دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1400 
2. رفتارهای قالب مدیران ارشد ورزش ایران کدامند؟یک آزمایش رفتاری با MACTOR

صفحه 29-49

10.30473/fmss.2022.61293.2358

جواد شهولی کوه شوری؛ مینا مستحفظیان؛ الهام مشکل گشا؛ محمدحسن فردوسی