نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی- دانشگاه گیلان

2 داننشجوی دکتری- دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی- دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه و نمونه تحقیق، شامل تمامی بازیکنان مرد 12 تیم لیگ برتر بسکتبال ایران بودند که پرسشنامه‌های مقیاس رضایتمندی ورزشکاران و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند. پس از اعمال نظرات 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی کشور، ثبات درونی پرسشنامه رضایت و رفتار شهروندی سازمانی ورزشکاران روی30 آزمودنی ورزشکار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0= rو 89/0= rبرآورد شد. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های کالموگراف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری 05/0≥ p نشان داد که رابطه بالا و معنی‌داری میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (60/ 0=r). همچنین توان پیش‌بینی رفتار جوانمردی و رفتار یاری‌گرایانه از طریق دو مؤلفه رضایت از آموزش و رضایت از عملکرد تیمی بیشتر از مؤلفه‌های دیگر رضایتمندی ورزشکار بود (05/0≥ p)، در حالی که تنها مؤلفه رضایت از رفتار و تعامل مربی اثر معنی‌داری در پیش‌بینی مؤلفه رفتار مدنی داشت (05/0≥ p). به طور کلی، رضایت ورزشکاران از مربی و تیم می‌تواند رفتار شهروندی سازمانی را ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها