تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 11-21

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45740.1937

چکیده
  کارآفرینی و اشتغال زایی و استفاده از آن در باشگاه‌های ورزشی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این میان توجه به عوامل بازدارنده کارآفرینی و از جمله عوامل انسانی و رفتاری باشگاه های ورزشی خصوصی دارای اهمیت بسیار است تا بتوان با حذف یا کاهش این عوامل منابع انسانی و رفتاری به بهبود هرچه بهتر و بیشتر عملکرد باشگاه‌های ورزشی خصوصی کمک کرد. در ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

بهزاد پورفرهمند؛ محمد خبیری؛ نصراله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 33-43

https://doi.org/10.30473/fmss.2018.41493.1816

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سال‌های 1396 و 1397 انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه‌های حاضر (18 نفر) و روسای هیاات فوتبال دارای تیم (7 نفر) در لیگ برتر ایران در فصول شانزدهم و هفدهم و همچنین سایر کارشناسان فوتبال ...  بیشتر

اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر نشانه‌های نقص توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

فاطمه بیان فر؛ سید موسی طباطبایی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.42812.1848

چکیده
  مطالعۀ حاضر با هدف تعیین اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر کاهش نشانه‌های نقص توجه و تمرکز و افزایش خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی شامل یک طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونۀ آماری شامل 30 دانشجوی دانشگاه سمنان بود. ابتدا از 120 دانشجوی دختر که میانگین نمرات ...  بیشتر

ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک)

اسفندیار خسروی زاده؛ اکرم کمانکش؛ حسین مقدسی؛ کریم زهره وندیان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 55-63

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45213.1913

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان ورزش بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان فعال هیات های ورزشی شهر اراک (704 نفر) بودند که 254 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ...  بیشتر

رابطه روابط سیاسی و فساد اداری با برون‌سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران

سیدامین دهقان بنادکی؛ محمد خبیری؛ میرابراهیم حسینی؛ سید مجید عبداللهی؛ مهدی قنبری

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 65-74

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.46092.1946

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران بود. بدین منظور 385 نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه برون‌سپاری، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش‌نامه 42 سؤالی فرزیانی و همکاران (1394)، ...  بیشتر

رابطه بین عوامل درون سازمانی (فرهنگ، تکنولوژی، ساختار) با توانمندسازی روان‏شناختی مدرسان تربیت‏بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های زنجان

مجتبی اسکندری پور؛ شهرام شفیعی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 75-93

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.46728.1956

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه عوامل درون سازمانی (فرهنگ ، تکنولوژی و ساختار) با توانمندسازی روان‏شناختی مدرسان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‏‌های زنجان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مدرسان تربیت‏‌بدنی دانشگاه‌‏های زنجان (61 نفر) که بیش از سه سال سابقه تدریس دارند، بودند. حجم نمونه تمام شمار و برابر ...  بیشتر

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45279.1919

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و ...  بیشتر

ارتباط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان

جلال شاملو؛ علی محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 113-123

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45296.1929

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق آزمون روابط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 800 نفر بودند. 243 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا (HPWS) بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان (P-O Fit)در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران

همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ نفیسه فتاحیان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 125-138

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47112.1967

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران می‌باشد. تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی در حیطه مطالعات راهبردی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات ...  بیشتر