نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موانع مشارکت زنان سالمند در فعالیت‌های ورزشی تفریحی استان البرز می­باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان بالای 50 سال استان البرز تشکیل می‌دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه ­گیری خوشه ­ای و از تعداد کل آزمودنی‌های استان البرز و با توجه به­ توزیع جغرافیایی سه منطقه مرکز، شمال و جنوب تقسیم و تعداد 384 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. به‌منظور دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحقیق کیفی و ‌کمی استفاده گردید. در بخش روش تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و از نوع مصاحبه مفهومی[1] بهره گرفته شد. در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 15 نفر از اساتید و متخصصین تأیید شد و پایایی آن از در یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونباخ 0/83 تعیین شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک گروهی و آزمون فریدمن) با کمک نرم‌افزار SPSS18 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی، سلامتی، امکانات و تسهیلات، عوامل اقتصادی، عوامل شخصی و زمان به‌عنوان موانع مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیت‌های ورزشی تفریحی می‌باشد و عوامل علاقه و ناآگاهی از عوامل مؤثر بر عدم مشارکت زنان سالمند استان البرز در فعالیت‌های ورزشی تفریحی نمی‌باشد.[1] . Conceptual Interview

کلیدواژه‌ها