نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار دانشگاه ازاد

3 کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد تفت

4 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی در رابطه علی مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی با رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان بوده است و تعداد آن 290 نفر می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه 127 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش پرسشنامه مدیریت جهادی حجازی فر(1394)، فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004)، رفتار شهروندی سازمانی شاکر اردکانی(1394) و رفتار سیاسی امیر شیبانی(1380) بود. جهت بررسی مدل پژوهش و صحت سنجی فرضیات از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحت نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیر مدیریت جهادی بر فضیلت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار متغیر فضیلت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. اما تأثیر متغیر مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی تأیید نشد. در مورد روابط میانجیگری نیز مشخص گردید فضیلت سازمانی تأثیر مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی را میانجیگری می‌کند و همچنین در رابطه علی بین متغیرهای فضیلت سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان نیز رفتار شهروندی نقش میانجیگری ایفا می‌کند. البته تأثیر میانجیگری متغیر رفتار شهروندی سازمانی در رابطه علی بین مدیریت جهادی با رفتار سیاسی کارکنان مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

 1. Askarian S. Investigating the Relationship between Organizational Identity and Organizational Citizenship Behavior in Elementary School Teachers, Educational Management Quarterly.2012; 2(1): 13-7. (Persian).
 2. Atta M, Khan M. Investigating the relationship between organizational virtue and organizational citizenship behavior of railway employees. Pakistan Journal of Social Sciences. 2016; 35(1): 273-286.
 3. Asad H, Naseem R, Faiz R. Mediating effect of Ethical Climate between
  Organizational Virtuousness and Job Satisfaction. Pakistan Journal of Commerce and
  2017; 11 (1): 35-48.
 4. Bahrami H, Dastani M, Pouramini Z. The relationship between job security and political behavior with the mediating role of organizational citizenship behavior. Public Management Mission Quarterly. 2015; 23(7): 16-23. (Persian).
 5. Barclay LA, Markel KS. Virtue theory and organizations: considering persons with disabilities. Journal of Managerial Psychology. 2012; 27 (4): 330 – 346.
 6. Cameron K, Caza A. Organizational and Leadership Virtues and the Role of Forgiveness. Journal of leadership and organization studies. 2002; 9 (1): 33-48.
 7. Cameron K, Dutton J, Quinn R. Positive Organizational Scholarship, San Francisco: Berrett Koeheler. 2003: 48-65.
 8. Chang CH, Rosen CC, Siemieniec GM, Johnson RE. Perceptions of organizational politics and employee citizenship behaviors: Conscientiousness and self-monitoring as moderators. Journal of Business and Psychology. 2012; 27(4): 395-406.
 9. Chatterjee S, Moody G, Lowry PB, Chakraborty S, Hardin A. Strategic relevance of organizational virtues enabled by information technology in organizational innovation. Journal of Management Information Systems. 2015; 32(3): 158-196.
 10. Cohen A, Abedallah M. The mediating role of burnout on the relationship of emotional intelligence and self-efficacy with OCB and performance. Management Research Review. 2015; 38(1): 2-28.
 11. Faridfathi A, Valizadeh R. Identifying the Factors Influencing the Political Behavior of the Directors in Sport Federations, Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2019;  6(24): 119-130.(Persian).

12.Gareth Shepherd NP, Hodgkinson GA, Mooi E, Elbanna S, Maynard Rudd J.
Political behavior does not (always) undermine strategic decision making:
Theory and evidence. Journal of Long Range Planning, 2019; 53(5): 1-47.

 1. Hosseini S, Hazrati M. Identify and explain the model of organizational citizenship behaviors in government organizations. Public Management Research. 2011; 4 (13): 139-156. (Persian).
 2. Khoshoei M, Nouri A. Factor structure of organizational virtue and the role of organizational citizenship behavior in it, Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology. 2013;4 (14): 27-35. (Persian).
 3. Li X, Kong M. The effect of employee’s political skill on organizational citizenship behavior: Based on new generation employees. Nankai Business Review International. 2015; 6(4): 350-363.
 4. Moshbaki Isfahani A, Rezaei Z. Investigating the effect of organizational virtue and work attachment on organizational commitment. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation). 2014; 73 (22): 1-23. (Persian).
 5. Moss JJ, O'Connor P. The Dark Triad traits predict authoritarian political
  correctness and alt- right attitudes. Contents lists available at Science Direct Heliyon. 2020;
  6(7): 453-480.
 6. Nejatbakhsh Esfahani A, Bagheri A, Yavari A. Investigating the Effect of Tehran Municipality Jihadi Management on Citizenship Behavior, Public Management Perspective. 2014; 91: 57-83. (Persian).
 7. Nemati Pir Ali D. Jihadi Management from the Perspective of the Holy Quran, Journal of Islamic Insight and Education. 2014; 11(31): 73-93. (Persian).
 8. Olson, B, Parayitam, S. Political behavior, trustworthiness, job satisfaction,
  and commitment: an empirical study. Chinese Management Studies .2014; 8(3): 354-374.
 9. Rego A, Ribeiro N, Cunha MP. Perceptions of Organizational Virtuousness and Happiness as Predictors of Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Business Ethics. 2010; 93 (2): 215-235.
 10. Rego A, Riberiro N, Cunha MP, Jesunio JC. How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of business research. 2011; 64: 524- 532.
 11. Rezaei Manesh B, Rafati Alashti K. The Relationship between Jihadi Management and Organizational Citizenship Behavior, the Second National Conference on Modern Management Sciences and Sustainable Planning in Iran, Tehran. 2015: 28-42. (Persian).
 12. Shekari H, Hosseini H. Investigating the Effect of Jihadi Management on Employees Social Undermining with Considering the Mediating Role of Leader Member  Exchange in Youth and Sport Office in Yazd Province,Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2020; 7(25): 137-148. (Persian).
 13. Shirvani T, Omidi A. Modeling the effect of organizational justice on organizational virtue with regard to the mediating role of organizational citizenship behavior of employees of sports and youth departments of Chaharmahal and Bakhtiari province. Journal of Sports Management and Motor Behavior. 2018; 15(30): 448-459. (Persian).
 14. Singh Sh, David R, Mikkilineni S. Organizational Virtuousness and Work
  Engagement: Mediating Role of Happiness in India. Advances in Developing Human Resources. 2018; 20(1): 88-102.
 15. Song Zhijie MA, Nida G, Rui Shi MA. Perceived organizational politics impact on organizational citizenship behavior: Job stress in the teachers. 2019; 43 (6): 318-332.
 16. Sultan Hosseini M, Nadarian M, Saberi A. Estimation of Relative Share of, 15 Organizational Citizenship Behavior from Organizational Justice in Elite Man Athletes, Sports Management. 2013; 5(4): 145-160. (Persian).
 17. Zarei Mahmoudabadi M, Shakir Ardakani M. The effect of jihadi management and organizational virtue on employees political behavior. Journal of Islamic Management. 2018; 26(3): 127-153. (Persian).