تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 11-22

چکیده
  ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی ...  بیشتر

نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان

غلامرضا شعبانی بهار؛ محسن لقمانی؛ امین قویمی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 91-102

چکیده
  با توجه به غفلت محققان گذشته در بررسی مدل‌های متفاوت، این پژوهش با هدف بررسی اثرات ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان بر اساس مدل ارزش‌های رقابتی طراحی شد. تعداد 111 کارمند از هشت اداره ورزش و جوانان استان همدان از یک جامعه 180 نفری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اثربخشی ...  بیشتر