نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائة مدل پارادایمی توسعة‌ رفتارهای اخلاقی سازمان یار در ورزش کشور می‌باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریة داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعة مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز با 16 نفر از اساتید برجستة حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة رفتار اخلاقی است. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند از نوع معیاری و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعة‌ حسابرسی فرآیند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عامل راهبردی مدل، ایجاد منشور رفتارهای اخلاقی برای بهبود شاخص‌های توسعة‌ رفتارهای اخلاق سازمان یار در ورزش کشور در نظر گرفته شده است و در بعد پیامدها، نتایج مورد انتظار مشهود و نامشهود از پیامدهای پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی مد نظر قرار گرفت. پیامدهایی که تجلی آن‌ها به معنای ظهور پدیده بهبود شاخص‌های توسعة رفتارهای اخلاق سازمان یار در ورزش کشور است. بهره گیری از راهبردهای شناسایی شده در جهت توسعة‌ رفتارهای اخلاقی سازمان یار در ورزش کشور کاملا درک می گردد.

کلیدواژه‌ها

 1. Abasi, Z. Maleki, H. Beheshti, S. Designing a model of moral education in higher education based on the moral teachings of the Holy Quran and Tafsir Al-Mizan using the data method of the Foundation, Journal of New Educational Thoughts,  2018. Volume 15, Number 2, pp. 99-122. (Persian)
 2. Camillo, I. C., & Camillo, A. A. Strategic Managerial Communication in the Digital Era: Implications for Ethical-Unethical Behavior. In Handbook of Research on Strategic Communication, Leadership, and Conflict Management in Modern Organizations  2019. (pp. 360-389). IGI Global.
 3. Caras, A. Ethics and supervision process-fundaments of social work practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences,  2013. 92, 133-141.
 4. Carmeli, A., Brammer, S., Gomes, E., & Tarba, S. Y. An organizational ethic of care and employee involvement in sustainability‐related behaviors: A social identity perspective. Journal of Organizational Behavior. 2017.
 5. Castille, C. M., Buckner, J. E., & Thoroughgood, C. N. Prosocial citizens without a moral compass? Examining the relationship between Machiavellianism and unethical pro-organizational behavior. Journal of Business Ethics,  2018. 149(4), 919-930.
 6. Chen, C.h. Hsin, H. & Brian, K. Shaping the organizational citizenship behavior or workplace deviance: Key determining factors in the hospitality workforce”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2018.  35 (9), 1-8.
 7. Chye Koh, Hian, Boo, Elfered, H.Y. Organizational ethics andEmployee satisfaction and commitment .Management Decision.London, 2004. 56(3) ,3-15.
 8. Doris, J., & Stich, S. Moral psychology: Empericl approaches. Stanford encyclopedia of philosophy. http:// www. plato.stanford.edu/entries/moral-psych-emp. 2006.
 9. Gibbs, J. C. Basinger, K. S. Grime, R. L. Snarey, J. R. Moral judgment development across cultures: Revisiting Kohlberg’s universality claims. Developmental Review, 2007. 27, 443–500.
 10. Hosini, Z. Mortazavi, S. Rahimnia, F. Nazemi, Sh. Identifying the reasons for the occurrence of unethical organizational behaviors in government organizations, Management of Government Organizations,  2017. 6 (4), 70-57. (Persian)
 11. Kangasniemi, M., Pakkanen, P., & Korhonen, A. Professional ethics in nursing: an integrative review. Journal of advanced nursing, 2015. 71(8), 1744-1757.
 12. Kiya, D. Temori, Sh. Consequences of institutionalizing ethical behaviors at work (with the analytical study of experimental research), Cultural Engineering, No. 71 and 72, 2012. pp. 53-65. (Persian)
 13. Kong, D. T. The pathway to unethical pro-organizational behavior: Organizational identification as a joint function of work passion and trait mindfulness. Personality and Individual Differences, 2016.  93, 86-91.
 14. Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., Schroeder, D. A. Prosocial behavior: Multilevel Perspectives. Annual Review of psychology.  2005. 56,365– 92.
 15. Rahmania, D. Jafari, H. Davodnia, S. The role of dimensions of organizational ethics in predicting teachers' job satisfaction. Ethics in Science and Technology;  2018. 10 (3), 57-67. (Persian)
 16. Zakeri, M. actors Affecting the Professional Ethics of Managers, The Second National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran, Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research, Mehr Arvand Higher Education Institute, Center for Strategies for Achieving Sustainable Development. 2015.  (Persian)