نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی ، پردیس البرز ، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی انجام شد. جامعه این پژوهش 13 نفر اساتید هیئت علمی دانشگاه‌ها و خبرگان شاغل در سازمان‌های ورزشی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات به روش سیستماتیک انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها در مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه بود. درصد توافق درون موضوعی مصاحبه ها برابر است با 91/0 که مناسب می‌باشد. یافته های پژوهش نشان داد استراتژی های سازمان، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، کشف و ارزیابی، استخدام و بکارگیری به عنوان شاخص های اصلی بر مدیریت رفتار داوطلبان در ورزش دانشگاهی موثر است. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران ورزش دانشگاهی بر تاکید بر عوامل مذکور ، مدیریت بهینه ای بر رفتار داوطلبان داشته باشند تا موفقیت های ورزش دانشجویی شکل گیرد.

کلیدواژه‌ها

 1. Andam, R, Karimi, Z, Montazeri, A. Designing a structural model of work ethic and organizational commitment with a mediating role of satisfaction among volunteers of sporting events. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport, 1396; 4 (1), 87-96.(Persian).
 2. Andam, Reza; Hamidi, Mehrzad and Taslimi, Zahra. Volunteer Management in Sports: A Case Study of Tehran Municipality Sports Organization. Sports Management and Motor Science Research,2012; 2 (3). 92-103.(Persian).
 3. Asadi, N., Sajjadi, N., Goudarzi, M., Moradi, A.. Competencies of sporting event managers. Journal of Sports Management, 2015; 7 (2), 159-174. (Persian).
 4. Bang, H; Bravo, GA; Mello, F.K; and Mezzadri, FM. The impact of volunteer experience at sport mega‐events on intention to continue volunteering: Multi group path analysis. Journal of Community Psychology.2018; 7(4), 727-742
 5. Chelladuray, P. & Madella, A . Human resource management in Olympic sports. organizations. First edition, Champaign, IL: Human Kinetics.2006;1-14
 6. Cho, H; Li, C; Wu, Y. Understanding sport event volunteers’ continuance intention: An environmental psychology approach. Sport Management Review.2019;1-8
 7. Cuskelly, G., Fredline, L., Kim, E., Barry, S. “Volunteer selection at a major sport event: A strategic Human Resource Management approach”, Sport Management Review, In Press,2020; 1-11.
 8. Dizani Maktabi, F, Nikbakhsh, R, Farahani, A, Safania, A. Presenting possible scenarios in the future of the management system and leadership of the talent of human resources of the municipal sports organization. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport, 1400; 8 (2), 61-70.
 9. Hadavi, S. A comparative study of macro management of sports volunteers in Iran and selected countries. Sports Management Studies, 1392; 5 (21), 15-36.
 10. Haji Hassani, M, Goodarzi, M, Dehghan Ghahfarkhi, A. Pathology of volunteer management of university sports events in the Islamic Republic of Iran. Contemporary Research in Sports Management,1399; 10 (20), 165-180.(Persian).
 11. Hemmatinejad, M.A; Daneshsani, K; Andam, R, Dimensions of Satisfaction of Volunteers in Sports Associations of Iranian Universities, Sports Management Studies, 2013; 13, 122-111.
 12. owes, J. A Qualitative Study of Sport Event Volunteer Management. Published Doctor of Philosophy dissertation, University of Northern Colorado. 2016;1-9
 13. Hwang, J; Yoo, Y; and Zhang, J.J. Volunteer identification and perceived fit associated with volunteer behaviors.2016;1-10
 14. Kim, E.. A systematic review of motivation of sport event volunteers, World Leisure Journal, 2018; 60(4): 306-329.
 15. Pilevar moakher, E, Hamidi, M, Henry, H, Khabiri, M. Designing and explaining the volunteering model in Iranian student sports. Human Resource Management in Sports, 1397; 6 (1), 1-1