نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی و اشتغال زایی و استفاده از آن در باشگاه‌های ورزشی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این میان توجه به عوامل بازدارنده کارآفرینی و از جمله عوامل انسانی و رفتاری باشگاه های ورزشی خصوصی دارای اهمیت بسیار است تا بتوان با حذف یا کاهش این عوامل منابع انسانی و رفتاری به بهبود هرچه بهتر و بیشتر عملکرد باشگاه‌های ورزشی خصوصی کمک کرد. در دنیای امروز باشگاه‌هایی موفق‌ترند که کارآفرینی و اشتغال زایی کنند. این مقاله بر اساس تجربیات مدیران مجرب و با سابقه بخش خصوصی در ورزش ایران تدوین گردیده است و بر جمع بندی مطالعات میدانی، مصاحبه و حاصل تجربیات مدیران تاکید دارد. آنچه در نتیجه گیری این مقاله در معرفی عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در توسعه اشتغال و کارآفرینی می‌توان بیان کرد، به شرح زیر است: نگرش ها و مولفه های رفتاری جامعه ی ایرانی در وابستگی به بدنه ی دولتی و بالا بودن روحیه مطالبه گری از دولت؛ عدم اعتماد منابع انسانی به بخش خصوصی از یک طرف و زیاده خواهی و منفعت طلبی بخش خصوصی؛ ناکامی دولت در پیاده سازی اصل 44 در واگذاری به بخش خصوصی؛ باور عمومی جامعه ایرانی به انجام امور به صورت فردی؛ مقاومت جامعه ورزش در ورود اشخاص غیرورزشی توانمند در حوزه های مدیریتی، اقتصادی و مالی و در عین حال فاقد سابقه ورزشی ؛ فراز و فرودهای مسائل امنیتی و امنیت سرمایه گذاری و تاثیر آن به گرایش به انجام امور به صورت کوتاه‌مدت و استقبال از پروژه های زودبازده؛ تمایل دستیابی مدیران به سودهای کوتاه مدت و عدم وجود

کلیدواژه‌ها

 1. Omidi; Yavar; Mohammad Kazemi; Reza; Azemodeh; Soghra. Identifying and Analyzing Environmental Obstacles in Organizational Entrepreneurship at the Ministry of Sports and Youth (2016), Sports Management Journal, Vol. 8, No. 5, pp. 753-775(In persian).
 2. Mohammad Kazemi, Reza, Hamid Ghasemi and Mohammad Reza Atamz; Identifying and Analyzing the Organizational Burdens of Organizational Entrepreneurship in the Physical Education Organization (Ministry of Sports), Country Research, Sport Management and Motion Scholarships, Vol. 1, No. 2,100-89, 2011(In persian).
 3. Honari; Habib, Mandelizadeh; Zeinab. Investigating the Factors Affecting Entrepreneurship in Sport as an Interdisciplinary Field (2010) Quarterly Journal of Mia Studies in Humanities, Vol. 2, No. 2, Pages 136-113(In persian).
 4. Ahmadpour Daryani; Mahmoud. Identification of Success Factors in the Management of Human Resources in Small and Medium Business(2017) Entrepreneurship Development, Volume 10, Issue 1, pp. 20-1(In persian).
 5. Urquhart, C. “Systematic Reviewing, Meta-Analysis and Meta-Synthesis for Evidence-Based Library and Information Science”, Information Research, 2010, 15(3) Colis 708. Http://Informationr.Net/Ir/15-3/ Colis7/Colis708. Html, (Accessed 22 Feb, 2013).
 6. Farahani. A. Nasirzadeh. A. A, & Vatan Doust. M. (2018). Investigating and Analyzing Effective Factors on Entrepreneurship of Iranian Physical Education Graduates. Sport Management Studies, 10(47), 131-52. (Persian). Doi: 10.22089/smrj.2018.1099(In persian).
 7. Arzu Safak Uyar, Nevin Deniz, The Perceptions of Entrepreneurs on the Strategic Role of Human Resource Management Original Research ArticleProcedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, Volume 58, 12 October 2012, Pages 914-923
 8. Engelen, A.; Christina, F. T.; Thalmann, J.; Brettel, M. “The Effect of Organiz ational Culture on Entrepreneurial Orientation: A Comparison between Germany and Thailand”. Journal of Small Business Management. 2013, Vol 51, No 4: 1-21.
 9. Farahani, Abolfazl; Ziyar, Farzad; Farmer, Loghman. Investigating and criticizing organizational entrepreneurship with emphasis on identification of organizational entrepreneurship axes and barriers: Ministry of Sports and Youth. Critical Research Paper and Human Sciences Program. Number 49 Scientific-Research, 2017, (25 pages - from 91 to 115) (In persian).
 10. Rabiee; Ali; Nazarian; Zahra . Investigating the Role of Effective Factors on Organizational Entrepreneurship Barriers, Journal of Iranian Rubber Industry, Quarterly Journal, Eighth Year, No. 71(2013), (In persian).
 11. Dehghan; Reza, Rajabi; Maryam. Case Study of Organizational Entrepreneurship Behavioral Barriers in Two Health Insurance Organizations, Volume 10, Issue 7, 2013 (Special Economic Policy Challenges for Health Management): 912-920, (In persian).
 12. Farsi; Yadollah, Gholami; Naser, Hamidi; Mehrzad, Kanaani; Ali. Study of entrepreneurship barriers in country sports Article 6, Volume 4, Issue 2 - Serial No. 12, Summer 2011, Page 105-124, (In persian).
 13. Goodarzi, Mehdi, Jalali Farahani, Majid, Rajabi, Hossein, Hamidi, Mehrzad. An Analysis of Effective Behavioral Factors in Promoting Entrepreneurship in Sport Management Students (2017). Organizational Behavioral Management Studies in Sports - Volume III, No. 11, pp. 53-45, (In persian).
 14. Moghimi, Seyyed Mohammad, "The Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Iranian Government Social and Cultural Service Organizations". (2004). Journal of Management Culture, Second Year, Seventh, Pages 78-27, (In persian).
 15. Brizek, M. G. " Explaining corporate entrepreneurship: A contemporary literature investigation", Journal of Management and Marketing Research. Available Online at: http://www.sex.aabri.com/manuscripts/131617.pdf. 2014.
 16. Dawn harris,Yasemin kor. the role of humancapital in scalingsocial entrepreneurship, Journal of Management for Global Sustainability 2 (2013): 163–172
 17. Hasani Sadrabadi; Jalal, Entrepreneurship and Effectiveness of Human Resource Management, Journal of Management and Accounting Studies, 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 93-100, (In persian).
 18. Ratten, Vanessa. “Sport-Based Entrepreneurship: Towards A New Theory of Entrepreneurship and Sport Management”, International Entrepreneurship Management Journal, Doi 10.1007/S11365-010-0138-Z Springer Science Business Media, Llc. 2010
 19. Kuratko, D. & Goldsby, Michael G.; Corporate Entrepreneurs or RogueMiddle Managers? A Framework forEthical Corporate Entrepreneurship, Journal of Business Ethics; 55, 13–30,2004
 20. Sharififar; Farideh, Mohammadian; Fariba. Intra organizational factors affecting the entrepreneurship of sports organizations: A meta-analysis. Contemporary Research in Sport Management, seventh year - 14th, (In persian). 2014.