نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی

3 عضو هیات علمی

4 هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)  بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداراتورزش و جوانان غرب کشور بودند. حجم نمونه 341 نفر می باشد؛ که به نسبت بین افراد جامعه توزیع گردید. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک فرشادمهر (1394)، قابلیت یادگیری سازمانی چانگ و همکاران (2015) و کارآفرینی سازمانی مقیمی (1390) بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی‌ استفاده گردید. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای ‌SPSS و PLS انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان می‌دهد؛ که انعطاف-پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی به طور مستقیم بر کارآفرینی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین انعطاف پذیری استراتژیک اثر مثبت و معناداری بر یادگیری-سازمانی دارد.. انعطاف پذیری استراتژیک بر کارآفرینی از طریق یادگیری سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.. امید است ادارات ورزش و جوانان با به کارگیری یادگیری اکتشافی و استخراجی در سازمان خود که با روح کارآفرینی و ریسک پذیری ارتباط دارد، زمینه ساز هرچه بیشتر کارآفرینی در سازمان خود باشند. همچنین باید توجه داشت به کارگیری این نوع از یادگیری در سازمان مستلزم انعطاف پذیری استراتژیک می باشد که اجازه چنین عملکردی را به کارکنان در سازمان بدهد.

کلیدواژه‌ها

 1. Ahmadi, A, Yoosefi, B, Eydi, H, Zardoshtian, S. Impact of Strategic Planning on Organizational Effectiveness with Mediating Role of Organizational Flexibility. Journal of Human Resource Management in Sport. 2017; 4(2): 147-162. [Persian]
 2. Alonderiene R, Majauskaite M. Leadership style and job satisfaction in higher education institutions. International Journal of Educational Management. 2016 Jan 11; 30(1):140-64.
 3. Amereh S. The effect of organizational learning on Organizational entrepreneurship at Paxan company, Master's thesis, Islamic Azad University of Tehran. 2014. [Persian]
 4. Bahreyni H, Khayat Moghadam S. Identify factors affecting knowledge-based innovation with Delphi method. 3th. International Conference on Modern Research’s in Management, Economics & Accounting, Istanbul, 16 July 2015. [Persian]
 5. Beraha A, Bingol D, Ozkan-Canbolat E, Szczygiel N. The effect of strategic flexibility configurations on product innovation. European Journal of Management and Business Economics. 2018 Jul 2;27(2):129-40.
 6. Bock AJ, Opsahl T, George G, Gann DM. The effects of culture and structure on strategic flexibility during business model innovation. Journal of Management studies. 2012 Mar;49(2):279-305.
 7. Chen J, Liu ZC, Wu NQ. Relationships between organizational learning, innovation and performance: an empirical examination. In2009 International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering 2009 Dec 26 (Vol. 3, pp. 488-492). IEEE.
 8. Chiang CY, Kocabasoglu-Hillmer C, Suresh N. An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm's supply chain agility. International Journal of Operations & Production Management. 2012 Jan 6;32(1):49-78.
 9. Chung HF, Yang Z, Huang PH. How does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking. Journal of Business Research. 2015 Jun 1;68(6):1216-24.
 10. Craig JB, Dibrell C, Garrett R. Examining relationships among family influence, family culture, flexible planning systems, innovativeness and firm performance. Journal of Family Business Strategy. 2014 Sep 1;5(3):229-38.
 11. Dibrell C, Craig JB, Neubaum DO. Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance. Journal of Business Research. 2014 Sep 1;67(9):2000-7.
 12. Faghih SMH. The Impact of Human Capital and Organizational Learning on Organizational Innovation, Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University. 2017. [Persian]
 13. Farahani  A, Safernejad  M, Farahani Z. Analysis of Behavioral and Human Barriers to Employment and Entrepreneurship in Iranian Sport, Organizational Behavior Management Studies in Sport.2019: 6 (1):  21-11. [Persian].
 14. Farshad-Mehr M. Investigation the Strategic Flexibility with Strategic Intelligence at Maskan Bank, Master's thesis, Islamic Azad University, Tehran Center Branch. 2015. [Persian]
 15. García-Morales VJ, Jiménez-Barrionuevo MM, Gutiérrez-Gutiérrez L. Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of business research. 2012 Jul 1;65(7):1040-50.
 16. Ghorban R, Gholipour K. Investigating the Impact of Strategic Flexibility on Organizational Innovation. International Review of Management and Marketing. 2018;8(3):1.
 17. Ghorbani M, Nishabuori VR, Erfaniyan Khanzadeh H, Yaghoubi M. The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Knowledge Sharing and Organizational Innovation Capability. Journal of Public Management Research. 2016; 9 (34): 135-168. [Persian]
 18. Hau YS, Kim B, Lee H, Kim YG. The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management. 2013 Apr 1;33(2):356-66.
 19. Hauser OP, Linos E, Rogers T. Innovation with field experiments: Studying organizational behaviors in actual organizations. Research in Organizational Behavior. 2017 Jan 1;37:185-98.
 20. Hung RY, Yang B, Lien BY, McLean GN, Kuo YM. Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance. Journal of World Business. 2010 Jul 1;45(3):285-94.
 21. Jarchi A. Analytical survey of the relationship between organizational learning and innovation with performance, Master's thesis, Islamic Azad University, Tehran Center Branch. 2016. [Persian]
 22. Jiménez-Jiménez D, Sanz-Valle R. Innovation, organizational learning, and performance. Journal of business research. 2011 Apr 1;64(4):408-17.
 23.  Kalani A, Eskandari I, Mohammadi shamsabadi AM. Role of Entrepreneurship Dimension in Managers Performance in Sport and Youth Offices. Sport Management Studies. 2016; 8 (36): 210-26. [Persian]
 24. Kamasak R, Yavuz M, Karagulle AO, Agca T. Importance of strategic flexibility on the knowledge and innovation relationship: an emerging market study. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2016 Aug 19;229:126-32.
 25. Karimi F, Ahmadi Dasjerdi S, Rajaei Pour S. Structural model of relationships between social capital and organizational learning capability with staff innovation. Quarterly journal of productivity Management. 2013; 7 (27): 165-182. [Persian]
 26. Karimi J, Abbasi J. Explanation the Relationship between Organizational Learning and Knowledge Management With Strategic Thinking in Ministry of Sport and Youth of Iran. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2017 Summer; 4 (14): 21-28.
 27. Kline P. An easy guide to factor analysis. Routledge; 2014 Feb 25.
 28. Larson A, Starr JA. A network model of organization formation. Entrepreneurship theory and practice. 1993 Jan;17(2):5-15.
 29. Martin BC, McNally JJ, Kay MJ. Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing. 2013 Mar 1;28(2):211-24.
 30. Meissner P, Wulf T. Cognitive benefits of scenario planning: Its impact on biases and decision quality. Technological Forecasting and Social Change. 2013 May 1;80(4):801-14.
 31. Miri Pourfard B, Mohebbi P. Investigating the Role of Knowledge Sharing in Organizational Entrepreneurship, The First Entrepreneurship Student Conference in Tehran, Tehran University. 2011. [Persian]
 32. Mohamadi Hoseini SA, Amin Beydokhti A, Jamshidi L. The Role of Organizational Learning in Enhancement the Innovation Performance. Innovation and value creation. 2013; 3(4),: 83-95. [Persian]
 33. Nazari S, Hosseini H, Morad Alizadeh B. The Relationship between Organizational Learning and Knowledge Management with Organizational Agility in Sport Committees of West Azerbaijan Province, Organizational Behavior Management Studies in Sport.2018: 5 (3): 20-11. [Persian]
 34. Neeliah H, Seetanah B. Does human capital contribute to economic growth in Mauritius?. European Journal of Training and Development. 2016 May 3;40(4):248-61.
 35. Nojavan Far Z. The Effect of Innovation on Strategic Flexibility Considering the role of modular organizational learning in Technology campus parks organizations, Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University. 2017. [Persian]
 36. Osanlou B, khoddami S. Designing an Organization's innovative performance Model Based on Organizational Learning and Strategic Flexibility. Strategic Quarterly. 2014; 23 (71): 123-140. 
 37. Ramezani M. Study of Structural Relationships between Organizational Learning, Entrepreneurship and Teamwork in Sports and Youth Departments of South Khorasan Province, Master's Thesis, Birjand University. 2015. [Persian]
 38. Robbins S. organizational behavior, Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Ali ParsaeianTehran: Daftare Pajooheshhaie farhangi; 2005. [Persian]
 39. Robbins S. Principles of Management, Translated by Ali Parsaeian and Seyyed Mohammad Arabi, 11th Edition, Tehran: Daftare Pajooheshhaie farhangi; 2005. [Persian]
 40. Todd PR, Javalgi RR. Internationalization of SMEs in India: Fostering entrepreneurship by leveraging information technology. International journal of emerging markets. 2007 Apr 17;2(2):166-80.
 41. Vaisali A. The Effect of Strategic Intelligence on Organizational Entrepreneurship by Considering the Strategic Thinking Intermediary Among Experts at the Ministry of Sports and Youth, Master's Thesis, Razi University. 2016. [Persian]
 42. van de Wetering R, Mikalef P, Helms R. Driving organizational sustainability-oriented innovation capabilities: a complex adaptive systems perspective. Current opinion in environmental sustainability. 2017 Oct 1;28:71-9.
 43. Westerlund M, Rajala R. Learning and innovation in inter-organizational network collaboration. Journal of Business & Industrial Marketing. 2010 Aug 3;25(6):435-42.
 44. Yeşil S, Koska A, Büyükbeşe T. Knowledge sharing process, innovation capability and innovation performance: An empirical study. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013 Apr 3;75:217-25.
 45. Zhou KZ, Wu F. Technological capability, strategic flexibility, and product innovation. Strategic Management Journal. 2010 May;31(5):547-61.