نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد همدان

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم کاری و سایش اجتماعی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار مدلسازی اسمارت پی ال اس برآورد گردید (215 نفر) و به صورت تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بازطراحی شده از تحقیقات قبلی برای چهار متغیر و در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (12 نفر)، پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی و تایید گردید. نتایج نشان داد که متغیر اینرسی سازمانی به‌طور مستقیم اثر معناداری بر ریاکاری سازمانی (30/0)، سایش اجتماعی (40/0) و کم کاری کارکنان (72/0) دارد. نتایج فرضیه های میانجی نشان داد که اثر غیرمستقیم اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با نقش میانجی  سایش اجتماعی (15/0) و کم کاری (36/0) نیز معنی دار است و حتی در اثر مسیر میانجی کم کاری از اثر حالت مستقیم نیز بیشتر بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت هر چند اینرسی سازمانی به خودی خود می تواند منجر به رفتار سازمانی منفی مانند ریاکاری شود اما در صورتی که متغیرهای میانجی و مداخله گر کنترل نشود این اثر می تواند بسیار شدیدتر باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. Are the ‘principles in his nature, which interest him in the fortune of others’, moral. Understanding moral sentiments Darwinian perspectives. 2014:43-58.
 2. Batson CD. Are the ‘principles in his nature, which interest him in the fortune of others’, moral. Understanding moral sentiments Darwinian perspectives. 2014:43-58.
 3. Bekhti M, Nazari S, Eidipour K. Relationship of Social Welfare with Professional Welfare of Football F ederation Employees with Mediation of Interpersonal Conflict. Sports Management Studies,. 2017;6(9):115 - 32 [Persian].
 4. Danaifar H, A AF, H S, S S, 1-20. p. An Anecdotal Examination of Employees in the Public Sector: Combined Research,. Organizational Behavior Studies, . 2016;5(4):1- 20 [Persian].
 5. Duffy MK, Scott KL, Shaw JD,  Tepper BJ, Aquino K. A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal. 2012;55(3):643-66.
 6. Ebrahimi A. Income on Organizational Inertia and its Influential Factors in Iranian Public Sector Organizations. Chapter 4. Management of Governmental Organizations. 2015:101- 19 [Persian].
 7. Ghafari R, Rostamnia Y. Organizational inertia and social laziness; Bureaucratic Organizational Culture Cycles,. Public Administration Quarterly,. 2017;9(2):307-32 [Persian].
 8. Godkin L, Allcorn S. Overcoming organizational inertia: A tripartite model for achieving strategic organizational change. The Journal of Applied Business and Economics. 2008;8(1):82.
 9. Haag S. Organizational inertia as barrier to firms’ IT adoption–multidimensional scale development and validation. 2014.
 10. Hosseini, S., Aghaei, N., Elahi, A., Saffari, M. (2017). Studying Tehran Municipality Behavior with regard to Public Sports by Principles of Good Urban Governance. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(4), 21-36.
 11. Hung D-F. Sustained competitive advantage and organizational inertia: the cost perspective of knowledge management. Journal of the Knowledge Economy. 2015;6(4):769-89.
 12. Hung D-F. Sustained competitive advantage and organizational inertia: the cost perspective of knowledge management. Journal of the Knowledge Economy. 2015;6(4):769-89.
 13. Ichino A, Riphahn RT. The effect of employment protection on worker effort: Absenteeism during and after probation. Journal of the European Economic Association. 2015;3(1):120-43.
 14. Imani P. A Survey on Social Welfare in Organizations Nowadays, Second International Conference on Challenges and Solutions, Shiraz, Conference Center of Conferences. 2014 [Persian].
 15. Investigating the effect of anomie feeling on communicative action. 2015;6(1):51- 70 [Persian].
 16. Johnson P, Duberley J. Anomie and culture management: reappraising Durkheim. Organization. 2011;18(4):563-84.
 17. khaiegelahi AA, Alipour Darvishi Z,  p-. Design of the Model of Social Wearing of Manpower and the Interpersonal Communication Outcomes, .  Management Researches in Iran. 2010;14(2):45 -66 [Persian].
 18. Mazlomi N, Salehi Sedghiani J, sefi Sadchiyan S. A Model of Organizational Anomy and Its Contributing Factors, . Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies,. 2017;6(4):103-7 [Persian].
 19. Mazlomi N, Sefidchiyan S. Investigating the role of change capacity in the formation of organizational anomy with qualitative approach, . Journal of Organizational Behavior Studies,. 2015;4(2):1 - 26 [Persian].
 20. Mousavi SN,  S, A, M A. Identification and Prioritization of Organizational Anomie Creating Factors in Government Organizations Using Delphi Fassi Techniques,. Management of Government Organizations, . 2016;4(4):115 - 30 [Persian].
 21. Nazari S, Bakhit M, Eidipour K. he Effect of Social Wear on Organizational Performance of the General Directorate of Sports and Youth of Tehran with the role of mediation of occupational conflict, . Torganizational behavior management studies in sport,. 2017;4(14):69-76 [Persian].
 22. Nazari, S., Bakhit, M., Eydipour, K. (2017). influence of social undermining the functioning of the Directorate General of Youth and Sports Organization of Tehran province was the mediating role of job involvement. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(2), 69-76. [Persian].
 23. Polites GL, Karahanna E. Shackled to the status quo: The inhibiting effects of incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance. MIS quarterly. 2012;36(1).
 24. Rahmanesaratsh H, Mazlomi N, Sefidchiyan S. Organizational Anomy: Dimensions of Concept, Incentives and Consequences, Marandiz Publications, Tehran, First Edition. 2017 [Persian].
 25. Rastegar A, Shul H, Sharafi V. The Role of the Performance Evaluation System in the Occurrence of Organizational Hypocrisy: The Effect of Organizational Climate Adjustment,. Journal of Organizational Behavior Studies,. 2017;6(2):27 -50 [Persian].
 26. Rezapand S, Tolaby O. rganizational Beingness Management, 2nd International Conference on Future Studies, Economic Management and Development, Mashhad, Torbat Heydarieh University. 2015 [Persian].
 27. Riphahn RT. Employment protection and effort among German employees. Economics Letters. 2014;85(3):353-7.
 28. Scott KL, Ingram A, Zagenczyk TJ, Shoss MK. Work–family conflict and social undermining behaviour: An examination of PO fit and gender differences. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2015;88(1):203-18.
 29. Shahabi M, Jalilian H. Investigating the Relationship Between Inertia Knowledge, Organizational Learning and Organizational Innovation (Case Study: Western Gas and Oil Company), . Scientific Journal of Management and Human Resources in Oil Industry,. 2011;4(15):137 -58 [Persian].
 30. Wang P, Yang X-w, editors. A review of knowledge inertia: How can we explain the hindrance on individual innovation. International Academic Workshop on Social Science (IAW-SC-13); 2013: Atlantis Press.