تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

حمید برارزاده؛ سید محمد حسین رضوی؛ نصراله سجادی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47649.1980

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی می باشد. روش پژوهش اکتشافی با رویکرد کیفی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و مدیران ورزشی و اساتید خبره در حوزه کسب و کار ورزشی و مدیریت دانش بود. در هر حال با توجه به استفاده از روش داده ‌بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، نمونه‌گیری ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45625.1933

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 بود. جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیون‌های شرکت کننده در بازیهای آسیایی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود(600=N) که بر اساس جدول مورگان 234 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه ...  بیشتر

ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

محمد سیاوشی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ حسین عامریان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 41-54

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.44599.1901

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول-مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد 265 نفر از کارکنان وزارت ورزش به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری تحول‌مدار باس (2003) و پرسشنامه سرآمدی سازمانی EFQM (2003) استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب، انگیزه و عملکرد

منصوره نیکوگفتار؛ علیرضا سنگانی؛ پریا جنگی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 55-65

https://doi.org/10.30473/FMSS.2019.43063.1853

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب، انگیزه و عملکرد ورزشکاران دو و میدانی کار انجام شده است. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل اجرا بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان ورزشکار  دو و میدانی باشگاهی با اضطراب شهر تهران در مجمتع ورزشی آزادی بود که از میان آنها ...  بیشتر

ارایه الگوی عوامل موثر بر سایش اجتماعی در منابع انسانی در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

صدری سیاوش پور؛ احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 67-83

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47515.1974

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی در منابع انسانی در تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بو.د  پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و هدف کاربردی ، ازنظر نوع داده‌ها، آمیخته از نوع اکتشافی و ازلحاظ روش اجرا از نوع توصیفی-پیمایشی بود.. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی منابع انسانی تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش  که تعداد آن‌ها ...  بیشتر

اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم‌کاری و سایش اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران)

بهنام بیاتی؛ مجید سلیمانی؛ سیروس احمدی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 85-99

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47711.1985

چکیده
  هدف از این پژوهش اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم کاری و سایش اجتماعی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار مدلسازی اسمارت پی ال اس برآورد گردید (215 نفر) و به صورت ...  بیشتر

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 101-116

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.44406.1898

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)  بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداراتورزش و جوانان غرب کشور بودند. حجم نمونه 341 نفر می باشد؛ که به نسبت بین افراد جامعه توزیع گردید. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک ...  بیشتر

تأثیر استرس شغلی و ناامنی شغلی بر قصد ترک شغل ناجیان غریق به‌واسطۀ رضایت شغلی

زینب مندعلی زاده؛ صدف جواهری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 117-129

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47015.1964

چکیده
  هدف این پژوهش، تأثیر استرس شغلی و ناامنی شغلی بر قصد ترک شغل به واسطۀ متغیر میانجی رضایت شغلی ناجیان غریق در شهر اراک    بود. روش تحقیق عّلی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل تمام ناجیان غریق فعال (140 =N) در شهر اراک بود. حجم نمونه بر اساس ماهیت تحقیق 80 نفر از ناجیان فعال شهر اراک بود. در این تحقیق از پرسشنامه های  استرس ...  بیشتر

ارتباط بین سیرت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخلاقی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

فائزه آقائی میبدی؛ مژگان صالحی پور

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 131-144

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.42785.1846

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سیرت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخلاقی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی‌- همبستگی و جامعه آماری کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان ایلام به تعداد146 نفر در سال 1397 بودند. به دلیل محدودیت جامعه ، نمونه به صورت کل شمار برابر ...  بیشتر

تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

حبیب هنری؛ احمد محمودی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 145-163

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47553.1976

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران با رویکرد نظریۀ داده بنیاد بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش کمّی و از نوع پژوهش‌های مُدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) بود که برای ساخت مُدل مفهومی پژوهش از روش نظریۀ داده بنیاد (سیستماتیک) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کلیّه مدیران ستادی ...  بیشتر