نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4 عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تأثیرپذیری هویت سازمانی، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت از جو اخلاقی انجام گرفت. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و به لحاظ هدف از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ روش اجرا توصیفی_پیمایشی، از نظر محل جمع‌آوری داده‌ها میدانی-کتابخانه‌ای، از نظر نحوه انجام پژوهش، کمی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی بودند. نمونه آماری براساس جدول مورگان، 178 نفر بود که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسش‌نامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1990)، تمایل ترک سازمان فلینت(2013)، جو اخلافی ویکتور و گالن (2013) و هویت سازمانی مائل و اشفورث (1992) بود. روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید؛ و پایایی پرسش‌نامه‌های هویت سازمانی، جو اخلاق کاری و تمایل به ترک و تعهد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/89، 0/87، 0/92 و 0/88 به‌دست آمد برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و در بخش آمار استنباطی جهت ارزیابی روابط علی بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه3 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که جو اخلاقی بر تعهد سازمانی و هویت سازمانی تاثیرگذار بوده و ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد ولی تاثیر آن بر تمایل به ترک خدمت مورد تأیید قرار نگرفت. بنابراین مدیران اداره کل ورزش و جوانان باید عوامل موثر بر جو اخلاقی را شناسایی کرده تا از این طریق هویت سازمانی و تعهد سازمانی افزایش دهند و تمایل به ترک خدمت را تقلیل دهند.

کلیدواژه‌ها

 1. Petchsawang P, McLean GN. Workplace spirituality, mindfulness meditation, and work engagement. Journal of Management, Spirituality & Religion. 2017;14(3):216-44.
 2. Milliman J, Gatling A, Kim JS. The effect of workplace spirituality on hospitality employee engagement, intention to stay, and service delivery. Journal of Hospitality and Tourism Management. 2018;35:56-65.
 3. Haldorai K, Kim WG, Chang HS, Li JJ. Workplace spirituality as a mediator between ethical climate and workplace deviant behavior. International Journal of Hospitality Management. 2020;86:102372.
 4. Friend SB, Jaramillo F, Johnson JS. Ethical climate at the frontline: a meta-analytic evaluation. Journal of Service Research. 2020;23(2):116-38.
 5. Zhang L, Sun H. The impacts of ethical climate on knowledge contribution loafing among designers in engineering design firms: mediated effect of knowledge leadership. Engineering, Construction and Architectural Management. 2020.
 6. Barattucci M, Teresi M, Pietroni D, Iacobucci S, Lo Presti A, Pagliaro S. Ethical Climate (s), Distributed Leadership, and Work Outcomes: The Mediating Role of Organizational Identification. Frontiers in Psychology. 2021;11:3987.
 7. Teresi M, Pietroni DD, Barattucci M, Giannella VA, Pagliaro S. Ethical climate (s), organizational identification, and employees’ behavior. Frontiers in Psychology. 2019;10:1356.
 8. Saygili M, Özer Ö, Karakaya PÖ. Paternalistic leadership, ethical climate and performance in health staff. Hospital topics. 2020;98(1):26-35.
 9. Choi J-H. The Relationship among Ethical Leadership, Ethical Climate, Unethical Behavior, and Organizational Commitment in the department affiliated with Physical Education. Journal of Digital Convergence. 2018;16(7):451-60.‏.
 10. Bou Karam C. The Effects of Ethical Leadership on Employees Job Satisfaction, Commitment, Behavioral Outcomes, and Firm Performance. 2015.
 11. Teng C-C, Lu ACC, Huang Z-Y, Fang C-H. Ethical work climate, organizational identification, leader-member-exchange (LMX) and organizational citizenship behavior (OCB): a study of three star hotels in Taiwan. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2020.
 12. DeSensi JT. Sport: An ethos based on values and servant leadership. Journal of Intercollegiate Sport. 2014;7(1):58-63.
 13. Burton LJ, Peachey JW, Wells JE. The role of servant leadership in developing an ethical climate in sport organizations. Journal of Sport Management. 2017;31(3):229-40.
 14. Claringbould I, Heres L, Loyens K, van Romondt Vis P, Müller E, Vorstenbosch J, et al. 'Zo is het voor niemand leuk': Een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlands voetbal. Utrecht School of Governance; 2018.
 15. Constandt B, Parent MM, Willem A. Does it really matter? A study on soccer fans’ perceptions of ethical leadership and their role as “stakeowners”. Sport Management Review. 2020;23(3):374-86.
 16. Salimi M. Providing Professional Ethics Development Model for Sport Organizations. ETHICS IN SCIENCE & TECHNOLOGY. 2017;12(1):-.
 17. Ryu K. The Relationship Between Organizational Ethical Climate, Organizational Commitment, and Job Performance in JFMEs in China. The Impact of Organizational Ethical Climate on Organizational Commitment and Job Performance: Springer; 2020. p. 105-57.
 18. Gorsira M, Steg L, Denkers A, Huisman W. Corruption in organizations: Ethical climate and individual motives. Administrative Sciences. 2018;8(1):4.
 19. Bahadori M, Ghasemi M, Hasanpoor E, Hosseini SM, Alimohammadzadeh K. The influence of ethical leadership on the organizational commitment in fire organizations. International Journal of Ethics and Systems. 2021.
 20. Briggs E, Jaramillo F, Weeks WA. The influences of ethical climate and organization identity comparisons on salespeople and their job performance. Journal of Personal Selling & Sales Management. 2012;32(4):421-36.
 21. Pisotska V, Giustiniano L, Gurses K, editors. The role of organizational identity in the governance interface between the owner organization and its initiated projects: The Venice Biennale case. British Academy of Management 2020; 2020.
 22. Tourky M, Kitchen P, Shaalan A. The role of corporate identity in CSR implementation: An integrative framework. Journal of Business Research. 2020;117:694-706.
 23. Vahidi Nasab H, Mohajeran B, Ghaleh A, Qalavandi H. The Relationship between Ethical Work Climate & Organizational Identity. Ethics in science and Technology. 2018;12(4):157-66.
 24. Fattahi Sarand V, Shaemi Barzaki A, Teymouri H. The Mediating Role of Ethical Climate in the Relationship between Organizational Justice and Organizational Identity. Ethics in science and Technology. 2021;15(4):186-9.
 25. Ghalavandi H, Moradi Z. Analysis of the Relationship between Ethical Climate of the Organization, Organizational Identity and Organizational Silence. Ethics in Science and Technology. 2015;10(2):64-72.
 26. Fu W, He F, Zhang N. Antecedents of organizational commitment of insurance agents: Job satisfaction, ethical behavior, and ethical climate. Journal of Global Business Insights. 2020;5(2):134-49.
 27. Chen Y, Zhou X, Klyver K. Collective efficacy: Linking paternalistic leadership to organizational commitment. Journal of Business Ethics. 2019;159(2):587-603.
 28. Pradesa HA, Dawud J, Affandi MN. Mediating role of affective commitment in the effect of ethical work climate on felt obligation among public officers. JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen. 2019;16(2):133-46.
 29. Smith W. Professionalism, Ethical Climate, Job Satisfaction and Establishing Affective Organizational Commitment in US Air Force Instructors: Saint Leo University; 2020.
 30. Putra A, Dharmanegara I, Yas P. Analyzing the relationship of ethical work climate, job satisfaction, organizational commitment and job performance in Tabanan University, Bali. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2019;9(9):1100-15.
 31. Hamidaton U, Lee MS, Ismail A, Shahida N, Sanusi A. Ethical climate as a determinant of organizational commitment. International Journal of Asian Social Science. 2018;8(8):534-9.
 32. Hung Y-C, Tsai T-Y, Wu Y-F. The effects of ethical work climate on organizational commitment in Taiwanese military units. Chinese Management Studies. 2015.
 33. Mitonga-Monga J. Ethical climate influences on employee commitment through job satisfaction in a transport sector industry. Journal of Psychology in Africa. 2018;28(1):15-20.
 34. Simha A, Pandey J. Trust, ethical climate and nurses’ turnover intention. Nursing ethics. 2021;28(5):714-22.
 35. Yurtkoru ES, Ensari S, ErdilekKarabay M. To what extent trust in leader and ethical climate affect turnover intention? A research on private and public bank employees. International Journal of Organizational Leadership7 (2018). 2018:12-26.
 36. Joe S-W, Hung W-T, Chiu C-K, Lin C-P, Hsu Y-C. To quit or not to quit: Understanding turnover intention from the perspective of ethical climate. Personnel Review. 2018.
 37. Hefny L. The relationships between job satisfaction dimensions, organizational commitment and turnover intention: the moderating role of ethical climate in travel agencies. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism. 2021;20(1):1-23.
 38. Simha A, Cullen JB. Ethical climates and their effects on organizational outcomes: Implications from the past and prophecies for the future. Academy of management perspectives. 2012;26(4):20-34.
 39. Demirtas O, Akdogan AA. The effect of ethical leadership behavior on ethical climate, turnover intention, and affective commitment. Journal of Business Ethics. 2015;130(1):59-67.
 40. Menes CC, Haguisan III IA. Ethical Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment of Hotel Employees. Philippine Social Science Journal. 2020;3(3):96-106.
 41. Constandt B, Heres L, Marlier M, Willem A. A Stakeholder Perspective on Ethical Leadership in Sport: Bridging the Gap Between the Normative and Descriptive Lines of Inquiry. Psychologica Belgica. 2020;60(1):381.
 42. Ordway C, Opie H. Integrity and corruption in sport. Critical issues in global sport management: Routledge; 2016. p. 60-85.
 43. Constandt B, editor Ethics management in football clubs. 19th Annual conference of the European Society of Criminology (EuroCrim 2019); 2019.
 44. Najmeh p. The relationship between moral climate, organizational commitment and job satisfaction in sports and youth departments of Kerman province. Progress and Excellence Research. 2021;3(2):1-7.
 45. Zagenczyk TJ, Purvis RL, Cruz KS, Thoroughgood CN, Sawyer KB. Context and social exchange: perceived ethical climate strengthens the relationships between perceived organizational support and organizational identification and commitment. The International Journal of Human Resource Management. 2020:1-20.
 46. Yazdanshenas M, Aghaei M. Roles of Ethical Climate and Perception of Organizational Politics in Organizational Trust and Affective Commitment of Staff of Ministry of Sport and Youth. Human resource management in sports Journal,[online]. 2021;8(1):105-22.
 47. Suifan TS, Diab H, Alhyari S, Sweis RJ. Does ethical leadership reduce turnover intention? The mediating effects of psychological empowerment and organizational identification. Journal of Human Behavior in the Social Environment. 2020;30(4):410-28.
 48. Rawski SL, Conroy SA. Beyond demographic identities and motivation to learn: the effect of organizational identification on diversity training outcomes. Journal of Organizational Behavior. 2020;41(5):461-78.
 49. Rostami Azar S, Moradi S, Darabi M. The relationship between organizational moral climate, organizational identity and organizational silence on the employees of Tehran Municipal Sports Organization. The second national conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran; tehran1394.
 50. Ghasempour Ganji SF, Johnson LW, Babazadeh Sorkhan V, Banejad B. The Effect of Employee Empowerment, Organizational Support, and Ethical Climate on Turnover Intention: The Mediating Role of Job Satisfaction. Iranian Journal of Management Studies. 2021;14(2):311-29.
 51. Rubel MRB, Kee DMH, Quah CH, Rimi NN. Ethical climate and employee turnover intention in the ready‐made garment industry of Bangladesh. Global Business and Organizational Excellence. 2017;36(2):61-73.
 52. Olayiwola RO. Ethical climate’s relationship to job satisfaction, organisational commitment and turnover intention among employees: Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ); 2016.
 53. Munir Y, Ghafoor MM, Rasli AM. Perception of ethical climate and turnover intention among nursing staff: does organizational cynicism mediate? International Journal of Human Rights in Healthcare. 2018.