طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تیم ملی : تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده

حسن ادریسی؛ احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.48468.2005

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده با استفاده از مدل پیوستاری روانشناختی pcm بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی ، از نظر روش توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلولین فدراسیون های ورزشی کشور که تعداد آنها بالغ بر 1000 نفر بود که از این تعداد 700 نفر آنها مرد و 300 نفر آنها ...  بیشتر

مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی

مریم بابایی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 27-35

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.40716.1797

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان تمام وقت فدراسیون والیبال کشور می دهد که شامل 92 نفر است و با توجه به ...  بیشتر

رابطۀ بین حسادت سازمانی و درگیری مثبت درکار معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی رفتارهای منافقانه

سید محمد کاشف؛ رضا عبدالهی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47837.1990

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر رابطۀ بین حسادت سازمانی و درگیری مثبت درکار معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی رفتارهای منافقانه بود. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکاراجرایی، پیمایشی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی جنوب استان آذربایجانغربی (450 نفر) بودند که 208 نفر از آنها به صورت نمونه گیری ...  بیشتر

نقش مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر تعدیل بدبینی سازمانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی معلمان تربیت‌بدنی تهران

شهرام نظری؛ فاطمه عصمت شعار؛ مهدی محمودی یکتا

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 53-69

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49263.2027

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر بدبینی سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهر تهران با توجه به نقش میانجی فضیلت سازمانی بود. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی معلمان تربیت‌بدنی مدارس شهر ...  بیشتر

تأثیر سکوت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی: با نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی

مینا جعفری؛ سید رضا حسینی نیا

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 71-82

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47624.1977

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی با نقش تعدیل‌کنندگی عدالت سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی تشکیل دادند (120 نفر) و نمونه آماری برابر با جامعه ...  بیشتر

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 83-91

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.6401

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش­آموزی جهت اجرای برنامه­های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعات تطبیقی بود که به صورت کیفی انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش متخصصین آشنا به کارت امتیازی متوازن و شش سیگما، مدیران ورزش دانش­آموزی، مقالات و مطالعات موجود ...  بیشتر

طراحی مدل توانمندسازی کارکنان براساس مولفه های مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.50590.2069

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل توانمندسازی کارکنان مبتنی بر مولفه‌ای مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. نمونه آماری بر مبنای مشترک جدول مورگان و تعداد قابل کفایت برای مدلسازی برآورد گردید (305 نفر) ...  بیشتر

اثر ادراک منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی معلّمان تربیت‌بدنی

زهره حسنی؛ بهشت احمدی؛ فریبرز ظریفی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.47695.1983

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر منزلت اجتماعی بر شاخص‌های اشتیاق شغلی در بین معلّمان تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری معلّمان تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه بود. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 218 نفر بود. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌ منزلت اجتماعی و مقیاس اشتیاق شغلی معلّمان را تکمیل نمودند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون ...  بیشتر

تعیین عوامل انگیزاننده‌های شرکت‌کنندگان در رویدادهای ورزشی شنا توابع تهران

نجف آقایی؛ مرضیه اله کرم زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 107-118

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.42212.1838

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین عوامل انگیزاننده‌های شرکت‌کنندگان در رویدادهای ورزشی شنا توابع تهران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شناگران شرکت‌کننده در مسابقات شنا توابع تهران بودند. بدین منظور 230 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر رفتار سیاسی مدیران فدراسیون‌های ورزشی

اکبر فریدفتحی؛ راضیه ولی زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 119-130

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.52436.2108

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار سیاسی مدیران فدراسیون‌های ورزشی است. روش پژوهش، از نظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی - تحلیلی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مختلف علوم ورزشی آشنا با مفهوم رفتار سیاسی و مدیران فدراسیون‌های ...  بیشتر