نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدی بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة بازیکنان حاضر در دور نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان در سال 1396 بود و برای نمونه‌گیری از روش کل‌ شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از تائید روایی و پایایی در بین نمونة آماری توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تحلیل واریانس یک راهه و ازمون تعقیبی ال.اس. دی استفاده شد. نتایچ تحلیل رگرسیونی نشان داد رفتارهای مثبت مربیان موجب افزایش خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران می‌شود و رفتارهای منفی مربیان موجب کاهش خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران می‌شود. همچنین خودکارآمدی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر منش ورزشی داشت. براساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می‌شود مربیان با رفتارهایی که از دیدگاه ورزشکاران، رفتارهای مثبت و یا منفی تلقی می شوند، آشنا شده و از تاثیر رفتار خود بر عملکرد ورزشکاران مطلع شوند و همانطورکه ورزشکاران را برای مسابقات آماده می کنند، خود نیز با آمادگی در رقابت‌ها حاضر شوند.

کلیدواژه‌ها

 1. Bandura, A. Health promotion by social cognitive means. Health education & behavior. .2004,  31(2), 64-143.

 

 1. Bandura, A. The exercise of control. New York, NY, US: W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co,1997.

 

 1. Bolter, N. D., & Weiss, M. R. Coaching behaviors and adolescent athletes’ sportspersonship outcomes: Further validation of the sportsmanship coaching behaviors scale (SCBS). Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2013, 2, 32–47.

 

 1. Bolter, N., & Kipp, L.  Sportspersonship coaching behaviours, relatedness need satisfaction, and early adolescent athletes’ prosocial and antisocial behaviour, International Journal of Sport and Exercise Psychology, 2016,(In press). DOI: 10.1080/1612197X.2016.1142461.

 

 1. Chapari, L., Yoosefi, B., & Zardtoshtian, S. The effect of coaching behavior on self-Efficacy and team performance in Iranian women football Pro League, Journal of sport management, (In press). 2018. DOI: 10.22059/jsm.2018.64403. [Persian].

 

 1. Dana, A., Hamzeh Sabzi, A., and Gozalzadeh, A. The Structural Relationships of Coaching Efficacy, Players' Self-Efficacy, and Collective Efficacy in Female Professional Basketball Teams. Journal of Sport Psychology Studies, 2017, 18, 111-128. [Persian].

 

 1. Feezel, R. M.Sport sports personship. Journal of The Philosophy of Sport, .1986,  13, 1-13.

 

 1. Feltz, D., Lirgg, C., Self-efficacy beliefs of athletes, teams, and coaches, Handbook of Sport Psychology, 2nd ed. (pp. 340-361). New York: John Wiley & Sons. 2001.

 

 1. Gearity, B., Murray, MA. Athletes’ experiences of psychological effects of poor coaching. Psychology of Sport and Exercise, 2011.  12, 213–221. DOI:10.1016/j.psychsport.2010.11.004.

 

 1. Hays, K., Maynard, I., Thomas, O., & Bawden, M. Sources and types of confidence identified by world class sport performers. Journal of applied sport psychology,2007,19(4), 434–456. DOI:10.1080/10413200701599173.

 

 1. Hematinejad, M., Ramazani, R.,Tabatabayee, H., Shahintabe, M., & Behroozabedini, A. Elite athletes Sportspersonship in team and individual sports, Olympic journal, 2010, 52(4), 29-39. [Persian].

 

 1. Hoigaard, R., Cuyper, B., Fransen, K., Boen, F., & Peters, D. Perceived coach behavior in training and competition predicts collective efficacy in female elite handball players, International journal of sport psychology,2015, 46(6):321-336.DOI: 10.7352/IJSP 2015.46.321.

 

 1. Jackson, B., Knapp, P., & Beauchamp, M. R. The coach-athlete relationship: A tripartite efficacy perspective. The Sport Psychologist,2009, 23, 203-232.

 

 1. Joesaar, H, Hein, V., Hagger, M. Youth athlete's perception of autonomy support from the coach, peer motivational climate and intrinsic motivation in sport setting: One-year effects. Psychology of sport and exercise,2012, 13(3), 257-262.

 

 1. Kenow, L.J., & Williams, J.M. Relationship between anxiety, self-confidence, and the evaluation of coaching behaviors. The Sport Psychologist,1992, 6, 344-357.

 

 1. Kenow, L.J., & Williams, J.M. Coach-athlete compatibility and athlete’s perception and evaluative reactions to coaching behaviors. Journal of Sport Behavior,1999, 22, 251-259.

 

 1. Kundu,S. Sportspersonship in the university football and volleyball players of Haryana state, International journal of physical education and sports,2018, 3(2), 56-60.

 

 1. Lavoi, N. M. Expanding the interpersonal dimension: closeness in the coach-athlete relationship. International journal of sports science & coaching, 2007,4(2),497-512.‏ DOI:10.1260/174795407783359696.

 

 1. Murray, MA.Self-Efficacy in Sport: Research and Strategies for Working with Athletes, Teams, and Coaches, The Sport Psychologist, 2008, 22(2), 244–245.DOI:abs/10.1123/tsp.22.2.244. 

 

 1. Ntoumanis, N., Barkoukis, V., & Gucciardi, D. Linking coach interpersonal style with athlete doping intentions and doping use: a prospective study, journal of sport& exercise psychology,2017, 39(3).188-198. DOI:10.1123/jsep.2016-0243.

 

 1. Nour Mahya, M., Jalali Farahani, M., Alidoust Ghahfarokhi, E., & Ebrahimnezhad Salami, J. The relationship between coaches leadership style and self-efficacy volleyball players in the Premier League Hormozgan, Organizational behavior management in sport studies, 2017, 15(4), 11-20. [Persian].

 

 1. Razaghi, E., Mehrabi, Q., Honari, H. Reliability and validity of persian version of sportspersonship orientations questionnaires, Sport psychology studies,2014, 9, 81-92. [Persian].

 

 1. Sari, I., Bayazit, B. The Relationship between perceived coaching behaviors, motivation and self-efficacy in wrestlers, Journal of human kinetics, 2017, 57, 239-251. DOI: 10.1515/hukin-2017-0065.

 

 1. Saville, P., & Bray,S. Athletes' Perceptions of Coaching Behavior, Relation-Inferred Self-Efficacy (RISE), and Self-Efficacy in Youth Sport, Journal of Applied Sport Psychology,2016, 28(1), 1-13. DOI: 10.1080/10413200.2015.1052890.

 

 1. Smith, R.E., Smoll, F.L., & Barnett, N.P. Reduction of children’s sport performance anxiety through social support and stress-reduction training for coaches. Journal of Applied Developmental Psychology, 1995, 16, 125-142.

 

 1. Vallerand, R. J., Brière, N. M., Blanchard, C., & Provencher, P. Development and validation of the multidimensional sportspersonship orientations scale. Journal of Sport and Exercise Psychology.1997,19(2), 197-206.

 

 1. Veljkovic,A., Djurovic,D., Dimic, D., Mujanovic,R., Mar kovic, k. College athletes’ perceptions of coaching behaviours: differences between individual and team sports, Baltic journal of sport & health sciences,2016, 2(101), 61–65.

 

 1. Williams, j., Jerome, G., Keno, L., Rogers, T., Sartain, T., & Darland, G. Factor Structure of the Coaching Behavior Questionnaire and Its Relationship to Athlete Variables, The Sport Psychologist,2003, 17, 16-34. DOI: abs/10.1123/tsp.17.1.16.