نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی ورزش

2 هیات علمی دانشکده تربیت بدنی تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی بر اساس رضایت شغلی، تعهد و عدالت سازمانی بود. روش تحقیق کاربردی که بصورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی1395-1394بالغ بر1500 معلم تربیت بدنی بود که از این تعداد320نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی مورمان و نیهوف(1993)، تعهد سازمانی آلن و مایر(1991)، رضایت شغلی مینه سوتا (1997) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف و همکاران(2000) استفاده شد که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آآلفای کرونباخ به ترتیب 95/0، 86/0، 88/0 و 81/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد ضمنا برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار LISREL8 و SPSS19 با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی، تعهدسازمانی و عدالت سازمانیرابطه مثبت معنی داری وجود دارد و رضایت شغلی درونی و بیرونی، تعهدعاطفی و عدالت تعاملی بهترین پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی هستند در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین متعیرهای فوق تنها رضایت شغلی بصورت مستقیم بر رفتارشهروندی سازمانی مؤثر است و تعهد و عدالت سازمانی بصورت غیرمستقیم و با تأثیرگذاری بر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر میگذارند.

کلیدواژه‌ها