اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 69-76

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌‌گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بودند که از طریق نمونه ...  بیشتر

تبیین رابطه هوش معنوی و پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فو کاران آسیایی

مریم حسینی؛ شیرین زردشتیان؛ جواد کریمی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 55-62

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تیببن رابطه هوش معنوی و میزان پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فوکاران آسیایی. می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حاضر در مسابقات آسیایی کنگ فو می باشند. تعداد ورزشکاران رشته کنگ فو، حاضر در مسابقات آسیایی، 150نفر، شامل (120 مرد ورزشکار و 30 زن ورزشکار)، بود که با توجه به محدود بودن جامعه ...  بیشتر

اثر فلات‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دردبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 61-69

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تاثیر فلات زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی در دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه که در سال 1395 مشغول به کار بودند شامل می‌شود، که تعداد آن‌ها 1230 نفر بود. نمونه‌ آماری براساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

جواد کریمی؛ همایون عباسی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 21-28

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 19-25

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (350 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب، 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر