نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، مدرس آموزش و پرورش

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این تحقیق تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی با نقش نقش تعدیل گر محیط حقوقی در سازمان‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران عالی و ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران کل ادارات ورزش و جوانان استان ها، روسای فدراسیون های ورزشی به تعداد 150 نفر تشکیل می‌دادند. با توجه به محدود بودن جامعه، از روش نمونه‌گیری کل شمار برای نمونه گیری استفاده شده و 116 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار تحقیق سه پرسشنامه استاندارد محیط حقوقی نیک نژاد (1395)، پرسشنامه هوش استراتژیک هنری (1396) و پرسشنامه ظرفیت تغییر سازمانی جاج (2009) بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. برای توصیف داده‌ها از میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جداول از طریق نرم افزار Spss V23 و برای استنباط آماری داده‌ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار IBM Amos 23 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی تاثیر معنی داری دارد (01/0=p). نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی نیز معنی دار بوده و همچنین مدل حاصل از محیط حقوقی، تاثیر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی از برازش کافی برخوردار بود. توجه به هوش استراتژیک مدیران و آماده سازی محیط حقوقی مناسب ظرفیت تغییر سازمانی را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

Bouvatier, V., Lepetit, L., Strobel, F. Bank income smoothing, ownership concentration and the regulatory environment. Journal of Banking & Finance, 2014,Volume 41, Pages 253–270
Coghlan, D, Rashford, N. S, & de Figueiredo, J. N. Organizational change and strategy: An interlevel dynamics approach. Routledge. 2015.
Destler, K. N. Creating a Performance Culture Incentives, Climate, and Organizational Change. The American Review of Public Administration, 2016, 46(2), 201-225
F.Rahimnia Alashloo, P. Castka, J.M. Sharp, Towards understanding the impeders of strategy and Society. 2009. 2(4): 246-261.
 Fereyduni, M. Jalali farahani, M.  Presentation of a model for explaining the relationship between knowledge management processes with strategic thinking, sport management. 2015, 8(6): 23-39.
Ghasemi, H. Management of Complex Organizational Strategic Perspective, Islamic Azad University, Arak Branch.
Goldman, E, F.casey, A, J. building a culture that encourages strategic thinking, journal of leadership & organizational studies. 2010.
Gooderham, P., Nordhaung, O. One European model of HRM? Cranet empirical contributions, Human Resource Management Review, 2010. V 21. Pp: 27-36.
Judge, W. Building Organizational Capacity for Change: The Strategic Leader’s New Mandate. New York: Business Expert Press. 2011.
Judge, W., & Elenkov, D. Organizational capacity for change and environmental performance: an empirical assessment of Bulgarian firms. Journal of Business Research, 2005. 58(7), 893-901.
Kirkbesoglu, E. Strategic Reactions of Organizations to Legal Environment: A Typology for Industries in the Process of Institutionalization, Social and Behavioral Sciences, 2011. Volume 24, Pages 1322–1328.
M.A. Koseoglu, M. Barca, K. Karayormuk, A study on the causes of strategies failing to success, Journal of Business Research, 2018. 82(4), 712-743.
Mortazavi, M. Maleki, M. Conceptualization of Factors in the Transformation of the Public Sector, Case Study: Iran, Development Management Process. 2011. 25(2): 5-33.
Oliver, D, Prosser ,T, Rawlings, R. The Regulatory State: Constitutional Implications, Published to Oxford Scholarship Online: January 2011.
Peymanfar, M. Elahi, A, Hamidi, M. Infrastructural Obstacles of Iran's Sports System in Implementing Strategic Strategies, Journal of Social and Cultural Strategy, 2011. 1(3): 145-155.
Tavakoli, I, & Lawton, Judith. Strategic thinking and knowledge management. Handbook of Business Strategy, 2005. 6(1), 155– 160.
Tehrani, M, Maleki, M, Ghofrani, M. National Services Management Act (Principles, Foundations and Strategic Guidelines). Quarterly of Parliament and Strategy. 2013. 21(79): 187-222.
Ulgen, H.and Mirze, S.K. Strategic Management in Organizations, Literatur Pub.2004, No: 13, 3.Baskı, Dstanbul.
خسرومنش, رحیم, خبیری, محمد, علیدوست قهفرخی, ابراهیم, خنیفر, حسین, زارعی متین, حسن. تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 1397; 5(1): 63-73.
 کشاورز, لقمان, فراهانی, ابوالفضل, محمدخانی, جواد. تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 1397; 5(1): 99-108.
 حسینی, مریم, زردشتیان, شیرین, کریمی, جواد. تبیین رابطه هوش معنوی و پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فو کاران آسیایی. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 1397; 5(1): 55-62.