مدیریت رفتار سازمانی
تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش با تاکید بر رفتار سازمانی

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 11-27

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65907.2486

چکیده
  یکی از موارد مغفول مانده در سازمان‌های ورزشی توجه به بازنشستگی و داشتن الگوی مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی با کمترین آسیب به سازمان می باشد. بنابراین تحقیق پیش رو با هدف کلی تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) است که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات اکتشافی و از لحاظ نتیجه ...  بیشتر

شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 37-53

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. نمونه آماری شامل 23 نفر از جامعة آماری تحقیق که شامل؛ ورزشکاران حرفه ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی بود که حضور فعال در ورزش حرفه‌ای داشتند . روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی بود. و برای جمع آوری داده ...  بیشتر

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 11-22

چکیده
  ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی ...  بیشتر