)، رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ...  بیشتر

مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 111-123

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی بر اساس رضایت شغلی، تعهد و عدالت سازمانی بود. روش تحقیق کاربردی که بصورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی1395-1394بالغ بر1500 معلم تربیت بدنی بود که از این تعداد320نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور ...  بیشتر