نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

ورزش یکی از مؤلفه‌های مؤثر تربیتی و اخلاقی در جهان می‌‌باشد؛ و در دنیای معاصر نیز به دلایل مختلف علمی وپزشکی از پدیده‌های الویت‌دار بوده و جهان شاهد توسعه آن است، به طوری که هزاران نفر از سراسر دنیا مخاطب فعالیت‌های ورزشی، خصوصا مسابقات المپیک هستند و در این میان بروز حوادث و آسیب‌ها در جریان رویدادهای ورزشی امری طبیعی است، آن ‌گونه که در المپیک 2020 در رشته‌های مختلف اتفاق افتاد بر همین اساس، وضع قوانین و مقررات مخصوص به آن نیز گریزناپذیر است ؛ برآیند این پژوهش آن است که قانونگذار، حوادث ورزشی را به شرط التزام ورزشکار به مقررات و قوانین ورزشی در زمره جرائم به شمار نیاورده و به واسطه برائت صادم با عنصر رضایت مصدوم، حاکمیت عرف و به دلیل عملکرد ورزش در بلندقدر شدن و تعالی اخلاق، برای آن مجازات جزایی در نظر نگرفته است اما در صورت مواجه با کمترین نقض مقررات ورزشی و مغایر شدن با موازین شرعی قائل به مسئولیت کیفری ورزشکار صادم شده است.

کلیدواژه‌ها

 1. Khazaei A. Jurisprudential and Legal Principles of Sports. Asr and Nosheh Publications; Tehran2004.
 2. Shabani Moghadam Kea. Identifying and Prioritizing Barriers and Strategies for the Development of Sports Law in Iran. Quarterly Journal of Strategic Studies in Sports and Youth. 2016;15.
 3. Aghainia H. Criminal Liability for Sports Operations. Quarterly Journal of Interdisciplinary Legal Research. 1399;6.
 4. Golduzian I. The Edge of the Islamic Penal Code. Majd Publications. 2008.
 5. Code IP. Islamic Penal Code Publications of the Legal Vice President. 2013.
 6. Al-Khouli AA. Riyadh and Complex, Sports and Society, translated by Hamid Reza Sheikhi. Samat. 2002:169.
 7. Hajizadeh Y. Exercise Ethics and Doping with Difficult Issues in Islamic Teachings. Quarterly Journal of Ethics. 2012;6:31,42,8.
 8. Aghapoor SM. Sports Sociology, Outdoor, Physical Education Organization. Physical Education Organization. 1989;151:149.
 9. Mousavi Khomeini RB. Sahifa Noor. Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini. -;18:151.
 10. Har'amli Mia-H. Shiite means to study Sharia issues. Qom: Al-Bayt Institute for the Revival of Heritage. 1403;19:50.
 11. Nia H. Sports Law. Tarbiat Moallem University Press. 1990;5.
 12. Shokri N. Sports Law, A Study of the Rule of Sports Law in Iran. Naghshgostaran Bahar. 1387;40.
 13. Hali MiI. Al-Sarair. Islamic Publishing House Press. 1411;2:399.
 14. Mohammad A-M. Tusi. Mortazavi Publications. 1414;7:189.
 15. Golduzian I. The Requirements of Public Criminal Law. Iran Legal Foundation. 2009;1(153):138.
 16. Hosseini MaI, Elham. Civil and criminal liability resulting from sports activities. Journal of Civil Law Knowledge. 2015.
 17. Chalabi A. An Introduction to Sports Law and General Rules of Criminal Law. Tehran: Bamdad Ketab Publications. 2007;9.
 18. Noorbaha R. General Criminal Law. Central Bar Association. 1369:230.
 19. Shambiati H. General Criminal Law. Tehran: Yazhang Publishing Company. 1371;1:341.
 20. Aliabadi A. Criminal Law. Tehran, Ferdowsi Publications. 1988;1:342.
 21. Katozian N. Non-Contractual Obligations. Tehran: University of Tehran Press. 2008;1:395.
 22. Ardabili MA. General Criminal Law. Tehran: Mizan Publications. 1397;1:129.
 23. Mohammadzadeh Rahni MR. Jurisprudential Review of Sports Accidents and Injuries. Quarterly Journal of Jurisprudence and History of Civilization. 2008:104.
 24. Stark Boris DC. Obligations. Paris, Libraries Techniques. 1972:241.
 25. Champion WT, translated by Mr. Nia, Hossein. Principles of Sports Law. Tehran: Justice Publications. 1338:43.
 26. Stephanie G, Lavasor, George, Bullock, Bernau. Public Criminal Law, translated by Dr. Hossein Dadban. Tehran: Allameh Tabatabai University Press. 1996:510.
 27. Walidi MS. Public Criminal Law. Tehran: Dad Publications. 1372;2:212.
 28. Bushehri J. Criminal Law. Principles and Issues, Tehran: Anteshar Co. 2000:113.
 29. Vivienne H. Modern Tort Law. Routledge_Cavendish, London & New York. 2009.
 30. Kashif MM, Sheidaei, Mehdi. Law and Sports Ethics. Tehran: Bamdad Ketab Publications. 2010:113.
 31. Shakermi R. Sports Mistakes and Liability of Athletes from a Legal and Criminal Punishment. Dunya-e-Hagh. 2016;4.
 32. Sadeghi MMH. Crimes against Persons (Physical Injuries). Mizan Legal Foundation. 2008;21.
 33. Mohseni M. Generalities of Criminal Law. Tehran: Ganj-e-Danesh Publications. 2003;1:27.
 34. Montazeri Najafabadi H. Sports Law and Athletes' Civil Liability. Research Work, Payame Noor University, Central Tehran, Hagh Gostar Legal Articles Publishing Center. 2011;13.
 35. Ibn Qadameh AIA. Al-Mughni. Cairo School. 1388;9.
 36. Mohaghegh Hali JfiH. Sharia al-Islam. Ismailian Publications. 1408;4:1022.
 37. Najafi MH. Jawahar al-Kalam. Dar Al-Tarath Al-Arabiya. unpublished;43:299.
 38. Hali HIY. Rules of the Rulers. Qom: Al-Radhi Publications. 648 AH;15:299.
 39. Niroumand N, Mirzaei, Mohammad Mehdi. Analysis of Sports Accidents and Errors in the Context of Criminal Law Responsibility. Bi-Quarterly Journal of Alavi Jurisprudence. 2017:74.
 40. Zanganeh M. Criminal Liability of Coaches and Referees in Sports, M.Sc. Thesis 2011.
 41. Javadani R. Criminal Liability for Sports Operations Islamic Azad University; 2011.
 42. Aghainia H. Criminal Liability for Sports Operations. Quarterly Journal of Interdisciplinary Legal Research. 1399:6.