نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 استاد دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور و دبیر اموزش و پرورش

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بررفتار ذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را ذی نفعان از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش وتجربه لازم را داشتند، تشکیل داده است(495N=).در بخش کیفی پژوهش 25نفر به طور هدفمند و در بخش کمی برمبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 20 تن ازمتخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با الفای کرونباخ 83/0محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی از جمله KMO ، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریدمن باکمک دو نرم افزار AMOSوSPSS استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی وفرهنگی، مدیریتی، ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان مولفه های موثر بر رفتار ذی نفعان درتصاحب کرسی های بین المللی ورزشی در مجامع بین المللی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

 1. Ahmadi Majd H, Shah Rezaie F, Koloori M , Jalali A .Members of the International Sports Association at www.peonews.com, 2009. (persian)
 2. Akhavan Kazemi M. Sports and International Politics, Quarterly Olympics, Seventh, No. 1 & 2 (Pia 13), Spring and Summer, 1999,  15-32. (persian)
 3. Chien-Yu L , Ping-Chao L,Hui-Fang N. Theorizing the Role of Sport in State-Politics, International Journal of Sport and Exercise Science, 2008, 1(1): 23-32.
 4. Dehghan Qahfarahi, A . Assessing the performance of volleyball team coaches using 360 degree feedback, Master's Degree Final, Physical Education College, University of Tehran,2011, 83-85. (persian)
 5. doosti, M .The explanation and analysis of the causes and consequences of the entry of the politicians into Iran's sport, a dissertation for obtaining a doctoral degree,2012. (persian)
 6. EidI H, Yousefi B,Sajjadi N,Malek Akhlagh I, Ramezani Nejad R .Design of the Effectiveness Model of Organizational Organizations of Iran's Sports Federations Based on the Competitive Value Approach, Sport Management Research Journal,2011, Vol. 7, No. 14, 15-30. (persian)
 7. Goodarzi M, Asadi H, Khabiri M ,Dostadi M . Politics and Sports, Qulam Publications, First Edition.2013.(persian)
 8. Goodarzi M,Shari'ati Feyzabadi M . Position of sport diplomacy in international relations of the Islamic Republic of Iran Qualitative approach based on content analysis, Quarterly journal of political science,2016, Year 11, Issue 2, Successive 22, 95-127. (persian)
 9. Hamidi M, Razavi M, Amir Nezhad S.Statement of the Strategy of Sports Tourism of the Country, Sport Sciences Research,2010, Vol. 6, No. 12, 51-68. (persian)
 10. Hosseini SA . Sport & Diplomacy, Islamic Consultative Assembly Newsletter:2015, https://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=79762(persian)
 11. Hosseini SA. Sports & Public Diplomacy, Islamic Republic of Iran News Site: 2009,http://www.fraction.ir/tabid/56/articleType/ArticleView/articleId/29/.aspx(persian)
 12. HosseiniSe, Hamidi M, Sajjadi N, Vahbbianian Rajabi A . Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of talent in Iran's heroic struggle and its challenges and challenges, Sports Management Journal,2014, No. 17, 29-54. (persian)
 13. keshavarz L, Hamidi M, Goodarzi M, Sajjadi N . Compilation of the Performance Management System of the National Olympic Committee with Balanced Scorecard Approach, Organizational Behavioral Organizational Management Studies in Sport,2014, No. 1, First Year, 21-30. (persian)
 14. Khandan  Nemati C .Strategies for acquiring effective seats in sports organizations from the point of view of experts and experts, master's thesis, sport management orientation, faculty of physical education, campus of Tehran University.2012. (persian)
 15. Kim Bc .Sport,politics and new nation:sport policy in the republic of korea,2001.
 16. Moazami Goodarzi, Sa'ed . The role of sport in foreign policy. Identification of the region, Master's thesis, Islamic Azad University, Faculty of Law and Political Science. Tehran Central District.2015 (persian)
 17. Mughal M. The Play of Time in Sports. Recreation and Society in Africa, Asia and Latin America,2012, 5(1): 1-4.
 18. Pezhambari E. Design of performance evaluation model for national team coaches Wushu JA Iran, Master's thesis, Faculty of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad.2015 (persian)
 19. Qavam A.Principles of Foreign and International Policy, Nursing, Tehran.1987. (persian)
 20. 29.Sahin MY,Yenel f,colakoglu t.sport and nationalism interaction:sports place and importance creating national identity.International journal of human sciences,2010, 7:12,44-63.
 21. Sajjadi S, Soleimani J. Identification and Prioritization of Performance Indicators of Iranian Sport Foods Using the AHP Model, Sports Management Studies,2015, No. 23, 179-192. (persian)
 22. 31.Shiralizadeh Z . Investigating the Socioeconomic Factors Affecting the Performance of Teams Participating in the 2014 FIF World Cup, Master's Thesis, Faculty of Humanities, Tabriz University. Supervision of the Priority of Sport Judiciary Exercise Leadership, Sport Management,2016, Volume 6, Issue 2, 213-246. (persian)
 23. 32.Stamm, H. and Lamprecht, M. ‘Sydney 2000—The best Games ever? World sport and relationships of structural dependency in Proceedings, 1st World  Congress of Sociology of Sport ,Seoul, Korea,2001, 129–36.
 24. Tamir I , Yehiel (Hilik)  L , Yair G.Sports: Faster, Higher, Stronger, and Public Relations. Human Affairs,2015, Volume 25, Issue 1, Pages 93–109.
 25. Tawfiqi O .Sports Team of Jam E Jam, Thursday,2011 , No 10080065197. http://jamejamonline.ir/sport/671145522913982611. (persian)
 26. Zarean H.The prediction of the success of participating countries in the Olympic Games using the smart method, Ph.D. thesis, Tarbiat Moalm University of Tehran.2015. (persian)
 27. Ramezaninejad R, Eidi H, Yousefi B, Vashjadi N. "Investigating the Organizational Effectiveness of the Selected Sports Federations of Iran". Quarterly journal of research in sport management and motoring.2013, 2(2) , 4 (20), 120-134. (persian)
3.      Ali's doost Qahfarhi I, Sajjadi N, Mahmoudi A,sahchian V. Supervision of the Priority of Sport Judiciary Exercise Leadership, Sport Management,2015, Volume 6, Issue 2, 213-246.(persian)
4.      Altiaminia R , Azizabadi M. The Subordinate and Exercise Role of Exercise in Providing Peace Between Governments, International Journal of Political Research, Azad University, Shahre Reza,2016, No. 22, 149-179. (persian)
5.      Asadi H, Pouranghi A,Esfahani N, Vazitunli H. Study of Different Dimensions of Security in Iranian Sport Tourism, Journal of Tourism Studies, 2010, No. 13, 48-63. (persian)
6.      Asghari Sani, Hassan (1391). The role of software agents in the development of Qatari national dignity (1995-2011), Master's degree in political science, International relations affairs, Ferdowsi faculty of administrative sciences and management, Mashhad political science group. (persian)
7.      Asghari Sani H, Rangakesh M . The role of software agents in the development of Qatari national dignity (1995-2011), Quarterly Journal of Soft Power Studies, 2015, Vol. 4, No. 10, 26-38. (persian)
8.      Asghari Sani H, Rangakht M, Mohagher A. Branding in Nietzsche Diplomacy Qatar, Political Science Quarterly, 2013, Vol. 5, No. 19, 145-178. (persian)
9.      Asghari, F, doosti, M and Mousavi, Seyyed Z . Investigating the reasons and motivations for the entry of national champions in the field of politics in Iran, Master's thesis in physical education, Sport management orientation, Islamic Azad University, Science and Research Branch (Mazandaran),2014. (persian)
10.  Barber J, Smith M. The nature of foreign policy in the world of interdependence of countries, translated by Hossein Seifzadeh,1994, Tehran, Gomes publication. (persian)
11.  Behzadi H. Principles of Foreign Relations, Foreign Ministry, Tehran, 1994,Dehkhoda. (persian)