دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، دی 1395 
4. عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 45-55

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری