نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه شاهرود

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود،شاهرود، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول-مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد 265 نفر از کارکنان وزارت ورزش به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری تحول‌مدار باس (2003) و پرسشنامه سرآمدی سازمانی EFQM (2003) استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های t تک‌نمونه‌ای، رگرسیون خطی چندگانه و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل، انجام شد. مطابق نتایج، وضعیت «رهبری تحول مدار» و «سرآمدی سازمانی» در وزارت ورزش بترتیب «نامطلوب» و «متوسط» ارزیابی شد. مولفه‌های نفوذ آرمانی(78/0)، ملاحظه فردی(73/0)، انگیزش الهام‌بخش(70/0) و تحریک ذهنی(68/0)، بترتیب بالاترین سهم را در استقرار رهبری تحول‌مدار در وزارت ورزش و جوانان داشتند. رهبری تحول‌مدار(72/0) قادر است 84/51 درصد از تغییرات سرآمدی سازمانی وزارت ورزش را تبیین کند. بعلاوه، مولفه‌های نفوذ آرمانی(61/47 درصد)، ملاحظه فردی(56/43 درصد)، انگیزش الهام‌بخش(21/37 درصد) و تحریک ذهنی(49/32 درصد) بترتیب بالاترین تاثیر پیش‌بینی کنندگی را روی متغیر سرآمدی سازمانی وزارت ورزش دارند. همچنین تحلیل شاخص‌های برازش مدل تحقیق نشان داد که این مدل دارای برازش مناسب و لذا توانایی بالایی در اندازه‌گیری متغیر اصلی تحقیق است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از توانایی رهبری تحول‌مدار در پیش‌بینی سرآمدی سازمانی وزارت ورزش و جوانان است؛ لذا باتوجه به ضعیف بودن سطح رهبری تحول مدار در این سازمان، پیاده‌سازی و ترویج این سبک رهبری، برای اعتلای سازمانی این وزارتخانه پیشنهاد می‌گردد. در این میان توجه به مولفه‌های نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

1)      Abedi Jafari H, Taslimi MS, Moradi M, Pur-Ebrahim S. The Relationship between Transformational Leadership Style and Emotional Intelligence and IQ. Journal of Industrial Strategic Management, 2010; 7(20): 62-75. [Persian]
2)      Abelha DM, Carneiro PC, Cavazotte C.N. Transformational Leadership and Job Satisfaction: Assessing the Influence of Organizational Contextual Factors and Individual Characteristics. Rev Bras Gest Neg, 2018; 20 (4): 516-532.
3)      Abrell C, Rowold J, Weibler J. Evaluation of a Long-Term Transformational Leadership Development Program. German Journal of Human Resource Management. 2011; 25(3): 46-57.
4)      Akbari M, karnema A, Molla Hossaini A. The Study of the Relation between Transformational Leadership and Organization Performance (Sampling: Government Organizations of Kerman Province. Quarterly of Police Organizational Development, 2013; 45(2): 63-86. [Persian]
5)      Al hilaa, AA, Al Shobakib, MJ, Abu Amuna, YM, Abu Naser, SS. Organizational Excellence in Palestinian Universities of Gaza Strip. International Journal of Information Technology and Electrical Engineering, 2017; 6(4): 20-30.
6)      Antony J, Bhattacharyya S. Measuring organizational performance and organizational excellence of SMEs. Journal of Measuring Business Excellence, 2012; 14(2), 3-11.
7)      Araslı H, Baradarani S. Role of Job Satisfaction in the relationship of Business Excellence and OCB: Iranian Hospitality Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014; 109: 1406-15.
8)      Attafar A, Forouzan B. Evaluation of organizational excellence based on Peters and Waterman's model in Engineering Company of Isfahan Ghaem Sepahan. Production and Operations Management, 2013; 4(1): 85-102. [Persian]
9)      Attarnia A, sholekar S, Shoghi B. The Impact of Transformational Leadership on Organizational Wisdom with the Mediating Role of Organizational Culture. Organizational Culture Management, 2018; 16(3): 695-724. [Persian]
10)  Bass BM, Avolio BJ, Jung DI, Berson Y. Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 2003; 88(2): 184-207.
11)  Braun S., Peus  C, Weisweiler S, Frey D. Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 2013; 24(1): 270–283.
12)  Bureau JS1, Gagné M2, Morin AJS3, Mageau GA. Transformational Leadership and Incivility: A Multilevel and Longitudinal Test. Journal of Interpersonal Violence, 2017; 4(7): 66-75.
13)  Chegini MG, & Zamani A.  The Relationship between Social Capital and Inter-organizational Entrepreneurship. Entrepreneurship and Innovation Management Journal, 2014; 2(1): 65-75.
14)  Dargahi H, Rajabnezhad Z, Reshadatjo H. The relationship between transformational leadership managers and organizational commitment of staff In Tehran University of Medical Sciences. hbrj. 2016; 2 (2) :133-146. [Persian]
15)  Ekradi E, Mohammad Nia Y. Relationship between Transformational Leadership and Organizational Excellence of Educational Offices of Zanjan Province. Educational Leadership and Management Research, 2015; 1(4): 153-173. [Persian]
16)  Erkutlu H. The impact of transformational leadership on organizational and leadership effectiveness. Journal of Management Development, 2008; 27(7): 708-726.
17)  Garcia-Morales VJ, Jimenez-Barrionuevo MM, & Gutierrez-Gutierrez L. Transformational Leadership Influence on Organizational Performance through Organizational Learning and Innovation. Journal of Business Research, 2011; 65(7): 1040-1050.
18)  Ghahremani AA, Taghvaee L. Performance Evaluation of the Applied Science University of Guilan based on the EFQM Excellence Model. Journal of development evolution management, 2017; 1395, special issue, 247-63. [Persian]
19)  Hassanzadeh Samarin T, Moghimi SM. The effect of social capital on organizational excellence. Journal of Strategic Management Studies, 2010; 1(3): 123-143. [Persian]
20)  Jafari M, Rastegar A. Study of the Effect of Transformational Leadership on Employee Empowerment with Mediating role of Learning (Case Study: Semnan University), 2014; 5(1): 25-42. [Persian]
21)  Jafariharandy R, Najafi H. The Impact of Leadership Style on Human Resources Performance in Organization Mediated by Organizational Silence. Management studies in development and evolution, 2017; 26(85): 57-85. [Persian]
22)  Karimi F, Morshedi Z. The relationship between transformational leadership with organizational innovation. Int J Educ Psychol Res, 2015; 1:226-33.
23)  Kayzouri A, Mohammadi A, Hossein Poor O. The role of Transformational Leadership in Organizational health in schools: Testing the Mediator Role OF Organizational Justice. Journal of school administration, 2018; 5(2): 151-71. [Persian]
24)  Khajeh M, Salami H. Performance evaluation of Islamic Azad University, Qom branch, using the EFQM organizational excellence model. Educ Strategy Med Sci. 2013; 6 (1) :43-48. [Persian]
25)  Lamiaa MM. Assessing the effects of transformational leadership: A study on Egyptian hotel employees. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2016; 27: 49-59.
26)  Lee H, Kim HK, Kim YH. Determinants of organizational citizenship behavior and its outcomes. Global Business & Management Research: An International Journal, 2013; 5(1): 54-65.
27)  Molazemian MH, Saidi M, Karimi H. Relationship between nurse managers’ emotional intelligence and their transformational leadership styles. Journal of nursing management, 2012; 1(2): 63-69. [Persian]
28)  Mousivand M. Investigating Social Capital Level and its Regression Equation with the Organizational Excellence at the Islamic Azad University Organization. Instruction and Evaluation, 2015; 8(30): 9-27. [Persian]
29)  Nenadál J, Vykydal D, Waloszek D. Organizational Excellence: Approaches, Models and Their Use at Czech Organizations. Quality innovation prosperity, 2018; 22(2): 47-55.
30)  Noorshahi N. Investigating the Relationship between Leadership Consequences and Transformational Leadership Dimensions Among Tehran Universities Heads and Institutes of Higher Education. Studies in Education and Psychology, 2009; 10(3): 163-76. [Persian]
31)  Pursoltani H, Andam R, Faraji R. Organizational Excellence Relationships and Organizational Commitment in General Education Institutions in Selected Provinces of Iran. Research in sport management and motor behavior, 2012; 3: 55-68. [Persian]
32)  Pursoltani H, Vaghefi R, Zareiyan H, Musavi-Rad ST. Investigating the Creative Leadership Style of Qom Sports Deputies according to the Three Perspectives of Transformational, Pragmatic and People-Oriented Leadership. Research in sport management and motor behavior, 2011; 1(2): 31-43. [Persian]
33)  Roshandel Arbatani T, Janbazi S, Malek Pour M. The leadership style and the multitasking organizations excellence (case study: research area of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services). Research in Medicine. 2013; 37 (3) :203-210. [Persian]
34)  Rothermel R, LaMarsh J. Managing change through employee empowerment. Global Business and Organizational Excellence, 2012; 31(2): 17-23.
35)  Safaee Shakib A, Abdolmaleki B, Hoseinzadeh SA, Musivand M. Effect of transformational leadership on organizational excellence of Payame Noor University with mediating role of staff structural and psychological empowerment. Organizational Behavior Studies, 2016; 4(16): 1-24. [Persian]
36)  Shirvani A., Iranban SJ.  Organizational Excellence Performance and Human Force Productivity Promotion: A Case Study in South Zagros Oil and Gas Production Company, Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2013; 2(3): 3010-15.
38)  Yaghoobi N, Yazdani B, Hoseinbar M, Rasheki N. A Study of the Transitional Leadership Status in Zahedan University of Medical Sciences. The 2nd International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, 2013; Qom, Payam Noor university. [Persian]
39)  Yaminifirooz M, Kalashi M, Hosseini SE, Taghizadeh M. Assessment The effective indicators on transformation-oriented management from the perspective of staff of Alborz Province Youth and Sports General Department. Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2016; 3(2): 49-58.
40)  Yarmohamadian MH, Shafie-Purmotlaq F, Fooladvand M. Relationship between organizational justice, job satisfaction and organizational trust and organizational commitment to excellence in order to provide an assessment of predictive model. New approach in Educational Administration, 2013; 4(1): 1- 17.
41)  Zohdi M, Shafeai R, Kheirkhah H. A study of the relationship between social capital and organizational excellence (case study: Kurdistan Departments of Education). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2014; 4(9): 2509-16.