نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش  استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل  متخصصین مدیریت ورزشی، اقتصاد و بازاریابی، سرمایه گذاران بخش خصوصی، مدیران باشگاه ها و هیئت های ورزشی بودند. نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس انجام پذیرفت. حجم جامعه نامحدود بود و تعداد 160 نفر نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته تورش های رفتاری سرمایه گذاران بود، روایی پرسشنامه به تایید متخصصین ورزشی و اقتصاد رسید. پایای پرسشنامه در یک آزمون مقدماتی 81/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله K_S، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم‌افزار SPSS 22 و Smart pls. 3 استفاده شد. درنهایت الگوها، به‌وسیله فن الگو سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت تا میزان تأثیر و ارتباط هریک از عوامل تعیین گردد. یافته‌های پژوهش حاکی از این بود که داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق در مدل‌های تدوین‌شده برازش  مناسبی دارد. اولویت‌بندی عوامل بر اساس توانایی تبیین متغیر تورش های رفتاری سرمایه گذاران بدین ترتیب بود. تورش های اقتصادی 78/0، تورش های شناختی 74/0، تورش های مکاشفه ای 49/0، تورش های ترجیحی 48/0،  تورش های عاطفی 38/0. در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی حاکی از تاثیر بالای منافع اقتصادی در تصمیم گیری و سوگیری  سرمایه گذاران برای حضور در عرصه ورزش می باشد.

کلیدواژه‌ها

Askarian, Fariba. Jafari, Afshar.  Investigating the amount of sport investment in public and private parts of Iran during 1998-2001. Harakat; 2006. V:24:25-43. (Persian).
Crompton, J. L. Proximate development: an alternate justification for public investment in major sport facilities?. Managing Leisure, 2014.V: 19(4), 263-282.
Da Costa Jr., N., Goulart, M., Cupertino, C., Macedo Jr., J., Da Silva, S. “The disposition effect and investor experience”, Journal of Banking & Finance. 2013. Volume 37, Issue 5, Pages 1669-1675.
Dohmen T, Falk A, Huffman D, Sunde U . "Are risk aversion and impatience related to cognitive ability?", American Economic Review, 2007. 100(3): 1238-1260.
Falahpoor, saeid, Abdoallahi, Gholamreza. Identifying and weighing behavioral attitudes of investors in Tehran Stock Exchange AHP-Fazi. Financial research. 2011. V; p: 99-120. (Persian).
Feddersen, A., Humphreys, B. R., & Soebbing, B. P. Sentiment bias and asset prices: Evidence from sports betting markets and social media. Economic Inquiry, 2017. 55(2), 1119-1129.
Khosravizade, Esfandiar, Alireza, Bahrami, Hafdadi, Abed. Barriers to investment and private sector participation in sport in central province. Sport Management Studies. 2014; V:24, P:207-222. (persain).
Keshavarz, Logman, Aboalfazl. Farahani, Mosavi Jahromi, Yegane, Faraziani, Fateh. Factors Affecting the Behavior of the Private Sector to Invest in Professional Sports and a Model. Organizational Behavior Management in Sport Studies .Vol. 2, No.8, Winter 2016, Pp: 45-56.
Martinez L.F., Zeelenberg M., Rijsman J.B., “Regret, disappointment and the endowment effect”, Journal of Economic Psychology. 2011,  V: 32, I: 6, P: 962-968.
Pezeshki, Zohre. Behavioral factors affecting the decision making and performance of individual investors in Tehran Stock Exchange. master's thesis of Tehran University; 2015. P: 7-10. (Persian).
Raei, Reza, Falah poor, Saeid. Behavioral Finance Different Approach in Financial Sphere, Financial Research, Faculty of Management, University of Tehran. 2004;  V:18, P: 77-106. (Persian).
Razavi, seied Mohamad Hosein. Privatization and development of sport in the mindset of the country's physical education managers. Sports Science Research. 2004. P: 1- 12. (Persian).
Shefrin, H.,  “Behavioral Corporate Finance: Decision that Create Value”, McGraw Hill Press. 2007.
Shahrabadi. Aboalfazl, Yosefi, Rahele. Introduction to Behavioral Finance, Journal of the Exchange. 2007. V: 69, p: 45-59. (Persian).
Talangi, Ahmad. Confronting the New Financial Theory and Behavioral Tax ". Financial Research, Faculty of Management, University of Tehran, 2004. V: 3, P: 7-25. (Persian).
Shank, M. D., & Lyberger, M. R. Sports marketing: A strategic perspective. Routledge.2014.
Wu, Wei-Wen "Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach". Expert Systems with Applications 2008, 35: 828-835.