نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یک سیستم جهانی، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.  تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق 94 نفر از مدیران و کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و نمونه آماری با جامعه آماری یکسان در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از مدارک و اسناد موجود و طرح مفهومی پیشنهادی به همراه پرسشنامه و نیز همراه پرسشنامه دیگری که شامل 32 سؤال در خصوص جریان اطلاعات در سیستم موجود بود، جمع‌آوری گردید. پرسشنامه موجود سه فاکتور سرعت، دقت و مرتبط بودن اطلاعات را در وضعیت موجود و مطلوب مورد مقایسه قرار داده و بعد از بررسی و شناخت سیستم موجود، تجزیه و تحلیل سیستم موجود گردشگری، در نهایت از آزمون t زوجی جهت تعیین تفاوت وضع موجود و مطلوب استفاده گردید.  یافته‌های تحقیق نشان داد که بین سیستم اطلاعات موجود گردشگری با طرح مفهومی مطلوب تفاوت معنی‌داری از نظر سرعت، مرتبط بودن و دقت و صحت اطلاعات وجود دارد. هم چنین تفاوت معنی‌داری در فاکتور مرتبط بودن اطلاعات بین اداره ورزش و جوانان و میراث فرهنگی و گردشگری مشاهده شد.  با توجه به نتایج کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و گردشگری نسبت به افزایش سرعت، مرتبط بودن و حذف اطلاعات زائد نظر مساعدی دارند؛ بنابراین لزوم بررسی مفهومی گردشگری در سازمان‌های گردشگری خصوصاً ورزشی با ارائه طرح توصیه می‌گردد.    

کلیدواژه‌ها