نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 بود. جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیون‌های شرکت کننده در بازیهای آسیایی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود(600=N) که بر اساس جدول مورگان 234 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن به تائید 17 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 0/79 محاسبه شد.برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس با کمک دو نرم‌افزار SPSS و آموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 عوامل مدیریتی و علمی، برنامه ریزی، سازماندهی، مالی و انگیزشی، استعدادیابی و آموزشی، رقیب شناسی، تدارکات، تجهیزات و امکانات و فنی در رفتار مدیران ورزش کشور تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

 1. Askarian, F., Dokhtbagher, N.,  Identify the reasons for the success or failure of countries in the Olympics,  Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2015, Vol. 2, No.6, Summer, PP: 11-18. (Persian)
 2. Custonia, Z., Skonia, S., Winning Medals at the Olympic games-Does Croatia have any chance? Journal of Kinesiology, 2011, VO, l 43, No. 1, pp: 107- 114.
 3. Ha, L., Olympic Champions and Successful Scholars, Journalism & Mass Communication Quarterly, 2016, 93 (4), 725-727.
 4. Hematinejad, M.A., Ramezaneyan. M.R., Gholezadeh, M.H., Shafeei, S., Ghazizadehzahedi, A., The prediction of the success of Asian participating countries based on macroeconomic, political, social and cultural variables,  Journal of Sport Sciences, 2013, 5(11): 57-86. (Persian)
 5. Hoffmann, R., Ging, L., Ramasamy, B., “The Socio-Economic Determinants of International Soccer Performance.” Journal of Applied Economics, 2002, 5(2): 253-272.
 6. Kamkari, K., The Success Model of the Iranian Sports Caravan in the Tokyo Olympics 2020, A thesis submitted to the Gratitude Studies Office in partial fulfillment of the requirements for the degree of M.Sc. Ph.D. in Sport Management, University of Tehran, 2017, P: 1. (Persian)
 7. Khodadad Kashi, F.,  Karimnia, E., The Effect of Economic and Social Factors on the Success of Sport in the Olympic Games (2012-1996), Journal of Economic Modeling Research, 2016, 7(25): 43-67.(Persian)
 8. Lui, H. K., & Suen, W., Men, money, and medals: an econometric analysis of the Olympic Games, Pacific Economic Review, 2008, 13(1), 1-16.
 9. Manuel Luiz, J. and Fadal, R., "An economic analysis of sports performance in Africa", International Journal of Social Economics, 2011, Vol. 38 No. 10, pp. 869-883.
 10. Matros, A., & Namoro, S. D.,  Economic incentives of the Olympic Games, University of Pittsburgh, 2004, PP: 1-26. Available at the https://pdfs.semanticscholar.org
 11. Mehrjooei, S., The Success Model of the Iranian Taekwondo National Team in the Tokyo Olympics 2020, A thesis submitted to the Gratitude Studies Office in partial fulfillment of the requirements for the degree of M.A in Sport Management, Payame Noor University, 2018, P: 1. (Persian)
 12. O'Neill, K.,  Early developmental environment and Olympic success: analysis of an Australian sporting "hotspot", A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of  Doctor of Philosophy, The University of Sydney, 2018, p; 1.
 13. Rahimi, M., Shariati Feizabadi, M., Soufi, M.R., Relationship between Demographic and Economic Indicators with the Level of Success of Athletes with Disabilities in the 2010 Gwangju Para Asia Games, Quarterly Journal of Sport Management, 2013, 5(2): 101-112. (Persian)
 14. Roberts, G., Accounting for achievement in Athens: Account data analysis of national Olympic performance. University of Victoria Econometrics Working Paper EWP0602,, 2006, Available at the:  http://web. UVIC. Ca/econ/ewp0602
 15. Sajadi, S.N., Safari, H.R., Saatcheyan, V., Rasouli, S.M., Prioritizing factors affecting the success of Iran's sports team in 2010 Guangzhou Asian games, Sport management and motor science researches, 2013, 3(5): 1-14. (Persian)
 16. Shafieikprdsholi, S. , A conceptual model for the prediction of the success of participating Asian countries, Master's Thesis, Faculty of Physical Education and Sport Sciences University of Guilan, 2011, P. 1. (Persian)
 17. Sosua, M. S. , Lima, F., Martins, J. R., Models for Project Management in 2016 Olympic Games, International Journal Of Economic And Statistics, 2016, 4: 32-38.
 18. Sportskeeda, Asian Games 2018 Medal Tally, 2018, p: 1. Available at the https://www.sportskeeda.com/sports/asian-games-medals-table
 19. Vagenas, G., Vlachokyriakou, E., Olympic medals and demo-economic factors: Novel predictors, the ex-host effect, the exact role of team size, and the ‘‘population-GDP’’ model revisited. Sport management Review, 2012, 15(2): 211-217.
 20. Wicker, P., Hallmann, K., Breuer, C., & Feiler, S., The value of Olympic success and the intangible effects of sport events–a contingent valuation approach in Germany, European sport management quarterly, 2012, 12(4):337-355.
 21. Wikipedia, 2010 Asian Games medal table, 2019, Available at the: https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Asian_Games_medal_table
 22. Wikipedia, 2014 Asian Games medal table, 2019, Available at the: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Asian_Games_medal_table
 23. Zareian, H.,  Elahi, A. R., Sajjadi, N.,  Pedram, M., Predictive Components of Success for Countries Participating in the Olympic Games, sport Management Studies,  2016, 8(35): 137-167. (Persian)
 24. Zheng, J., “Hong Kong.” International Journal of Sport Policy and Politics, 2016, 8(2): 321–338.

3.       Eydi, H.,  Asgari, B., Appraisal and Analyze of Iran Performance in the Asian Games Compared with other Competitors, Organizational Behavior Management in Sport Studies, 1: 73-84. (Persian)

9.       Koozechian. H.,  Asgari. B.,  Ziaei. A., Alizadeh, M., Pirjamadi, N., Identify and Prioritize of Factors Fluctuations of Iran Wrestling Performance at the Olympic Games, Sport Management and Development, 2015, 4(1): 1-17. (Persian)