نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شمال ، آمل ، ایران

2 استاد دانشگاه مازندران

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه شمال

5 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی می باشد. روش پژوهش اکتشافی با رویکرد کیفی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و مدیران ورزشی و اساتید خبره در حوزه کسب و کار ورزشی و مدیریت دانش بود. در هر حال با توجه به استفاده از روش داده ‌بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، نمونه‌گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام گرفت. به منظور گردآوری داده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با رویکرد داده بنیاد و فرآیند کدکذاری و کدبرداری و نرم افزار MAXQDAانجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که منابع، تجهیزات، جهت گیری و چشم انداز سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای، به کار گیری دانش، ارتباطات در سازمان، سرعت پاسخگویی، مشارکت گروهی در سازمان، ستفاده از تکنولوژی و اتوماسیون اداری و استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات به عنوان شرایط علی ، ویژگی های کارکنان، مهارت های مدیریتی و ساختار سازمانی به عنوان شرایط مداخله ای، بر رفتار مدیران در بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی تاثیر گذاراست. بنابراین مدیران ورزشی کشور باید همگام با پیشرفتهای روز دنیا د و ارائة آموزشهای مناسب به کارکنان برای استفادة بهینه از این ابزار قدرتمند، مدیریت دانش را به عنوان نیروی محرکه و عامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت کسب و کارهای ورزشی و غلبه بر چالشها به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

Abdolmaleki, Hossein; Sadat Mirzadeh, Zahra; Alidoust Ghahfarkhi, Ebrahim (2015). Assessment and prioritization of effective factors on the establishment of a knowledge management system in the Ministry of Sport and Youth. Organizational Behavior Management Studies in Sport. Second period. No. 5, pp. 104-97
Anderson, K. “From information technology to knowledge technology: taking the user into consideration”. Journal of knowledge management. 2012. Vol. 2, No. 2.
Azimzadeh, Seyyed Morteza, Ehsani, Mohammad . A Model for the Establishment of Small and Medium Business Sports. Organizational Behavior Management in Sport.2015. No. 1. P. 64
Chen, M., Huang, M. & Chen, Y. Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: an empirical study. Expert systems with applications,2012. 36(4): 8449-8459
Chen, Y. & Huang, H. Knowledge management fit and its implications for business performance: A profile deviation analysis. Knowledge-Based Systems,2015. 27(9): 262-270
Chuan-Peng Yu . Zhen-Gang Zhang . The Effect of Organizational Learning and Knowledge Management Innovation on SMEs’ Technological Capability. URASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education. 2018. ISSN: 1305-8223 (online) 1305-8215 (print).
Goodarzi, Mehdi; Jalali Farahani, Majid; Rajabi, Hossein; Hamidi, Mehrzad Organizational Behavior Management Studies in Sport. Third period.2016 No. 11. Pp. 53-45
 
Hamidizadeh, Mohammad Reza .Knowledge Management (Structure, Processes, Mechanisms), Second Edition, Tehran: 2011.
Hossein Gholizadeh, . Measurement of the level of knowledge management knowledge in Ferdowsi University of Mashhad and providing the necessary strategies for its implementation. MSc Thesis - Ministry of Science, Research, Technology - Ferdowsi University of Mashhad. 2017.
Hussain, I., Ahmed, S., Si S. Personal Knowledge Abilities and Knowledge Management Success. Journal of Information & Knowledge Management,2010 9 (4): 319-27.
Jafari, Mohammad Javad . Design and development of a model for assessing the maturity of knowledge management and its strategy for implementing a knowledge management system. Organizational Behavior Management in Sport.2015.
Kruger, C. & Johnson, R. Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective. Internationa Journal of Information Management,2010. 30(1): 57-67l
Li – Ren, Y. Jieh – Haur, C., and Hsiao – Wen, W. “Assessing impacts of information technology on project success through knowledge management practice”. Automation in construction.2011. In press, corrected proof.
Mohammadi, Reza . Measurement of Maturity of Companies Knowledge Management. The 2nd International Conference on Modern Horizons in Management and Accounting Sciences, Economics and Entrepreneurship of Iran. Tehran2017..
Naghavi, Mir Ali, Sohrabi, Shahla . The Pattern of KM Strategies with Business and Human Resources Strategies, Organizational Behavior Management in Sport.2015.
Nezafati, J.K., & Quah, W.B . Start-up factors for small and medium-sized accommodation businesses in Sabah, Malaysia: push and pull factors, Asia pacific journal of tourism research,2012.17 (1): 49-62
Ngai, E. W. T. & Chan, E. W. C. Evaluation of knowledge tools using AHP. Expert systems with applications, 2005. 29(4): 889-899.
Rasula, J., Vuksic, V. & Stemberger, M. The impact of knowledge management on organizational performance. Economic and Business Review.2012.14(2): 147-168.,
Roosta. Kourosh . Assessing the level of maturity of knowledge management in organizations through a developed puberty model of knowledge management. Sixth Knowledge Management Conference. Tehran.2015.
Serna, E. Maturity model of Knowledge Management in the interpretativist perspective. International Journal of Information Management,2012. 32(4): 365 -371
Zbuchea . A . Pînzaru, F . Busu,M. Stan,S.and Bârgăoanu,A.  Sustainable Knowledge Management and Its Impact on the Performances of Biotechnology Organizations. Sustainability 2019, 11, 359
Zhao, J., Ordonez de Pablos, P. & Qi, Z. . Enterprise knowledge management model based on China’s practice and case study. Computers in Human Behavior, 2012.28(2): 324-330.