نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل صلاحیت‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای معلمین تربیت بدنی و ورزش بود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی و ورزش شهر تهران تشکیل دادند. جامعه آماری، کلیه دبیران تربیت بدنی و ورزش زن و مرد شهر تهران بودند که براساس برآوردهای صورت گرفته 650 نفر در نظر گرفته شد که با توجه جدول آماری (مورگان) نمونه آماری 242 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای ـ تصادفی عمل شد. ابزار گردآوری داده‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمین تربیت بدنی پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن در پژوهش حاضر توسط متخصصین و اساتید دانشگاهی در حوزه آموزش و پرورش مورد بررسی و تأیید و همچنین روایی سازه ابزار با استفاده از نرم‌افزار آموس و پایایی ابزار (همسانی درونی) نیز جهت کل پرسشنامه مؤلفه‌های آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 88/0 =α به دست آمد. در بخش دوم آمار استنباطی از t تک نمونه، تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری استفاده شد. نتایج مدل پژوهش نشان داد که مولفه‌های صلاحیت‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای بیشترین بار عاملی و همچینین مولفه صلاحیت فناوری کمترین میزان بار عاملی را به خود اختصاص دادند. بنابراین حفظ رفتارهای مثبت معلمان نسبت به دانش آموزان و والدین باید مورد توجه و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

 1. Arslan, E. Erbay, F. & Cagdas, A. An Investigation of Effects of Communication with Children Course On Pre-School Tescher Trainees’emphatic Tendencies, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2009; (1) P: 474- 477.   
 2. Derakhshanfar T. The Relationship Between the Professional Development of Teachers of Elementary Schools in Yasouj and Their Efficacy in The Academic Year 92-91, Master's Thesis, Faculty of Psychology, Tehran University 2014.
 3. Etta, Ekuri, E., Egbai, J. M., & Ita, C. I. (2011). Teacher factors and perceived assessment practices needs of social studies teachers in Cross River State, Nigeria. Educational Assessment, Evaluation and Accountability,2001; 23 (4), P 307-319.
 4. Farzaneh M, The Study of the Relationship between Professional Competencies and Psychological Ability of Secondary Schools in Shirvan City in the academic year 94-93, Master's Thesis, Faculty of Psychology, Tehran University 2015, (Persian).
 5. Ghaderi M. The relationship between empowerment and mental health of primary school teachers Kamyaran, Master's Thesis, Faculty of Psychology, Tehran University 2012, (Persian).
 6. Gharaei Moghadam A. Sociology of Education, Abjad Publisher, Tehran, 2017, (Persian).
 7. Gharamaleki A.F. Professional Ethics, Tehran, Majnoon Publisher, 2005.
 8. Glass. Gewe v.   School Reform Proposals: The Research Evidence. 2006; http//:www.asu.edu/educ/epsl/EPRU/epru_Research writing.htm
 9. Hatami H. Design A Performance Evaluation Model Primary School Teachers, Educational Management Phd Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, 2005.
 10. Hemati Nejad M, Ramezani Nejad R, Rezaei Kamani A, Afshar Nejad T, Shafiei Sh. Evaluation of Teachers' Performance Assessment System of Physical Education, Sports Management Journal, 2009; 38. (Persian).
 11. Hong, Jon-Chao & Jeou-Shyan Horng & Chan-Li Lin & Lih-Juan ChanLin. Competency disparity between pre-service teacher education and inservice teaching requirements in Taiwan, International Journal of Educational Development, 2008(28).
 12. Jafari a, alimardani m. Regression analysis of job satisfaction and organizational commitment effectiveness of physical education teachers of Tehran’s Counties, Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2016; 3(11), P 37-44. (Persian).
 13. Jalili M, Nikfarjam H. Assessing the status quo of teachers 'competences and competencies from students' point of view and comparing them to the desired situation from the point of view of the experts in the fourth year of physics in high schools of Quds.Journal management system, 2015; 11(40), P 129-138(Persian).
 14. Karimi F, The Study of Primary School Teachers' Professional Competencies, Quarterly Journal of Educational Leadership& Administration, 2009 2(4); P 165-164. (Persian).
 15. Kazempour E, Amopour M, Babapour Vajari M. Study The Impact of Approved Education Programs On the Professional Qualifications of Teachers, Quarterly Journal of Educational Leadership& Administration, 2013 6(3); P 109-127. (Persian).
 16. Khalkhali, A. & Shakibaei, Z. & Ghorban Nia, R. (2012). The Indoor School Professional Development Project and Teachers Professional Competency. Procedia-Social and Behavioral Sciences,2012; 46, P 998-1001.
 17. Khorshidi A, Ameri A, Professional competencies of school administrators, growth of school management journal. 2017; 15(1), (Persian).
 18. Maleki H. Teacher Vocational Competencies, Tehran, School Publisher, Third Edition, 2013.
 19. Mohammadi J. Skills Required of Teachers in The Age of Knowledge, Collection of Favorite Teacher Conferences in The Age of Knowledge. Esfahan, Department of Educatio, 2006; P 149-166. (Persian).
 20. Naderi A, Hajizadeh M, Shariatmadari A, Seyf Naraghi M.  Investigation and Comparison of Teachers of Basic and Human Sciences Regarding Their Professional Skills in Order to Propose Methods for Promoting the Quality of These Skills, Educational Administration Research Quartery. 2011; 2(6).
 21. Nijveldt, M., Beijaard, D., Brekelmans, M., Verloop, N., & Wubbels, T. Assessing the Interpersonal Competence of Beginning Teachers. The Quality of the Judgement Process. International Journal of Educational Research, 2005; 43(1), P 89-102.
 22. Niknami M, Karimi F. General Education Teachers and Professional Qualifications Framework, Journal Management System. 2010; 23, P1-22. (Persian).
 23. Nowruzi M. Comparison of professional qualifications of managers of secondary and secondary schools in Shahriar and offer ways to improve it. Master's Thesis, Faculty of Psychology, Tehran University 2015.
 24. Pouyan Fard A, Moeini, H. Guide to Teaching Physical Education in Secondary Schools. Department of Physical Education Publisher. 1996:14(Persian).
 25. Rahmanifar R. The Relationship Between Professional Competencies English Language Teacher with A Sense of Self-Efficacy and Creativity, Master's Thesis, Faculty of Psychology, Tehran University 2014.
 26. Soltani I, Industrial Relations in Manufacturing Organizations, Ardakan Publisher, Second Edition, 2003, (Persian).
 27. Vila, L. E., Pérez, P. J., & Coll-Serrano, V. Innovation at The Workplace: Do Professional Competencies Matter? Journal of Business Research, 2014; 67 (5), P 752- 757.
 28. Zembat, R, & Gursoy, R. C. Effects of pre-school teachers’ self-esteem on teacher attitudes, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; (46), P:2983–2988.