دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1394 
4. عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای و ارائه الگو

صفحه 45-56

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فاتح فرازیانی