ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

هنگامه بلورساز مشهدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 41-51

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در برنامة ورزش صبحگاهی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة زنان سالمند 60 تا 75 ساله شهر کرج در سال 1395 بود . با روش نمونه ‌گیری در دسترس نمونه‌ای به حجم 40 نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرهای جمعیت‌ شناختی، هوش هیجانی، سلامت روانی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر موانع مشارکت زنان سالمند در فعالیت‌های ورزشی تفریحی استان البرز

محبوبه روزبهانی؛ کتایون کامکاری؛ علی اکبر میرزاپور

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 33-42

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موانع مشارکت زنان سالمند در فعالیت‌های ورزشی تفریحی استان البرز می­باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان بالای 50 سال استان البرز تشکیل می‌دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه ­گیری خوشه ­ای و از تعداد کل آزمودنی‌های استان البرز و با توجه به­ توزیع جغرافیایی سه منطقه مرکز، شمال ...  بیشتر