نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی و یک فعالیت سالم در بین جوانان است که به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. صحنه های رقابت های ورزشی هر چند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر ورزش اداره می شود اما گاهی خطاهایی به جهت عدم رعایت اخلاق و احساس شکست بازیکنان و تغییر روش مبارزه ، سبب آسیب دیدن ورزشکاران می گردد، اگر چه نظریاتی وجود دارد مبنی بر این که ورزشکاران به پذیرش آسیب ها رضایت داده اند، اما در برخی موارد آسیب ها به قطع نخاع یا حتی مرگ ورزشکار منجر شده است، فقه اسلامی کار شخص صدمه زننده را به جهت وجود عنصر تقصیر و ایجاد ضرر، دارای ضمان و مسئولیت مدنی دانسته و خواستار جبران خسارت وارده بر ورزشکار آسیب دیده شده است. با توجه به جایگاهی که فقه اسلامی در ترویج اخلاقیات و حتی تأثیرات قابل توجه در موقعیت و کامیابی ورزشی دارد نهادینه سازی شاخص های اخلاقی بر گرفته از فقه اسلامی به عنوان راهبرد ارتقاء سطح اخلاق ورزشی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

Kashif, Mir Mohammad, Shiadia, Mehdi, Law and Sport Ethics, Tehran, at the dawn of the book,2010,68.
Aghaei Nia, Hossein, Criminal Responsibility for Sporting Activities, Journal of Law and Political Science,78,15.8.
Shaabani Moghaddam, Keyvan, Taheri, Hamid Reza, Yousefi, Bahram, Sporting rights, Third edition, Tehran, Law Publishing,2012,8.
Naderian, Masoud, Leadership, Somayyeh, Feasibility Study of Establishing Master's Degree in Sporting Rights in Iranian Universities, Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities,1393, Volume 6, No. 4, pp. 19-32,20.
Emodozian, Iraj, Islamic Penal Code, Tehran, Legal Foundation, Third Edition,2008,88.
Ghanbari Niaki, Abbas, Physical Education from the Viewpoint of Islamic thinkers, Editorial Committee, Staff Writing, New Education Physical Education System, First Edition,1367,53.
Dehkhoda, Ali Akbar, Dehkhoda Dictionary, Tehran University Press, First Edition,1994,20476.
Javid, Sirous, The field of sports, Tehran, Pirouz Publishing,1370,5.
Ardebili, Mohammad Ali, General Penal Law, Volume I, Tehran, Volume, Forty-two,1394,J11,281,247,146.168.
Spring, Gholamreza, Principles and Foundations of Physical Education and Sports, Hamedan, Bu Ali Sina University,2005,20.
Aghaei Nia, Hossein , Sport Rights, Sports and Responsibilities, Tehran, Volume, Twelfth Edition,1392,32,38,45,61,38,31.17,48,49.
Shamabadi, Abolghasem, Journal of Faculty of Law and Political Science,1999, University of Tehran, No. 46, pp. 37-58,40.
Katouzian, Nasser, Sport Error and Sports Responsibility, Journal of Faculty of Law and Political Science, 1999, Volume 43, pp. 37-57,47,46.
Amid, Hasan,Amid Dictionary,1963, Below the error word.
Jafari Langroudi, Mohammad Jafar, Terminology of Law, Tehran, Ganj Danesh Publication, 18th Edition,2007,263.
Pourbafarani, Hassan, Quarterly Journal of Legal Views, Faculty of Judicial Sciences,1998,44.
Aghaei Nia, Hossein 1374, Legal Opinion on Sport Accidents, Olympic Magazine, No. 3 & 4, pp. 66-72,68.
Hajizadeh, Yadoleh, Exercise Ethics and Doping with Difficult Issues in Islamic Teachings, Quarterly Journal of Ethics,1392, Vol. 6, No. 20, pp. 25 = 48,42,31.
Aghapoor, Seyyed Mahdi, Sports Sociology, Outdoor, Physical Education Organization,1989,151,149.
Taj bakhsh, Ali, A Model for Promoting the Level of Exercise Ethics with Islamic Ethics Approach, Journal of Ethics Research, 2014, seventh, No. 25, pp. 45-68,55.
Mousavi Khomeini, Rohallah, Bita, Sahifeh Noor, Tehran, Institute for Publishing and Works,J18,251.
Sarikhani, Adil, Sporting Rights and Advice, Strategic Management Researches Journal,2003, No. 30, pp. 7-30,11,12,15,18,17,16.
Shokri, Nader, Sporting rights, Review of the governing order of sporting rights in Iran, Tehran, Razor Gostaran Bahar Publication, 2008,67,66,38.
Rezaei Nejad, Homayoun, Rezaei Nejad, Amir Hossein, Comparative Study on the Civil Liability of athletes (vs. each other), Journal of Private Law Studies,1395, Volume 46, Issue 4,516,352,517.
Amini, Alireza, Ayati, Seyyed Mohammad Rez, Tahrir Al Razdeh Fei-e-Al-Lama'a, Volume 2, Tehran, Sepah Publishing, Fourteenth Edition,1389,98,263.
Qazvini, Seyed Ali, Moghadadi, Mohammad Mahdi, Legal and Legal Foundations of Civil Liability for athletes in Sport Operations, Computer Science Research Center of Islamic Sciences,2011,110.
Badini, Hassan, Civil Liability Philosophy, Tehran, Public Joint Stock Company,2005,32.
Jupillon, Jr., Walter, T. Fundamentals of Sports Law, Civil Responsibility in Sport, Translation by Dr. Hossein Aghayinia, Tehran, Publication of Judges in cooperation with the National Olympic Committee, 1997,44.
Ali Abadi, Abdolhossein, Criminal Law, Ferdowsi Publications,1988,253.
Emdouzian, Iraj, General Iranian Penal Code, University Jihad, Majed,1993,49.
Hosseini, Seyyed Mohammad, Eshaghaghi, Elham, Civil and Criminal Responsibility Caused by Sport Activities, Journal of Civil Rights, 1394, 4th Year, No. 1,60.
Hosseini Nejad, Hosseinagholi, Civil liability, Shahid Beheshti University,1370,94,30.
Nedaii, Tahereh, Alawi, Khalil, Ethics in sport with a fair play approach, Theological Philosophical Research Journal, 2008, Volume 10, Issue 38, Pages 187-220,217,218.
Walid, Mohammad Saleh, General Penal Law, Tehran, Publication, Volume 3,1374,23.
Chalabi Alborz, Diabah on Sporting Rights, General Rules of Criminal Law, Doping International, Tehran, Bamdad Book, Second Edition,2007,42.
Katouzian, Naser, Civil liability, Out-of-Contract Requirements, Tehran University Press, Eighth Edition,2007,13,296,410,127,264.
Safaei, Seyyed Hossein, Rahimi, Habibala, Civil liability, Publication,1393,97.
Najafi, Sheikh Mohammad Hassan,Jahar El-Klamifi Description Shara'yas al-Islam, Beirut, Darahi'a al-tar al-Arabi,1362,J42,68.
Allameh Helli, Hassan ibn Yusuf bin Al Mutah, Tadzekar al-Fugha, Qom, Al-Al-Bait Institute,1372,354.
فردوسی, محمدحسن, کرایی, امین, مرعشیان, فاطمه سادات. طراحی و تدوین مدل ارتباطی تطابق در محیط کار و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی رفتار مدنی سازمانی. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 1397; 5(1): 33-42.
قربانی قهفرخی, لیلا, کلانی نسب, مرضیه, یاراحمدی, معصومه, فتحی, فریبرز. نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 1397; 5(1): 45-54.