نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق آزمون روابط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 800 نفر بودند. 243 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه های استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک (1981)، قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت (2001) و آزادی بیان امراللهی و همکاران (1396) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 11 نفر از متخصصان مربوطه رسیده و به منظور تائید روایی سازه آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از Spss V23 و مدل معادلات ساختاری با استفاده از آموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مثبت و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی (57/0=r) و ارتباط معکوس و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده با آزادی بیان (42/0-=r)، و بین آزادی بیان و فرسودگی شغلی (34/0-=r) وجود دارد (01/0=Sig). همچنین نتایج نشان داد که متغیر آزادی بیان در رابطه بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی، نقش میانجی معناداری دارد. توجه به عوامل به وجود آورنده قلدری سازمانی و آزادی بیان می‌تواند در کاهش فرسودگی شغلی کارمندان وزارت ورزش و جوانان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

1-      Aghaei, Reza; Aghaei, Milad; Aghaei, Asghar. Investigating the relationship between job burnout, citizenship behavior, organizational climate and organizational culture. Public Administration,  2014, Volume 5, Issue 4, Pages 1-18.
2-      Amrullahi Boyuki, N, Saroueri, M and Taghizadeh, A."Explaining the role of moderation in the relationship between the phenomenon of organizational reorganization and organizational identity." Journal of Management and Management of State Organizations, 2018, Volume 6, Issue 1, pp. 155-143. [Persian].
3-      Cooper, Cary L. Spiritual stresses and ways to identify and deal with it. 2010, New York.
4-      Cox, L. Kennison, M. Gillen, P. The incongruity of workplace bullying victimization and inclusive excellence. Nursing Outlook, Volume 65, Issue 5, September–October 2017, Pages 588-596
5-      Ghaffari, Shams; Ashoori, Marieh . Determining the role of organizational bullying perception in relation between job stress and the desire to quit serving in the Ministry of Sports and Youth, Organizational Behavioral Organizational Management Studies in Sport, 2018, Vol. 4, No. 4 - Successive Number 16, pp: 101-111. [Persian].
6-      Gholipour, A, Bad, M, Fakeri Kesh Kanan, S, Baghestani Barzaki, H. Relationship between perceived organizational bullying and women's psychological stress. Social Welfare; 2009, Volume 9, Number 34; pp:187 - 206. [Persian].
7-      Ghowchani, F ., al-Tafi F. Organizational Bullying: Concepts, Causes and Consequences, The First International Conference on the New Paradigms of Business and Organizational Intelligence Management, 2015, Tehran, Shahid Beheshti University.
8-      Harmon. P.Evaluating an Organization’s Business Process Maturity, Business Process Trends, 2004, Vol2, No.3, March 2004
9-      Karimi Baba Ahmadi, S,. Golparvar M. Bullying Relationship with Job Satisfaction and Organizational Support of Staff of Khuzestan Steel Co., First International Conference on Psychology, Education and Social Sciences, 2017, Tehran, Kousha Gostar Conference Center, in cooperation with the universities of the country. [Persian].
10-  Karimi Baba Ahmadi, S,. Golparvar, M. Bullying Relationship with Job Satisfaction and Organizational Support of Staff of Khuzestan Steel Co., First International Conference on Psychology, Education and Social Sciences, 2017,Tehran, Kousha Gostar Conference Center, in cooperation with the universities of the country.
11-  Lambert, Eric et al. The relationship among distributive and procedural justice and correctional life satisfaction, burnout, and turnover intent: An exploratory study. Journal of Criminal Justice. 2010, Vol 38. Pp. 7-16.
12-  Lewis, Sian E. Orford, Jim. "Women’s Experiences of Workplace Bullying: Changes in Social Relationships". Journal of Community & Applied Social Psychology. 2005, Vol 15. pp 29–47.
13-  Maslach , C., &Jackson,S.E. The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 1981. 2, 1-15.
14-  Shabani Bahar, G; Konani; M, Z. The Relationship Between Burnout and General Health of Lorestan's Physical Education Teachers. Research on Sport Management and Motor Science, Second Year, No. 3, pp. 77-91.
15-  Shah Mansh, N,. Fakri ,.K. Effectiveness of Glaser's Reality Therapy Theory on Teacher's Burnout, Second International Humanities Congress, Cultural Studies, 2016, Tehran, Center for Empowerment of Social and Cultural Skills,
16-  Yousefi, Bahram; Moradi Khaki, Shahnaz. Relationship between lack of effort - rewards with the burnout of physical education teachers (path analysis). Physiology and Management Research in Sports, 2012, No. 7, pp. 57-67.
17-  Askarian F, Dokhtbagher N. The Impact of Hosting on the Performance of  Teams in Iranian Football Super League. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2015; 2(8): 87-100. [Persian]
18-  Darabi S, Zardoshtian S.The Effect of Social Responsibility  on  Organization Performance by Emphasizing the Strategic Role of reputation on the Employees of Sports and Youth Departments in the West of Iran. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2019; 5(20): 109-123. [Persian]