تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت وزارت ورزش و جوانان کشور؛ اثر میانجی کژتابی سازمانی ادراک شده

آرمیتا فداکار؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 11-21

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.44144.1887

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور با توجه به کژتابی سازمانی ادراک شده می باشد. سه سازه اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: سرمایه فرهنگی، ترک شغل کارکنان، کژتابی سازمانی ادراک شده. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ...  بیشتر

شناسایی موانع ایجاد و یا توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی

محمد حیدری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 23-35

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47210.1970

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی بود. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد بود که جمع‌آوری داده‌ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه‌های تحقیق و مصاحبه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نخبگان دانشگاهی (اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور با تخصص موضوعی اخلاق حرفه‌ای) ...  بیشتر

تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

صمد گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ علی صابری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.46612.1979

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 860 نفر اعلام شدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور

حسن لطفی؛ میرحسن سیدعامری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 49-65

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45188.1912

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال­غرب کشور بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعه­ی آماری تحقیق، کلیه­ی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال­غرب کشور (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان) در سال 1395 بود، حجم نمونه­ی آماری ...  بیشتر

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 67-79

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45125.1910

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد ...  بیشتر

ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی

مهران آذریان سوسهاب؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 81-96

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.46947.1963

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه­های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه عوامل اجرایی باشگاه­های خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور در فصل97- 98 بود. تعداد نمونه­های این تحقیق با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و ...  بیشتر

مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی (مورد مطالعه: ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور)

سیروان حسینی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 97-108

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49261.2026

چکیده
  هدف از این پژوهش مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام مدیران، رئیسان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود که از بین آن­ها 253 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد ...  بیشتر

ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

رسول ملانژاد خلیل آباد؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 109-120

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45569.1947

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به‌صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (110=N) تشکیل دادند؛ که با توجه به هدف ...  بیشتر

مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

زهرا کبیری؛ رضا صابونچی؛ نجف آقایی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 121-134

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49216.2023

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه‌ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام هواداران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397 ...  بیشتر

تدوین چارچوب توسعه ویژگی های رفتاری برای سطوح مربیگری

علی اکبر بابازاده پهلوانلو؛ محمدعلی اصلانخانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی اصغر درودیان؛ مهدی گودرزی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 135-146

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.48210.2001

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تدوین چارچوب توسعه ویژگی‌های رفتاری برای سطوح مربیگری در ایران است. روش تحقیق اکتشافی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها از روش آمیخته کمی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمام متخصصان حوزه آموزش در فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان به تعداد 300 نفر بودند. در بخش کیفی با توجه به روش نمونه‌گیری گلوله برفی و هدفمند ...  بیشتر