ارائه الگو و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته بسکتبال بر اساس پارامتر های روانشناختی

علی زارعی بیدسرخی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 57-62

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.49769.2044

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگو و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته بسکتبال بر اساس پارامتر های رفتاری و روانشناختی بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی (نمونه گیری به صورت هدفمند) تا اشباع نظری داده‌ها شامل 21 نفر از بالاترین سطح مربیان، کارشناسان بسکتبال و متخصصان استعدادیابی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین مولفه های روانشناختی سرمایه ‌انسانی و چابکی سازمانی اداره‌کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

عباس فخرانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محسن عباسی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 89-99

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفه‌های روانشناختی سرمایه-انسانی و چابکی‌سازمانی دراداره‌کل‌ورزش‌وجوانان‌استان‌خراسان‌شمالی صورت گرفت. جامعة آماری شامل کلیه کارکنان این اداره‌کل، شامل 105 نفر بود، که ازروش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده‌شد. جهت گردآوری داده‌ها ازپرسشنامه چابکی‌سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و پرسشنامه سرمایه‌انسانی ...  بیشتر