شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی ، پردیس البرز ، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 هیات علمی دانشگاه تهران

10.30473/fmss.2022.62489.2388

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی انجام شد. جامعه این پژوهش 13 نفر اساتید هیئت علمی دانشگاه‌ها و خبرگان شاغل در سازمان‌های ورزشی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات به روش سیستماتیک انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها در مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه بود. درصد توافق درون موضوعی مصاحبه ها برابر است با 91/0 که مناسب می‌باشد. یافته های پژوهش نشان داد استراتژی های سازمان، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، کشف و ارزیابی، استخدام و بکارگیری به عنوان شاخص های اصلی بر مدیریت رفتار داوطلبان در ورزش دانشگاهی موثر است. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران ورزش دانشگاهی بر تاکید بر عوامل مذکور ، مدیریت بهینه ای بر رفتار داوطلبان داشته باشند تا موفقیت های ورزش دانشجویی شکل گیرد.

کلیدواژه‌ها