نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران می‌باشد. تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی در حیطه مطالعات راهبردی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران در سال 1397 تشکیل داده‌اند (314 نفر)، که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و جدول مورگان 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد سیستم‌های کاری عملکرد بالا چین جوتسای (2006)، پرسش‌نامه تناسب فرد سازمان چتمن (2011)، پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا (1977)، پرسش‌نامه تعهد سازمانی مایر و آلن (1997) بود.تجزیه و تحلیل داده‌های گرداوری شده با نرم افزارهای spss و مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد، سیستم‌های کاری عملکرد بالا اثری قوی بر تناسب فرد سازمان دارد، تناسبات فردی و سازمانی تأثیرات مثبت و معناداری بر نگرش‌های سازمانی دارد، سیستم‌های کاری عملکرد بالا می‌تواند تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش‌های سازمانی داشته باشد و همچنین در نهایت تأثیر میانجی تناسب فرد - سازمان در رابطه‌ بین متغیرهای HPWS و رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأیید شد. در مجموع می‌توان گفت اجرای فاکتورهای مهم سیستم‌های کاری عملکرد بالا و رعایت تناسبات مهم کارکنان و سازمان در اداره‌های ورزش و جوانان به خوبی می‌تواند آنان را به اهداف سازمانی نزدیک‌تر کند و تعهد کاری و رضایت شغلی آنان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

1-      Abbasi Abbas, Akbari Banafshe, Investigating the Effect of person organization fit on Employees' Attitudes and Behavior by Reviewing Recent Studies (2016). Third International Accounting and Management Conference. [Persian]
2-      Abulfathi Jamshid, Rasouli Reza, Zamahani Majid, Estiri Mehrdad. Designing and Defining a Strategic Human Resource Management Model with a High-performance Work System Approach for Knowledge-Based Companies (2018), Quarterly Journal of Public Organzations Management, 6(4), 25-36. [Persian]
3-      Afshani Alireza, Tavakoli zade Mohamad, Soheili Faramarz, Janati far, Akram. The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment Among Librarians in Public Libraries of Yazd Province (2016), Journal of Library Science and Information Science, 18, 121-144. [Persian]
4-      Akhtar Mahmood, Muhammad Kashif Khurshid, Mohsin Bashir. The impact of high performance work system on employee attitude: The mediating role of human resource flexibility (2016). Asia Pacific Journal of Human Resources, 28(4), 61-70.
5-      Allen, D. G., Shore, L. M. & Griffeth, R. W. The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process (2003). Journal of management, 29, 99-118.
6-      Armstrong, M. & Taylor, S. Armstrong's handbook of human resource management practice (2014). Kogan Page Publishers.
7-      Arthur, J. B. The link between business strategy and industrial relations systems in American steel minimills (1992). Industrial and Labor Relations Review, 45, 488-506.
8-      Bartlett, K.R. The relationship between training and organizational commitment: A study in the health care field (2001). Human Resource Development Quarterly, 12(4): 335-352.
9-      Bazrgari, Mahsa. Investigating the Role of Interpersonal Perceived Organizational Justice in the Relationship between Individual-Organizational Appropriateness and Organizational Commitment and Job Satisfaction (Case Study: Male Secondary Schools in the 4th District of Mashhad) (2015). Master's thesis, Sana'abad Institute of Higher Education. [Persian]
10-  Boxall, P. & Macky, K. Research and theory on high-performance work systems: progressing the high involvement stream )2009(. Human Resource Management Journal, 19(1): 3-23.
11-  Corine Boon, Stefan Mol High-Performance Human Resource Practices and In-role Performance - A moderated mediation model of Job satisfaction, Organizational Commitment and Person-Organization fit (2012). Master thesis.
12-  Datta, D. K., Guthrie, J. P. & Wright, P. M. Human resource management and labor productivity: does industry matter? (2005). The Academy of Management Journal, 135- 145.
13-  Davoudi, S. M. M., Fartash, K., Allahyari, M., & Yarahmadi, H. Workplace bullying and turnover intentions among Iranian employees (2013). International journal of research in organizational behavior and human resource management, 1(1): 12-23.
14-  Guest, D. E., & Peccei, R. The nature and causes to effective human resource management (1994). British Journal of Industrial Relations, 32, 219-241.
15-  Huang, J. H., Jin, B. H., & Yang, C. Satisfaction with business-to-employee benefit systems and organizational citizenship behavior: An examination of gender differences (2008). International Journal of Manpower, 2004; 25, 195-210.
16-  Jun woo lee, Hojin bang. High Performance Work Systems, Person Organization Fit and Organizational Outcomes (2012). Journal of business administration research, 1(2), 129-138.
17-  Karimi1 Javad , Mohammadi Fereshte ,  Abbasi Homayon. The Effect of Organizational Fit on Organizational Citizenship Behavior Regarding the Mediator Role of Psychological Empowerment of Employees in Physical Education Management employees of Iranian Universities (2018). Organizational Behavior Management in Sport Studies 5(2), 69-76. [Persian]
18-  Le Thai Phong, Nguyen Tuan Duong, Vu Thi Huong Giang. High performance human resource system, Job satisfaction and organizational citizenship behavior: A mediating model in vietnamese context (2018). The tenth Vietnam Economist Annual Meeting, 13(1), p.1-18.
19-  Mahmoodshahi Shahrzad, Mousavi Abbas, Arman Mani. The Effect of high performance work systems and perceived organizational reputation on HR outcomes (job satisfaction, organizational commitment and job motivation) (2016). Second International Conference on Management, Accounting and Economics. [Persian]
20-  Marzuki Najib Ahmad, Kashifa Yasmin. Impact of Organizational Commitment on Intention to Quit Among Psychaitric Nurses: Evidence from Pakistan (2015). International Journal of Learning & Development, 5(4), 89-102.
21-  Mingqiong Zhang, David Di Fan High-Performance Work Systems, Corporate Social Performance and Employee Outcomes: Exploring the Missing Links (2014). Springer Science, 120: 423-435.
22-  Mohsin Bashir, Liao Jianqiao, Faheem Ghazanfar The effect of perception of existence of HPWS on employee’s organizational commitment: A test of social exchange relationship and contingency perspective to implement HPWS in universities of China and Pakistan (2012). Journal of Advances in Asian Social Science, 1(1), 87-98.
23-  Nikpour Amin. The Effect of Organizational Empowerment on Innovative Performance with the Mediating Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees. Journal of Industry and University, 9(34), 75-90. [Persian]
24-  Panagiotis V. Kloutsiniotis, Dimitrios M. Mihail. "The link between perceived high performance work practices, employee attitudes and service quality: The mediating and moderating role of trust" (2018). Employee Relations, 20(24), 1-22.
25-  Pourrostami Kumars, Mohammadshahi Marita, Shams Lida, Karimi Aghdam Mohammad Ali, Nasiri Taha, Heidari Orojlo Parvaneh. Investigating the Relationship between Person–Organization Fit and Organizational Commitment of Health Care Managers Employed at Alborz University of Medical Sciences (2016). Journal of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, 11(1), 106-114. [Persian]
26-  Ramaprasad Badrinarayan Srirangam, Sethumadhavan Lakshminarayanan Exploring the Mediating Role of Employee Attitudes in the Relationship between High- Performance Work Systems and Turnover Intention among IT Professionals in India: A Serial Mediation Approach (2017). Journal of global business review. p 1-22.
27-  Samadi Miarkalaei Hosein, Samadi Mirkalaei Hamze. Promoting Organizational Commitment Level in Public Organizations: Explaining the Strategic Role of Job Satisfaction through Structural Equation Modeling (2016). Sociology of Social Institutions Journal, 3(8), 133-157. [Persian]
28-  Shaemi barzaki Ali, Abzari Mahdi, Moayedi Zahra. Investigation of the effect of job characteristics on organizational indifference with the mediating role of person-organization fit (case study: Isfahan Gas Company) (2015). Organizational Culture Management, 14(3), 693-719. [Persian]
29-  Shafiee Mehrdad. Organizational commitment in emerging companies; Team integrity and business continuity in a competitive environment (2013). Technology Development quarterly, 9(34), 44-52. [Persian]
30-  Smith, P.C., & Kendall, L. M., & Hulin, C. L. Measurement of satisfaction in work and retirement (1969). Chicago: Rand Monully. 12, 116.
31-  Stiri Mahnaz. Investigating the Effect of Motivational Measures of High Performance Work Systems on Organizational Performance by Mediation of Job Satisfaction variable (Case Study: Mellat Bank) (2013). Master's thesis in Human Resource Management. [Persian]
32-  Stiri Mehrdad ، Sharifi Seyyed Mahdi. Identification and assessment of HPWS practices in the Iranian Banking Industry (2016). Chapter of innovation and value creation, 5(10), 93-108. [Persian]
33-  Werbel, J. D., & Gilliland, S. W. The use of person-environment fit in the selection process. In G. Ferris (Ed.), (1999). Research in personnel and human resources management.17(2), 209-243.Greenwich, CT: JAI Press.
34-  Werbel, J., & DeMarie, S. M. Aligning strategic human resource management and person-environment fit (2005). Human Resource Management Review, 15, 247-262.
35-  Wright, Patrick M. and Snell, Scott A., "Toward a Unifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic Human Resource Management" (1997). CAHRS Working Paper Series. Paper 154.
36-  Zhang J, Akhtar MN, Bal PM, Zhang Y and Talat U. How Do High-Performance Work Systems Affect Individual Outcomes: A Multilevel Perspective, (2018). Organizational Psychology, a section of the journal Frontiers in Psychology, 9(586), 1-13.
37-  Zhang Jun wei, M. Akhtar Naseer. How Do High-Performance Work Systems Affect Individual Outcomes: A Multilevel Perspective (2018). Journal of Front. Psychol original research. 9(586), 1-19.
38-  Shirin Zardoshtiyan1, Homayoun Abbasi, Mohammad Esmaeili, Saeid Khanmoradi. The Relationship Perceived Organizational Support, Job Involvement and Organizational Citizenship Behavior of Physical Education Teachers in Hamedan Province (2015). Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2(6), 93-103. [Persian]