طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی

نادیا حمزه لو؛ سید محمد کاشف؛ سارا کشکر

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 11-20

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری فدراسیون های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل رؤسای فدراسیون های ورزشی، دبیران فدراسیون های ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و دانشجویان دکتری مدیریت ...  بیشتر

بررسی رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و رفتار مدنی سازمانی با هویت سازمانی در مربیان ورزش شهرستان گرمسار

حمید شفیع زاده؛ سعید گیلوری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 21-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان مشارکت در تصمیم‌گیری و رفتار مدنی با هویت سازمانی در میان مربیان ورزش شهرستان گرمسار شکل گرفت. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مربیان و کارشناسان ورزشی شهرستان گرمسار بود که تعداد 300 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 31-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بررفتار ذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را ذی نفعان از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش وتجربه لازم را داشتند، تشکیل داده است(495N=).در بخش کیفی پژوهش 25نفر به طور هدفمند ...  بیشتر

طراحی الگوی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

علی قربانی؛ یوسف محمدکریمی؛ فواد کوهزادی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 45-56

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف طراحی الگویی برای اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی انجام پذیرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است که در زمان انجام پژوهش 240 نفر بود. جامعه آماری هدف، در مرحله نخست، خبرگان در ...  بیشتر

اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

رسول نظری؛ محمود انوری؛ زینب ابودردا

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 57-67

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثر استحکام ذهنی بر مهارت های مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران سازمانهای ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام شده است. جامعۀ آماری کلیۀ مدیران سازمان‌های ورزشی بودند. از آنجا که اطلاع دقیقی از تعداد جامعه برآورد نگردید، لذا سقف نمونه آماری بر ‌اساس فرمول کوکران معادل 384 نفر در نظر ...  بیشتر

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 69-76

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌‌گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بودند که از طریق نمونه ...  بیشتر

تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 77-89

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تدوین مدل ارتباطی توسعه‌سازمانی بر اساس هوش سازمانی در فدراسیونهای جمهوری اسلامی ایران بود. به وسیله استفاده از روش همبستگی به شیوة مدل معادلات ساختاری در جامعۀ آماری کارکنان فدراسیونهای کشور، تعداد 372 نفر به روش نمونه-گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش سازمانی آلبرخت (2002) و توسعه‌سازمانی ...  بیشتر

تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران

سیدمحمدحسین رضوی؛ محمد علی قره؛ سید عماد حسینی؛ رضا طلایی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 91-100

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر لحاظ هدف از انواع تحقیقات کاربردی- توسعهای بوده که به روش تحلیلی و میدانی انجام گرفته و در حیطه مطالعات استراتژیک قرار میگیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیتههای فدراسیون ورزش همگانی، ...  بیشتر

تحلیل رگرسیونی سلامت سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان تهران

علی جلیلی شیشوان؛ الهام طباطبایی عدنان؛ فرحناز جلیلی شیشیوان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 101-109

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی سلامت سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ تهران به تعداد 1500 نفر بود ﮐﻪ 320 نفر از آن‌ها به طور تصادفی ﺑه عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ تحقیق اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. برای دستیابی به اهداف پژوهش از سه پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران(1996)، ...  بیشتر

تاثیر فرهنگ سازمانی (انسان گرا، موفقیت گرا) بر آزادی بیان کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی معنویت

محمد رحیمی؛ معصومه حمزه؛ ستاره اسکندری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 111-118

چکیده
  تحقیق پیش رو با هدف تاثیر فرهنگ سازمانی) انسان گرا، موفقیت گرا (بر آزادی بیان کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی معنویت انجام گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان تمام وقت وزارت ورزش و جوانان تشکیل می داد (700=N). با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی مورگان، تعداد 281 نفر به روش نمونه گیری ...  بیشتر